• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Chỉ thị 21/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Trong thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến các mặt của đời sống xã hội, tác động rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh; song, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân với phương châm chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tác động của dịch Covid-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nên dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã sớm được kiểm soát và đẩy lùi, các hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước được khôi phục. Tuy nhiên, hiện nay dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, dự báo còn tiếp tục kéo dài.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid -19 và thực hiện tốt Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các ngành, địa phương, đơn vị

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư tại các kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; nghiên cứu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; chủ động , kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết (quy hoạch, đất đai, hạ tầng, năng lượng, nhân lực, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh) để đón đầu các thời cơ trong thu hút nguồn lực đầu tư; chủ động cung ứng các dịch vụ hỗ trợ nhằm thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường, nhất là từ các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia có công nghệ cao, tiềm lực mạnh, đứng đầu hoặc chi phối các mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2020 và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh về GPMB để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch; nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn trong quá trình xử lý công việc.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về những khó khăn và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, phối hợp với các ngành, địa phương trong việc hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; đánh giá tác động của dịch Covid -19 đến tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9 năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Tham mưu cho UBND tỉnh nghiên cứu thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài để đón đầu làn sóng FDI dịch chuyển vào Việt Nam, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, chủ động nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu giao kế hoạch chi tiết năm 2020 đối với các nguồn vốn còn lại chưa phân bổ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2020. Rà soát, tham mưu điều chuyển vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT -UBND ngày 03/02/2020 và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020; đồng thời, tổng hợp danh sách các chủ đầu tư dự án không đảm bảo tỷ lệ giải ngân và đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Tham mưu phương án tiết kiệm, giảm dự toán chi thường xuyên năm 2020 đối với các nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết, dành nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/8/2020. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu giao kế hoạch chi tiết đối với nguồn vốn sự nghiệp chưa phân bổ ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu phân bổ nguồn vốn tiết kiệm chi năm 2020 (nếu có) cho các dự án hạ tầng trọng điểm, các dự án quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, tham mưu biện pháp xử lý đối với chủ đầu tư các dự án có số dư tạm ứng lớn, kéo dài trong nhiều năm và đã quá thời hạn nhưng chưa được thu hồi theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7228/UBND -THKH ngày 04/6/2020; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, hướng dẫn các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cấp phát, thanh toán, ứng vốn cho các dự án theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi, mở rộng diện tích nuôi, trồng các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng theo quy định; nâng cao công suất các nhà máy chế biến hiện có để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu; tăng cường xuất khẩu sản phẩm nông sản chính ngạch.

- Kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn, ổn định giá thịt lợn trên địa bàn tỉnh, bảo đảm lợi ích người chăn nuôi và người tiêu dùng; hỗ trợ người chăn nuôi vay vốn đầu tư khôi phục chăn nuôi lợn.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển thực hiện quyết liệt các biện pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Công Thương

- Tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm khắc phục sự gián đoạn nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh; phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa trên địa bàn tỉnh, mở rộng thị trường trong nước; đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới đối với các mặt hàng đang bị hủy hoặc giãn tiến độ giao hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19; theo dõi sát nhu cầu nhập khẩu nông sản của thị trường thế giới để kịp thời tận dụng cơ hội từ các thị trường này; tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đặc biệt là EVFTA, CPTPP.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kịch bản bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường ; kiểm soát giá bán của chuỗi cung ứng lợn thịt và thịt lợn trên thị trường; tăng cường kết nối giữa các khâu trong hệ thống phân phối mặt hàng thịt lợn để giảm bớt các chi phí trung gian không cần thiết. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa bảo đảm cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân.

6. Sở Giao thông Vận tải

- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ cảng biển, vận tải biển, logistics, kho bãi; tạo điều kiện thuận lợi để các hãng vận tải lớn trong và ngoài nước, các doanh nghiệp logistics có thương hiệu thành lập trụ sở, mở chi nhánh tại Thanh Hóa; kêu gọi, hỗ trợ các hãng hàng không mở các đường bay mới qua Cảng hàng không Thọ Xuân.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, nhất là các dự án dự kiến khánh thành và khởi công mới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tham mưu phương án triển khai thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp nhà ga cũ và cơ sở hạ tầng Cảng hàng không Thọ Xuân phục vụ khai thác đường bay quốc tế; khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để thu hồi vốn tạm ứng của các dự án do mình làm chủ đầu tư, đặc biệt là các dự án có số vốn dư ứng lớn, kéo dài trong nhiều năm, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/11/2020.

7. Sở Xây dựng chủ trì, đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch nông thôn, nhất là trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, KKT Nghi Sơn, làm cơ sở quản lý và thu hút đầu tư; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và phát triển đô thị.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến bồi thường GPMB. Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch GPMB năm 2020, đồng thời kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

9. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu việc lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Chủ trì, tham mưu công bố danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn hiệu lực thi hành. Tiếp tục tham mưu rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh; khẩn trương tham mưu việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ; tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

- Tham mưu thực hiện cấp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/7/2020.

- Chủ trì, tham mưu cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/8/2020. Tiếp nhận, tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống phản hồi Thanh Hóa.

- Chủ trì, tham mưu tăng cường đôn đốc, hướng dẫn việc đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; tham mưu đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông t rong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Kết nối thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/8/2020.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh với các hoạt động đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, xử lý các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tham mưu giải pháp đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; tập trung nguồn lực để phát triển một số nền tảng công nghệ dùng chung, đáp ứng yêu cầu tích hợp vào các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin.

11. Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn khu kinh tế, các khu công nghiệp; phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường GPMB các dự án lớn trong KKT Nghi Sơn; rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp, tham mưu thu hồi các dự án vi phạm các quy định về đầu tư, đất đai. Đẩy nhanh tiến độ lập và trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng theo điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung KKT Nghi Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư. Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để thu hồi vốn tạm ứng của các dự án do mình làm chủ đầu tư, đặc biệt là các dự án có số vốn dư ứng lớn, kéo dài trong nhiều năm, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/11/2020.

- Theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các nhà máy trong khu kinh tế và các khu công nghiệp nhằm đảm bảo duy trì ổn định sản lượng, phát huy tối đa công suất.

- Thực hiện kịp thời việc gia hạn, cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các hội, hiệp hội du lịch để xây dựng và triển khai các chương trình, gói hỗ trợ kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tổ chức phát động chiến dịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; “Người Thanh Hóa đi du lịch Thanh Hóa” và công bố “Chương trình kích cầu du lịch của tỉnh Thanh Hóa năm 2020”. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Thanh Hóa gắn với chủ đề “Thanh Hóa - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn”.

13. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan , chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn và các vật tư, thiết bị y tế, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, dự phòng trong nước và xuất khẩu.

- Tham mưu quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong thời gian dịch bệnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi doanh nghiệp hoặc dự án hoạt động thực hiện lựa chọn các cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho chuyên gia từ nước ngoài đến làm việc tại địa bàn tỉnh (theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7178/UBND-VX ngày 04/6/2020 về việc hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc). Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi nhập cảnh; sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục giám sát y tế thêm 14 ngày để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng.

14. Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội

- Kịp thời gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật là người nước ngoài để thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo quy định nhằm nâng cao trình độ, tay nghề cho người học, thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh thay đổi trong dịch bệnh.

- Chủ trì, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh việc tiếp cận, kết nối các doanh nghiệp trong công tác đào tạo lại lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động trong nước, gắn với thị trường lao động quốc tế.

15. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa chủ trì, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về tiền tệ, tín dụng theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới; tăng cường các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi để doanh nghiệp, người dân duy trì và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

16. Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

- Kiểm soát chặt chẽ giải ngân vốn đầu tư công, chỉ giải ngân cho các mục tiêu đã được xác định tại các quyết định giao kế hoạch của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; đồng thời, thực hiện nghiêm việc thu hồi vốn tạm ứng theo quy định, trong đó tập trung thu hồi dứt điểm các dự án có số vốn dư ứng lớn, chậm hoàn ứng và kéo dài trong nhiều năm theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7228/UBND-THKH ngày 04/6/2020.

- Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, tổng hợp tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, tình hình tạm ứng vốn, thu hồi vốn tạm ứng của các dự án và đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính).

17. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và chủ đầu tư

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết đối với từng dự án, gói thầu, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2020 trước ngày 30/11/2020, trong đó yêu cầu tiến độ giải ngân đối với từng loại dự án cụ thể: các dự án chuyển tiếp giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2020 trước ngày 30/11/2020; các dự án khởi công mới giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn năm 2020 trước ngày 31/8/2020; các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 sang năm 2020 (được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân tại Công văn số 3409/UBND-THKH ngày 20/3/2020) phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/8/2020.

- Phân công cụ thể lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án. Cơ quan, đơn vị phải lấy kết quả giải ngân vốn của từng dự án làm căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tập thể, cá nhân; trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu được giao nhiệm vụ chỉ đạo, theo dõi dự án, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư); trường hợp kết quả giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn năm 2020 thì không xét thi đua năm 2020 cho người đứng đầu chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan.

- Chủ động rà soát tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 của các dự án; trường hợp các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch được giao, khẩn trương báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện nhanh, nhưng còn thiếu vốn.

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2020; tổ chức nghiệm thu, lập phiếu giá và hoàn thành thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng để thanh toán và hoàn ứng theo quy định; hoàn thành việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch năm 2020 trong tháng 7 năm 2020.

- Thực hiện nghiêm việc ký cam kết GPMB với UBND các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác GPMB; ưu tiên bố trí đủ vốn cho công tác bồi thường GPMB đối với phần diện tích đủ điều kiện, sau đó mới bố trí vốn cho phần xây lắp và chi khác; tuyệt đối không cho nhà thầu tạm ứng vốn khi chưa có mặt bằng và chưa đảm bảo điều kiện để thi công công trình.

18. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi, an toàn, ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an toàn cho người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Thanh Hóa; đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực, các chủ đầu tư triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị theo chỉ đạo nêu trên; báo cáo UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, THKH.
(26904.2020)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 27/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 21/CT-UBND

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453200