• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về Chỉ thị 20/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20 /CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC THỰC THI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, trong thời gian qua UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành “Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015” tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai, thực hiện Đề án, Chỉ thị 15/CT-UBND và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đã cơ bản giải quyết được những vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và đưa hoạt động khoáng sản dần đi vào nề nếp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoáng sản vẫn còn có những hạn chế, tồn tại như: thiếu sự tập trung, đồng bộ trong công tác quản lý cũng như công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm của các sở, ngành. Tại một số địa phương công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản còn chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa được thực hiện thường xuyên và kém hiệu quả. Tình trạng ô nhiễm môi trường, sạn lở bờ sông, xuống cấp hệ thống giao thông, tình trạng tai nạn lao động tại các khu vực khai thác mỏ, bãi thải, bãi chứa trung chuyển vẫn còn xảy ra. Đặc biệt là hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra ở một số nơi, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu ngân sách, ảnh hưởng môi trường,…

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản; nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan trong quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Đánh giá, tổng kết việc thực hiện “Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015”. Tiếp tục xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành “Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh hàng năm phê duyệt: Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn, giá khởi điểm và tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định; chủ trì tính, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình thụ lý hồ sơ, tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Hướng dẫn các đơn vị đăng ký khối lượng cát thu hồi trong diện tích các dự án nạo vét, khơi thông luồng theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về khoáng sản, môi trường, đất đai liên quan đến hoạt động khoáng sản, các trường hợp lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác khoáng sản trái phép.

d) Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, xây dựng cơ chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh các huyện, xã.

đ) Tham mưu cho UBND tỉnh đình chỉ hoặc thu hồi Giấy khai thác khoáng sản đối với các tổ chức khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ trong khai thác khoáng sản theo quy định,...

e) Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành của tỉnh đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

g) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác khoáng sản thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

2. Sở Công Thương:

a) Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ, thiết kế mỏ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện thiết kế mỏ, quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Kiên quyết đình chỉ việc nổ mìn, thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với những mỏ, điểm mỏ không đảm bảo an toàn theo quy định; Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở chế biến sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, các cơ sở chế biến khoáng sản có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập các quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010 (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng), đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội việc sử dụng khoáng sản và bảo vệ môi trường.

c) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND cấp huyện thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trong hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện thiết kế mỏ, quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

3. Sở Xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (không quy hoạch thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông thuộc diện tích các khu vực nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Nâng cao chất lượng trong việc tham gia ý kiến đối với thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư khai thác mỏ (với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng).

b) Tăng cường công tác quản lý việc khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng đã phê duyệt; đảm bảo việc khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng phải gắn liền với bảo vệ môi trường, cảnh quan và an toàn lao động.

4. Sở Giao thông Vận tải:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc phê duyệt, thanh tra, kiểm tra các dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền; kiên quyết đình chỉ các dự án lợi dụng việc nạo vét để khai thác cát trái phép, thi công không đúng thiết kế và thời gian nạo vét.

5. Sở Tài chính:

a) Chủ động rà soát, cập nhật kịp thời giá các loại khoáng sản để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh cho phù hợp. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010.

b) Phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các sở ngành liên quan của tỉnh, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn gian lận thương mại trong xuất khẩu khoáng sản; rà soát và ban hành văn bản hướng dẫn việc xử lý khoáng sản và phương tiện vận chuyển bị tạm giữ;

6. Cục Thuế tỉnh: Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu khối lượng kê khai, nộp thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức khai thác khoáng sản, bảo đảm thu đúng, đủ theo quy định, không để thất thu ngân sách; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan, chính quyền địa phương để kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ khoáng sản thông qua sản lượng khai thác thực tế của các tổ chức khai thác khoáng sản.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, kiểm tra việc đào tạo, sử dụng lao động và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của các tổ chức khai thác khoáng sản, nhất là đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND cấp huyện kiểm tra việc trồng rừng thay thế đối với các diện tích đã chuyển mục đích để khai thác khoáng sản; kiểm tra, xử lý các hoạt động khoáng sản ảnh hưởng đến đất canh tác nông nghiệp, các công trình thuỷ lợi, đê, kè, cầu, cống; vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và các vi phạm khác theo quy định của Luật Bảo vệ rừng.

9. Sở Khoa học Công nghệ: Phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng thẩm định công nghệ sử dụng trong các dự án khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với ngành có liên quan trong việc cấp Đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với hoạt động có liên quan đến khoáng sản.

Tham mưu cho UBND tỉnh đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy khai thác khoáng sản đối với các tổ chức khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ trong khai thác khoáng sản theo quy định,...

11. Công an tỉnh: Thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Chủ trì trong việc điều tra, triệt phá các đường dây, các tổ chức, cá nhân tổ chức khai thác, thu mua, vận chuyển, buôn bán khoáng sản trái phép. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giải tỏa, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng liên quan ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với cát, sỏi, vàng sa khoáng, than, chì, kẽm và sắt; buôn lậu, gian lận thương mại, xuất khẩu khoáng sản trái phép.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả xuất khẩu lậu khoáng sản trái phép, tham gia giải tỏa các hoạt động khoáng sản trái phép khi được UBND tỉnh huy động.

13. Báo, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khoáng sản.

14. UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh:

a) Xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn để tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản tại địa phương. Trong đó chú trọng đến các giải pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực có khoáng sản; phối hợp giám sát, kiểm tra các đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định về tài nguyên môi trường, bảo vệ an toàn hệ thống cầu đường, an toàn lao động, đóng góp nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đóng góp xây dựng và bảo vệ công trình hạ tầng cơ sở,...

b) Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Đồng thời tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các hoạt động khai thác, chế biến, mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn. Khi cần thiết, huy động và chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn phối hợp để giải tỏa, ngăn chặn ngay các hoạt động khoáng sản trái phép.

c) Phối hợp với ngành chức năng của tỉnh trong công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý.

d) Giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục về đất đai liên quan đến hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản ở địa phương, kịp thời đưa tin, công bố các tổ chức doanh nghiệp có vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, các xóm (thôn), xã có hoạt động khoáng sản trái phép; tổ chức hội nghị để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về khoáng sản, quy định của UBND tỉnh đến lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cấp xã và xóm.

15. Các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản

Thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ định của Giấp phép thăm dò, khai thác, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; tuân thủ thiết kế mỏ, quy trình, quy phạm trong hoạt động khoáng sản, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động; có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản trên diện tích được cấp phép; khai thác hợp lý, tiết kiệm, tận thu tối đa khoáng sản; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự an toàn xã hội tại địa phương nơi có mỏ được khai thác; thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với nhà nước và bảo đảm quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác; bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; thực hiện các quy định về ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, môi sinh, đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực.

16. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên giám sát việc thực thi pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là việc ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép cát, sỏi, vàng sa khoáng, than, chì, kẽm và sắt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Doanh nghiệp hoạt động khoáng sản;
- Báo TN, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTN.
DAT. CT.16/11. 100b.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 18/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/11/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ thị 20/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về hoạt động khoáng sản.

Chỉ thị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Sở TNMT thực hiện:

+ Đánh giá, tổng kết việc thực hiện “Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015”. Tiếp tục xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành “Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

+ Tham mưu cho UBND tỉnh đình chỉ hoặc thu hồi Giấy khai thác khoáng sản đối với các tổ chức khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ trong khai thác khoáng sản theo quy định,...

- Sở Công Thương: chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập các quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của Luật khoáng sản 2010 (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng), đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội việc sử dụng khoáng sản và bảo vệ môi trường.

- Sở Xây dựng: chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Sở GTVT: chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc phê duyệt, thanh tra, kiểm tra các dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền; kiên quyết đình chỉ các dự án lợi dụng việc nạo vét để khai thác cát trái phép, thi công không đúng thiết kế và thời gian nạo vét.

Ngoài ra Chỉ thị 20 còn quy định nhiệm vụ của các cơ quan như: Sở Tài Chính, Cục thuế tỉnh, Sở LĐTBXH…

Từ khóa: Chỉ thị 20/CT-UBND

3.100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296807