• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Chỉ thị 22/2013/CT-UBND về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ tổ chức và công dân tỉnh Thái Nguyên

Tải về Chỉ thị 22/2013/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22 /2013/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG PHỤC VỤ TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Trong thời gian qua, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề ra và chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức và công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai thực hiện cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa triệt để, người đứng đầu các cơ quan hành chính chưa quan tâm đúng mức đến công tác cải cách hành chính nên chưa tạo được bước đột phá và chuyển biến mạnh mẽ. Trong một số lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hồ sơ vẫn còn phức tạp, thời gian giải quyết kéo dài như: đất đai, chính sách xã hội, đầu tư, xây dựng, thuế, bảo hiểm, khám chữa bệnh…; người dân vẫn phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần; tình trạng chậm trả kết quả giải quyết hồ sơ, công việc cho tổ chức và công dân còn tồn tại. Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước còn chưa nghiêm túc, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chậm chuyển biến; hiệu quả sử dụng thời gian làm việc chưa cao; vẫn còn tình trạng chấp hành nội quy, quy chế làm việc chưa nghiêm túc, đi muộn, về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính, đùn đẩy, né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu với tổ chức và công dân trong thực thi công vụ.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do nhận thức về trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa cao, chưa nghiêm túc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý; trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức một số ngành, địa phương, đơn vị còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý cán bộ, công chức có lúc, có nơi còn buông lỏng; việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; văn hoá ứng xử, đạo đức công vụ một bộ phận cán bộ, công chức chưa chuẩn mực, có biểu hiện tiêu cực.

Để chấn chỉnh tình trạng nói trên và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng cung cấp dịch vụ công, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/2006/TTg, ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 27/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung cần làm ngay theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND, ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh. Đồng thời, với vai trò là người đứng đầu các cơ quan hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh đến cấp phó và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tham gia đầy đủ, đúng thành phần, đúng thời gian các cuộc họp do UBND tỉnh triệu tập, chỉ được vắng mặt và ủy quyền cho cấp phó khi có lý do chính đáng và khi đã được phép của người chủ trì cuộc họp.

2. Tập trung chỉ đạo, làm chuyển biến và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ với các nội dung chủ yếu:

a) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, các thủ tục hành chính bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản của cấp trên và phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc; bảo đảm trang, thiết bị, phương tiện của cán bộ, công chức, viên chức.

b) Xây dựng các biện pháp, giải pháp nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân theo đúng các quy định về trình tự, thủ tục; chủ động giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với thời gian quy định; giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân tận tình, chu đáo và thân thiện; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần; không để tình trạng hồ sơ giải quyết hồ sơ quá hạn; không gây khó khăn, phiền hà. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức có thái độ vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm, cửa quyền, hách dịch khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

c) Phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, gương mẫu chấp hành và thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cấp dưới trực tiếp.

d) Xây dựng, tổ chức thực hiện tiêu chí, chuẩn mực đạo đức công vụ của công chức, đạo đức nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở.

đ) Có biện pháp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiện đại, bám sát thực tiễn cơ sở; không đi muộn, về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính, trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ công chức trong quá trình làm việc; tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo nghiêm túc, chuẩn bị báo cáo, tài liệu đầy đủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến; đoàn kết, giúp đỡ, phối hợp tốt với đồng nghiệp; phát ngôn đúng quy định; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với cấp trên.

e) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, giám sát thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị; đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại vị trí tiếp xúc trực tiếp với tổ chức và công dân. Kịp thời phát hiện và xử lý những hạn chế, thiếu sót; những thông tin phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính, các phản ánh có liên quan đến việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

g) Nghiên cứu xây dựng, thực hiện tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng tham mưu, đề xuất trong các lĩnh vực công việc được giao. Trường hợp tham mưu, đề xuất không hết trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng phải bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và quy định về bồi thường trách nhiệm nhà nước, các quy định khác có liên quan.

h) Tổ chức phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tận tâm, tận tụy trong phục vụ nhân dân và có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời.

3. Tăng cường và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Rà soát toàn bộ quy trình, quy định, thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện nhằm giảm thiểu chi phí thời gian, các yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

b) Nghiêm túc thực hiện việc đưa các lĩnh vực, công việc phải tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND , ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ, công việc phục vụ tổ chức và công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường bố trí cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, công việc cho tổ chức và công dân theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg , ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND , ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

c) Thực hiện áp dụng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hệ thống sổ theo dõi, sổ lấy ý kiến tổ chức và công dân; các mẫu phiếu hẹn trả kết quả, phiếu chuyển giao hồ sơ, phiếu khảo sát ý kiến tổ chức và công dân được ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND , ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh ban hành các biểu mẫu phục vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ động đề xuất với UBND tỉnh xem xét, quyết định các lĩnh vực, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính để thực hiện tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức và công dân, hiện đại hóa việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

4. Tổ chức thực hiện

a) Chánh Văn phòng UBND tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các trường hợp không nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, hội họp và ký, gửi văn bản theo quy định; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện chuẩn bị kỹ các báo cáo, tờ trình và dự họp đầy đủ theo yêu cầu tại phiên họp UBND tỉnh, các cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập.

b) Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ để kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh gắn kết quả việc thực hiện Cải cách hành chính là một trong những tiêu chí bình xét, đề nghị khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; không xem xét và đề nghị khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính không hiệu quả, hình thức, đối phó; giải quyết hồ sơ trả chậm cho tổ chức và công dân; có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định trong giải quyết thủ tục hành chính.

d) Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin (Văn phòng UBND tỉnh), các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh kịp thời đưa tin, phản ánh tình hình kết quả hoạt động, phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, tp, tx;
- Báo TN, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.son
Sonnh\CT 07.
90b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2013/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 22/2013/CT-UBND

336

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279180