• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2014 triển khai giải pháp đảm bảo nguồn nước, chủ động thực hiện công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất, dân sinh do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Chỉ thị 25/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO NGUỒN NƯỚC, CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN PHỤC VỤ SẢN XUẤT, DÂN SINH

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện ở nước ta với xác suất vào mùa Hè khoảng 70%, mùa Thu, Đông 80%, thời gian ảnh hưởng từ mùa Hè năm 2014 đến hết mùa Xuân năm 2015. Ảnh hưởng của El Nino làm nhiệt độ tăng so với trung bình nhiều năm từ 1,2 ÷ 1,5oC, lượng mưa bị thiếu hụt so với cùng kỳ nhiều năm từ 25 ÷ 50%, mùa mưa có khả năng đến muộn hơn và kết thúc sớm hơn, dòng chảy các sông, suối có xu thế suy giảm nhanh sau khi mùa mưa kết thúc.

Trên địa bàn tỉnh ta, từ đầu năm 2014 đến nay, lượng mưa các vùng chỉ đạt phổ biến từ 50÷65% so với lượng mưa cùng kỳ trung bình nhiều năm; hầu hết các hồ chứa nước có lượng nước thấp so với dung tích thiết kế và cùng kỳ, đặc biệt các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Sông Rác... lượng nước chỉ đạt từ 33÷37% so với dung tích thiết kế. Tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến rất phức tạp cho thấy El Nino đã ảnh hưởng đến tỉnh ta và có nguy cơ tiếp tục diễn ra, khả năng ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất, dân sinh năm 2015 là rất lớn.

Thực hiện Chỉ thị số 7071/CT-BNN-TCTL ngày 03/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, đối phó với ảnh hưởng của El Nino; để chủ động phòng chống tác động của hiện tượng El Nino, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất dân sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi trên địa bàn triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên thủy lợi:

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến thời tiết, nguồn nước để lập kế hoạch tích nước các hồ chứa phù hợp, vừa đảm bảo an toàn công trình, PCLB và tích nước tối đa theo nhu cầu dùng nước; kịp thời điều chỉnh kế hoạch cấp nước khi nguồn nước thay đổi;

- Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, các chủ công trình, Hợp tác xã, Tổ chức hợp tác dùng nước và đến tận người sản xuất được biết về tình hình hạn hán và yêu cầu có phương án đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt năm 2015 để có biện pháp tích nước và tiết kiệm nước nhất; đồng thời tập trung huy động các nguồn lực thi công hoàn thành các công trình thủy lợi đang dở dang, các cống lấy nước dưới đập bị hư hỏng, rò rỉ vừa đảm bảo khả năng phòng chống lụt bão, vừa đảm bảo tích nước, dẫn nước phục vụ sản xuất, dân sinh;

- Cân đối nguồn nước, xây dựng phương án tưới nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2015, tiết kiệm nước tối đa trong vụ Xuân 2015, có kế hoạch để dành nguồn nước cho vụ sản xuất Hè Thu năm 2015, trong đó tính đến biện pháp cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt của người dân trong trường hợp nguồn nước bị thiếu hụt. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát; sử dụng nguồn nước phải tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (nông - lộ - phơi, nhỏ giọt, phun mưa...) cho lúa và các cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao;

- Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn nước, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý; đối với các vùng thường xuyên thiếu nước tưới, xem xét chuyển đổi sang cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới hơn để đảm bảo hiệu quả sản xuất;

- Tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng nạo vét, kiên cố hóa hệ thống kênh mương, tu bổ sửa chữa các cửa vào cống lấy nước, trạm bơm tưới, ao, giếng..., khơi thông dòng chảy, đắp đập tạm giữ nước, lắp đặt phương tiện lấy nước để chủ động vận hành, đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước thông thoáng từ đầu mối tới mặt ruộng, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nước, chủ động thực hiện công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; thường xuyên tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo.

3. Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh:

Thường xuyên theo dõi, tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến thời tiết, tình hình nguồn nước, để vận động, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, thực hiện tốt công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.

4. Sở Công thương chỉ đạo ngành điện có phương án ưu tiên cung cấp đủ nguồn điện và ổn định cho công tác bơm nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

5. Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi, thường xuyên cập nhật và dự báo kịp thời về diễn biến của thời tiết gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố, thị xã để kịp thời chỉ đạo nhân dân phòng, chống hạn có hiệu quả.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tham gia tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện phòng chống hạn, kịp thời biểu dương, khuyến khích những địa phương, cơ sở chủ động và có những sáng kiến chống hạn mang lại hiệu quả cao.

7. Đề nghị các đồng chí Trưởng các Đoàn công tác của Tỉnh ủy (theo Quyết định số 1009-QĐ/TU ngày 06/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp đảm bảo nguồn nước chủ động thực hiện công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất, dân sinh.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Giám đốc các Công ty quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, Tài chính, KH và ĐT, Công Thương, Thông tin Truyền thông;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; TTr HĐND các huyện, thành phố, thị xã;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh;
- Trung tâm KTTV tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi;
- Các Công ty TNHH MTV thủy lợi;
- Công ty CP Cấp nước và XD Hà Tĩnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Chánh, Phó VP; các Tổ CV/VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NL, NL1.
- Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. Y BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 12/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 25/CT-UBND

512

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279854