• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 tăng cường phát triển hệ thống thư viện xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2014 - 2020

Tải về Chỉ thị 20/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƯ VIỆN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

Thư viện là một thiết chế văn hóa quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh chính trị. Đến tháng 10 năm 2014, có 48/85 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố có thư viện hoặc phòng đọc sách góp phần phổ biến sâu rộng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân. Tuy nhiên, hệ thống thư viện cơ sở vẫn còn một số mặt yếu kém, bất cập như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, vốn sách báo còn ít, cán bộ phụ trách thư viện còn thiếu và yếu, hoạt động chưa toàn diện, chưa phát huy hết hiệu quả.

Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” của Chính phủ. Đặc biệt là Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Thành ủy Cần Thơ, “Về xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe và văn hóa thể thao ở các xã gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”, Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, về triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Thành ủy Cần Thơ.

Nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của hệ thống thư viện cơ sở trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về Quy trình, thủ tục thành lập thư viện và Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn; phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn xã, phường, thị trấn xây dựng trụ sở và đầu tư trang thiết bị thư viện theo quy định, đồng thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở; chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và theo dõi, kiểm tra hoạt động của các thư viện xã, phường, thị trấn. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng và triển khai chương trình phổ cập tin học cho người dân bằng nhiều hình thức, phấn đấu đến năm 2020 có 50% thư viện xã, phường, thị trấn tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập Internet miễn phí để người dân được tiếp cận với thông tin, tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác.

3. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn hàng năm lập dự toán ngân sách cho hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn đúng mục đích và quy định của pháp luật.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương và địa phương về hoạt động của thư viện, trong đó có thư viện xã, phường, thị trấn; chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng và thực hiện kế hoạch củng cố hoạt động thư viện tại địa phương, phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% xã, phường, thị trấn có thư viện.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận, huyện. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, thư viện xã, phường, thị trấn có một cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đã tốt nghiệp trung học phổ thông và được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thư viện theo Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đảm bảo ngân sách hàng năm cho hoạt động thư viện gồm: Bổ sung sách mới, đầu tư trang thiết bị (giá, kệ sách, bàn ghế, máy vi tính,…); quản lý và tổ chức phục vụ sách báo cho nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, theo dõi và báo cáo định kỳ hoạt động của thư viện tại địa phương về cơ quan quản lý cấp trên. Riêng đối với các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa trích thêm một phần kinh phí do thành phố hỗ trợ để bổ sung sách mới và trang thiết bị cho thư viện, phòng đọc sách theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị” thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để được chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Tâm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 17/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 20/CT-UBND

275

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259310