• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù


 

Chỉ thị 2059/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh thực hiện biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Chỉ thị 2059/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2059/CT-UBND

Hà Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Công văn số 1330/CV-TU ngày 15/3/2012 của Tỉnh ủy về việc chỉ đạo trin khai thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP ; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng đã được chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và gia đình đón nhận, giúp đỡ, cho vay vốn, tạo việc làm, giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được thì cũng không tránh khỏi một số hạn chế như: các cấp chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm; người chấp hành xong án phạt tù sau khi được đặc xá, tha tù trở về địa phương vẫn còn mặc cảm, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn; không có công ăn việc làm ổn định; dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo vi phạm pháp luật, tái phạm tội. Để tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập với cộng đồng, cải thiện cuộc sống, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND tỉnh đến cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tng lớp nhân dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị. Xây dựng chương trình công tác, kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể được quy định trong Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, các ban, ngành, đoàn thcấp tnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và chđạo của tỉnh về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho những người chp hành xong án phạt tù và nhân dân nhm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thtrong việc giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chp hành xong án phạt tù khắc phục khó khăn, n định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng. Tập trung tuyên truyền những mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực về thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

3. Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đoàn th, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn chủ động phi hp chặt chẽ với các ngành, các cấp có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đ người chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo UBND cấptổ chức họp dân và những ngưi chấp hành xong án phạt tù đ ph biến, quán triệt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù đ xóa bthái độ định kiến, kỳ thị với người chp hành xong án phạt tù và quan tâm, tạo điều kiện giúp đhọ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật; tổ chức cho người chp hành xong án phạt tù cam kết chp hành nghiêm túc các quy định, quyn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

4. Thủ trưởng các cp, các ngành, đoàn th, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhn đ đu, quản lý, giúp đ, giáo dục, cảm hóa, tiếp nhận những người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các doanh nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ vốn đhọ làm ăn kinh tế, n định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.

5. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng phải làm tốt công tác nm tình hình hoạt động, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người chấp hành xong án phạt tù đkịp thời giúp đỡ, phn ảnh với cơ quan Công an, UBND cấp xã trong sut quá trình ktừ khi họ chp hành xong án phạt tù đến khi được xóa án tích.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hp với các ngành tổ chức đào tạo ngh, giới thiệu và giải quyết việc làm, quan tâm giúp đnhững người chp hành xong án phạt tù có hoàn cnh đặc biệt khó khăn n định cuộc sng. Khuyến khích nghiên cứu xây dựng Quỹ tái hòa nhập cộng đồng tại các xã, phường, thị trn do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp theo quy định của pháp luật.

7. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tnh bố trí ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước cho công tác tái hòa nhập cộng đồng, có giải pháp Thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước, các nguồn tài trợ cho Quỹ tái hòa nhập cộng đồng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên trên cơ sở chức năng nhiệm vụ có kế hoạch phi hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

9. Các ngành Tư pháp, Viện Kim sát, Tòa án có trách nhiệm phi hợp với UBND các cấp tư vn về pháp lý, tạo điều kiện đngười chấp hành xong án phạt tù được xóa án tích, xác định lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

10. Công an tnh - cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị này; đồng thời tng hợp tình hình, kết quả của UBND tnh sơ, tng kết đánh giá việc thực hiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tìm ra nguyên nhân, giải pháp góp phn đảm bo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT BCĐ CP-C82-TC VIII-BCA (thay báo cáo);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTT
Q và các đoàn thể tnh;
- CVP. PVP UBND t
nh (NC);
- Các sở
, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, CQTT CAT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2059/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 05/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 2059/CT-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332632