• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2017-2018

Tải về Chỉ thị 24/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC, THỂ THAO CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ VIII NĂM 2017 - 2018

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 3566/HD-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018;

Để Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai ln thứ VIII năm 2017- 2018 diễn ra đúng quy trình và đảm bảo chất lượng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Đại hội Thể dục thể thao các cấp được tổ chức rộng khắp các xã, phường, thị trn, các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, trường học, các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thđể tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII.

2. Đại hội Thể dục thể thao các cấp phải đạt được các mục tiêu sau:

a) Tổ chức chặt chẽ, chu đáo, tiết kiệm, có quy mô và nội dung phù hợp với điu kiện phát trin kinh tế của từng đơn vị, địa phương nhằm góp phần làm phong phú đời sng văn hóa, tinh thn của nhân dân, thúc đy phong trào thi đua lao động sản xut, góp phn tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tích cực huy động các nguồn lực của xã hội vào việc tổ chức Đại hội.

b) ng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc vnhận thức của các cp, các ngành và toàn xã hội v vai trò, tm quan trọng của thdục ththao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện.

c) Tăng cường và nâng cấp một bước cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, đng thời, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài thể dục thể thao.

d) Thông qua Đi hi để kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục, ththao từ Đại hội lần thVII đến nay, qua đó xây dựng kế hoạch tuyển chọn lực lượng vận động viên; tích cực chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quc được tổ chức vào năm 2018.

3 Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tuyên truyền sâu rộng mục đích ý nghĩa, yêu cầu của Đại hội Thể dc thể thao các cp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII.

b) Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và kế hoạch tổ chức tổ chức Đại hội Thdục, thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tnh Đng Nai ln thứ VIII năm 2017 - 2018 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Lập dự toán cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cp tỉnh; ban hành điu lệ chung và điều lệ từng môn; có kế hoạch sửa chữa, nâng cp hoặc xây dng mới cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ cho việc tập luyn và thi đu các môn ththao trong và sau Đại hội Thể dục thể thao.

d) Hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở; chun bị chu đáo các điều kiện phục vụ tổ chức tt các hoạt đng trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, qua đó, tuyển chọn lực lượng vn động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dc thể thao toàn quốc lần th VIII năm 2018

đ) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưng các cá nhân, tp thể là tm gương tt, đin hình trong công tác tổ chức tốt Đại hội Thể dục ththào toàn tỉnh.

e) Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá thời gian tổ chức Đại hội Thdục ththao từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã; tiến hành tchức Đại hội Thdục ththao cấp huyện, qua đó, tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tùy vào tình hình thực tế của đơn vị, tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dc ththao cp ngành; qua đó tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia Đại hi Thdục th thao cp tỉnh.

6. Thi gian tchức Đại hội Thdục thể thao các cấp được tiến hành gắn với dịp tchức những ngày lễ lớn trong năm, phù hp với đặc đim tình hình ca từng địa phương, đơn vị, cụ thể như sau:

a) Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, cấp huyện và các ngành cấp tỉnh được tiến hành từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017.

b) Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh được tiến hành từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 5 năm 2018.

7. Số giải thể thao tổ chức trong Đại hội Thể dục thể thao các cấp nên tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích, tùy điều kiện cụ thể, có thlựa chọn t chc các n ththao dân tộc, truyn thng của địa phương, môn thể thao trọng điểm, cụ thể như sau:

a) Đại hội Thể dục thể thao cấp xã tổ chức thi đấu từ 05 giải thể thao trở lên;

b) Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện tổ chức thi đấu từ 10 giải thể thao trở lên. Riêng các ngành cấp tỉnh tổ chức từ 05 giải trở lên;

c) Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh từ 20 giải thể thao trở lên.

8. Đnghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Đồng Nai, các hội, đoàn thể tích cực tham gia và chỉ đạo cơ sở cùng tổ chức thực hiện góp phần cho Đại hội Thể dục ththao toàn tỉnh Đng Nai tổ chức thành công.

9. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo chđạo nêu trên, đảm bảo Đại hội Thdục ththao các cấp được tổ chức thành công tốt đẹp.

10. Giao trách nhiệm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc kim tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo kết quả trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

11. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổng cục Thể dục Thể thao;
- UB.MTTQ VN t
nh;
- Các hội, đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Chánh, các PCVP UBND t
nh;
- Lưu: VT, VX, TTCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 24/CT-UBND

448

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330956