• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Nghệ An

Tải về Chỉ thị 23/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Theo số liệu tổng hợp của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An, từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi trên 8.000 ha rừng và đất lâm nghiệp sang các mục đích khác, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Nhìn chung, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, công tác giám sát chuyển đổi mục đích sử dụng rừng gặp nhiều khó khăn do việc bồi thường giải phóng mặt bằng của nhiều dự án triển khai chậm, kéo dài. Do vậy, việc lợi dụng chuyển đổi mục đích để khai thác gỗ, phát nương làm rẫy, chặt phá rừng tự nhiên để trồng rừng, lấn chiếm đất rừng, phá rừng trái phép đã diễn ra ở một số địa phương trong tỉnh nhưng chính quyền địa phương, chủ rừng và các cơ quan chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, góp phần bảo vệ rừng và thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư số 23/2013/TT-BNN ngày 04/05/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về việc cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt; Thông tư số 24/2013/TT-BNN ngày 04/05/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành, thị

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc các dự án đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Hạt trưởng Kiểm lâm và Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

a) Tuyên truyền phố biến rộng rãi các văn bản của Nhà nước có liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

b) Thống kê, xác định diện tích, trạng thái rừng, loại rừng chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và diện tích, trạng thái rừng, loại rừng chuyển đổi trái phép trên địa bàn, diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm và diện tích đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý;

c) Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá, giám sát các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn huyện, thông qua đó phát hiện những tồn tại, thiếu sót về hồ sơ thủ tục, đối chiếu giữa hồ sơ và thực tế; việc khai thác tận thu, tận dụng lâm sản; việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền tái tạo rừng theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;… và các nội dung khác có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng. Từ đó kiến nghị bổ sung hồ sơ hoặc xử lý các sai phạm theo đúng quy định của Pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, đề xuất hình thức xử lý phù hợp, kịp thời.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

a) Chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp thực hiện tốt chức năng tham mưu, thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hồ sơ cải tạo rừng nghèo kiệt đúng tiêu chí quy định, địa danh, đối tượng theo quy định hiện hành.

b) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng, cải tạo rừng nghèo kiệt của các chủ đầu tư, các chủ rừng theo đúng hồ sơ và Quyết định của các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hàng năm báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt.

c) Chỉ đạo Đoàn Điều tra quy hoạch lâm nghiệp cập nhật việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, phối hợp với Chi cục kiểm lâm để làm tốt công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo quy định.

d) Tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội dung Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với Phòng Tài nguyên và môi trường các huyện, thành, thị để tiến hành rà soát diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho các đơn vị Chủ rừng là tổ chức sử dụng không có hiệu quả để đề xuất phương án thu hồi giao cho các hộ gia đình, cá nhân cư trú hợp pháp trên địa bàn xã quản lý sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.

b) Hướng dẫn các địa phương phân định rõ ranh giới quản lý của các đơn vị chủ rừng, ranh giới đất rừng giữa đất rừng các địa phương trong tỉnh, hạn chế tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất rừng đã xảy ra ở một số địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh xử lý kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành: 30/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 23/CT-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207511