• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 2124/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Chỉ thị 2124/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2124/CT-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 18 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; nhằm tiếp tục đi mới, tạo sự chuyn biến mạnh mẽ tích cực trong công tác thi đua khen thưởng, là động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI nhiệm k2015 - 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, hoạt động của các phong trào thi đua, các nhân tố mới, mô hình mới hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong lao động, sản xuất trên mọi lĩnh vực bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp như thông qua hội nghị, cuộc họp, buổi sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyn hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở... Qua đó giúp nâng cao nhận thức và ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và các tng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác thi đua khen thưởng, đngười người cùng thi đua, ngành ngành phải thi đua, thi đua ngay từ chính công việc hàng ngày của mỗi người, thi đua làm cho nhanh, cho tốt, cho nhiu.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đổi mới các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, gắn với việc “Học tập và làm theo tm gương đạo đc H Chí Minh” và thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, "nói đi đôi với làm". Tiến hành xây dựng chương trình kế hoạch phát động phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, chuyên đề của cơ quan, đơn vị theo từng năm và cả giai đoạn 2016 - 2020 để chủ động thực hiện.

3. Công tác thi đua khen thưởng phải được triển khai đồng bộ, toàn diện quyết lit trên tất cả các lĩnh vực của đời sng xã hội. Các cơ quan đơn vị đa phương tổ chức các phong trào thi đua phải có chủ đề, tên gọi dễ nhớ với hình thức đa dạng, phong phú, nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, hướng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng btỉnh ln thứ XVI, đặc biệt bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm các vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, hạn chế thuộc ngành lĩnh vực, địa phương mình để có giải pháp triển khai khắc phục đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, thi đua lao động sáng tạo, tạo ra nhiều sáng kiến hữu ích góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo môi trường và động lực mi cho sự phát triển bn vững của ngành, lĩnh vực, địa phương và của tỉnh.

Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua đã và đang có hiệu quả như thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xóa đói gim nghèo bn vững”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua "Quyết thắng", phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" trong lực lượng vũ trang... trọng tâm là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực quản lý nhà nước xây dựng nn hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả; tp trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vt chất, tinh thn cho nhân dân, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đảm bảo trật t an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn.

4. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc biểu dương khen thưởng các tập th, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; đm bảo khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định; khắc phc tình trạng bình quân, luân phiên, phiến diện, chống bệnh thành tích trong thi đua và bình xét khen thưởng. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan tỏa trong toàn cơ quan đơn vị địa phương. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác; quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản trong hỏa hoạn, thiên tai... Đy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng.

5. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tmới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Mi cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, toàn diện trên từng lĩnh vực để tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm nhằm tôn vinh, nêu gương học tập; đồng thời có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn 2016 - 2020, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Các huyện, thành phố phấn đấu xây dựng 01 xã, mỗi xã xây dựng 01 thôn điển hình về phát triển kinh tế - xã hội.

6. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời, khc phục những tn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

7. Tiếp tục củng cố kiện toàn, phát huy, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng thi đua khen thưởng, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng và cơ quan, bộ phận phụ trách công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành trong việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phong trào thi đua, phát hiện điển hình tiên tiến. Chú trọng bố trí ổn định gắn với đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho những người làm công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, đề xuất các tập thể, cá nhân đin hình, nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu để tuyên truyền, nhân rộng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực và tinh thần chủ động sáng tạo của từng tập thể, cá nhân tại cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra.

9. Sở Nội vụ (Ban Thi đua, khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thtỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tích cực vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch hàng năm, 05 năm (2016 - 2020) về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương;
- Ban Thi đua khen thư
ng Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Văn phòng UBND t
nh: Lãnh đạo VP, CVNCTH, Phòng HC-TC, Trung tâm CB-TH;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp thuộc Khối giao ước thi đua tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2124/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 09/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 2124/CT-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332634