• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2013 về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề Y, Dược ngoài công lập do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Tải về Chỉ thị 24/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác y tế, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chính sách để các cơ sở y, dược ngoài công lập có điều kiện phát triển. Với hệ thống y, dược ngoài công lập trải rộng trên địa bàn tỉnh, trong đó nhiều cơ sở có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế khá hiện đại và ứng dụng kỹ thuật cao góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng như của nhân dân các tỉnh trong khu vực, đồng thời giúp giảm quá tải cho các bệnh viện công lập, đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động của các cơ sở y, dược ngoài công lập cũng còn một số tồn tại như: Hành nghề không phép; Cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề; Sử dụng lao động là người nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Không niêm yết giá dịch vụ y tế, giá thuốc hoặc có niêm yết nhưng chưa đầy đủ; Hành nghề quá phạm vi chuyên môn cho phép; Quảng cáo không đúng với khả năng chuyên môn, quảng cáo khi chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định nội dung quảng cáo...Những tồn tại này gây nên bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là: Có cơ sở coi trọng lợi nhuận; hiểu biết những quy định của Pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập của một bộ phận chủ cơ sở cũng như người hành nghề còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm sau cấp phép chưa thường xuyên; các quy định về xử lý vi phạm chưa đủ tính răn đe để ngăn chặn sai phạm.

Trước thực tế đó, để ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập nhằm phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành liên quan khẩn trương tiến hành một số công việc sau:

1. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở y, dược ngoài công lập hoạt động trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở y, dược ngoài công lập, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt chú ý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có yếu tố nước ngoài và cơ sở y, dược ngoài công lập không có giấy phép. Rà soát tất cả các cơ sở y, dược ngoài công lập trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia khám, chữa bệnh.

- Phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định, quy chế chuyên môn, quy chế bệnh án, chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc điều trị và các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập; nâng cao Y đức của người hành nghề khám, chữa bệnh.

- Thực hiện tốt việc cấp chứng chỉ cho người hành nghề, cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở hành nghề theo các quy định của Pháp luật. Rà soát quy trình cấp phép để kịp thời điều chỉnh những bất cập trong thủ tục cấp phép đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động này. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính về cấp phép hành nghề y, dược ngoài công lập; quán triệt đến toàn bộ cán bộ, viên chức ngành y tế chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chú trọng hậu kiểm sau khi cấp phép hoạt động để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại của các cơ sở đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có liên quan trong việc kiểm tra các cơ sở y, dược ngoài công lập, chú trọng các cơ sở có yếu tố nước ngoài. Kịp thời điều tra, xử lý những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập.

3. Sở Nội vụ

- Nghiên cứu xác định nhân lực của Sở Y tế và đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh nhu cầu điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về y, dược đối với các cơ sở ngoài công lập.

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đề xuất khen thưởng các cơ sở y, dược ngoài công lập thực hiện tốt các quy định và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh khi tuyên truyền, quảng cáo các thông tin về khám, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thông tin quảng cáo. Không đăng tin quảng cáo vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không đúng với nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo của các cơ sở y, dược ngoài công lập. Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động y, dược ngoài công lập nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người hành nghề cũng như nhận thức của cộng đồng trong lĩnh vực này.

- Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập vi phạm các quy định hoạt động, mức độ vi phạm, hình thức xử phạt để nhân dân biết, nhằm tăng tính răn đe và phòng ngừa tái phạm.

5. Sở Công thương

- Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.

- Chỉ đạo cơ quan Quản lý thị trường các cấp phối hợp với cơ quan y tế và các ngành có liên quan ở các cấp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở y, dược ngoài công lập, chú trọng các cơ sở hoạt động núp bóng dưới hình thức các loại hình kinh doanh khác.

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về niêm yết giá trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập.

6. Sở Tài Nguyên và Môi trường

- Chủ động thực hiện và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ sở hành nghề y, dược thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án Cam kết bảo vệ môi trường đơn giản tuỳ quy mô tổ chức hoạt động của cơ sở theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh những giải pháp để quản lý, xử lý chất thải lỏng và chất thải rắn y tế trong các cơ sở hành nghề y, dược theo quy định của pháp luật.

7. Các sở, ngành khác của tỉnh

- Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.

- Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh những giải pháp để quản lý có hiệu quả hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập phát triển.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y, dược ngoài công lập trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật hành nghề y dược, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất đối với các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, trong đó cần tập trung vào các ngành nghề, các cơ sở mang tính nhạy cảm như: phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, phòng khám có yếu tố nước ngoài, cơ sở dịch vụ kính thuốc, các hình thức quảng cáo trang thiết bị y tế không đúng quy định; cơ sở hành nghề y, dược không phép, các cơ sở châm cứu, bấm huyệt xoa bóp, trị liệu và điều trị theo phương pháp y dược cổ truyền; đặc biệt đối với những cơ sở chăm sóc sắc đẹp, Spa, thẩm mỹ viện có hiện tượng quảng cáo hoặc thực hiện một số kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được phép thực hiện ở các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và các bệnh viện có khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Kiên quyết đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập.

- Phân cấp mạnh cho Uỷ ban nhân dân cấp xã trực thuộc trong công tác quản lý Nhà nước về y, dược ngoài công lập.

- Chỉ đạo các cơ quan, hội, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân cấp xã trực thuộc không phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong việc quảng cáo hành nghề y, dược ngoài công lập, kinh doanh thực phẩm chức năng, các loại máy chẩn đoán bệnh không có giấy phép.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp tích cực tham gia giáo dục, phổ biến pháp luật, hướng dẫn người dân, đoàn viên, hội viên hiểu biết đầy đủ và tự giác chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, định kỳ 6 tháng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế để tổng hợp)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Các sở, nghành của tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Thái Nguyên;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH.
Vyhd.CT01.12.13/70b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ma Thị Nguyệt

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Ma Thị Nguyệt
Ngày ban hành: 19/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 24/CT-UBND

291

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279181