• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thuỷ sản năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Chỉ thị 22/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN NĂM 2019

Năm 2018, nghề nuôi trồng thủy sản của tỉnh đã phát triển tương đối ổn định, dịch bệnh giảm đáng kể, sản lượng các đối tượng nuôi đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đa số người nuôi đã có ý thức tuân thủ lịch thời vụ, chuyển đổi hình thức nuôi phù hợp, thực hiện tốt các quy định về nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: còn một bộ phận người nuôi chưa tự giác chấp hành lịch thời vụ, chưa thực hiện nghiêm túc quy hoạch nuôi tôm; một số cơ sở hạ tầng vùng nuôi chưa đảm bảo; một số cơ sở kinh doanh thức ăn, thuốc thú y trong thủy sản chưa đạt chất lượng như công bố.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng ổn định, bền vững; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, các tổ chức và cá nhân làm nghề liên quan đến nuôi trồng thủy sản thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với các tổ chức, cá nhân làm nghề liên quan đến nuôi trồng thủy sản

- Các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản phải nghiêm túc chấp hành nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch; thực hiện đúng Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019 do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành; không sử dụng hoá chất, kháng sinh cấm; sử dụng thuốc, hóa chất đúng mục đích và phải tuân thủ nguyên tắc khi sử dụng kháng sinh; tuân thủ các điều kiện quy định về cơ sở kỹ thuật nuôi thương phẩm theo Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản, Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản; Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý giống thủy sản; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; thải bỏ tôm bố mẹ sau chu kỳ sản xuất theo các Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý giống thủy sản; Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Giống thủy sản trước khi lưu thông phải thực hiện kiểm dịch, xét nghiệm theo quy định tại văn bản số 1657/TY-KD ngày 22/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Các cơ sở kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản phải chấp hành tốt các quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về việc Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nghị đinh số 100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi thủy sản; Thông tư số 20/2017/TT- BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về việc Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về Quản lý thuốc thú ý; Không kinh doanh hóa chất, kháng sinh cấm theo Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Ban hành và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019. Phổ biến, tuyên truyền về Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn dưới luật; nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học theo hướng VietGAP. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng tôm giống, tôm thương phẩm. Hướng dẫn, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới; đa dạng hóa đối tượng nuôi và nhân rộng các mô hình nuôi có hiệu quả.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương triển khai việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định, quản lý giống thủy sản, quản lý thức ăn thủy sản và quản lý điều kiện nuôi thương phẩm theo đúng quy định của nhà nước. Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản. Theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, thẩm định kỹ thuật các dự án của cá nhân, tổ chức đầu tư vào khu sản xuất nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao theo Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định tiêu chí khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao và tiêu chí khu nuôi thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bình Định. Tham mưu cho các cấp, các ngành về quản lý quy hoạch, đầu tư lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 30/6/2015.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai các quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi; Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc thú y; Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Tổ chức giám sát dịch bệnh, đẩy mạnh công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông triển khai xây dựng và phát triển các mô hình nuôi mới, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch nuôi trồng thủy sản tại địa phương; hướng dẫn và giám sát người nuôi tôm thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, kỹ thuật nuôi tôm và các quy định về biện pháp phòng, chống dịch bệnh tôm. Quản lý, kiểm tra việc triển khai các dự án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn theo đúng quy hoạch.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế thực hiện thanh tra, kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định. Triển khai thực hiện các công văn hướng dẫn biện pháp kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh cho tôm nuôi do ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành. Khuyến khích người dân nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học theo hướng VietGAP.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, giám sát việc sử dụng đất đai, mặt nước nuôi trồng theo quy hoạch; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật những cá nhân, tổ chức tự phát lấn chiếm đất đai để nuôi trồng thủy sản; kiểm soát chặt chẽ việc khai thác nguồn nước ngọt, nước ngầm; củng cố và phát triển tốt các tổ chức quản lý cộng đồng.

- Triển khai các dự án đầu tư hệ thống cấp nước ngọt, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi; đôn đốc và hoàn thiện các dự án đã được đầu tư và sớm đưa vào hoạt động, duy trì hiệu quả dự án sau đầu tư. Việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi và chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng thủy sản tại địa phương cần theo hướng hiệu quả và bền vững.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người nuôi giải pháp xử lý chất thải, khai thác và sử dụng nước ngầm phục vụ nuôi trồng thủy sản một cách hợp lý; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về xử lý chất thải, khai thác nước ngầm trái phép.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai trái phép để nuôi trồng thủy sản, các trường hợp sử dụng đất được giao để nuôi trồng thủy sản không đúng mục đích.

5. Báo Bình Định, Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến lịch thời vụ nuôi tôm, kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi, các chủ trương và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hiệp Hội thủy sản tỉnh tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và vận động hội viên, đoàn viên thực hiện các quy định về nuôi trồng thủy sản bền vững.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân làm nghề liên quan đến nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Chỉ thị, thường xuyên nắm tình hình, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 19/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 22/CT-UBND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406666