Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/1999/CT-TTg về tổng kết thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/09/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/11/1999   Số công báo: Số 41
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/09/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 28/1999/CT-TTg về tổng kết thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội.

Về nội dung tổng kết:

a) Đánh giá thực hiện các yêu cầu, nguyên tắc đã được nêu tại các Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 1993 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo thực hiện chế độ lương mới và Chỉ thị số 239/TTg ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai chế độ tiền lương mới; các nguyên tắc quy định tại Điều 8 Quyết định số 69/QĐ-TW ngày 17 tháng 5 năm 1993 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của cán bộ, công nhân viên cơ quan Đảng, đoàn thể; Điều 10 Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993; Điều 8 Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ.

b) Tổng kết, đánh giá các văn bản hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với việc triển khai thực hiện chế độ tiền lương và trợ cấp xã hội ở Trung ương, địa phương.

c) Phân tích, đánh giá nội dung chế độ tiền lương và trợ cấp xã hội thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 1993 đến nay, bao gồm các nội dung sau đây:

- Quy định mức tiền lương tối thiểu giữa đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

- Thang lương, bảng lương, ngạch, bậc lương, hệ số mức lương, quan hệ tiền lương của cán bộ dân cử, bầu cử; công chức ngành tòa án, kiểm sát; hành chính sự nghiệp; đảng, đoàn thể; công nhân viên chức trong các doanh nghiệp và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang.

- Chế độ phụ cấp lương áp dụng chung và các chế độ phụ cấp, trợ cấp đặc thù áp dụng cho một số ngành, nghề.

- Về quản lý tiền lương và thu nhập đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước (quản lý biên chế, quỹ tiền lương, nâng ngạch, nâng bậc lương, các khoản thu nhập ngoài lương); đối với các doanh nghiệp nhà nước (quản lý định mức lao động, đơn giá tiền lương, tiền ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật, sử dụng quỹ khen thưởng và phúc lợi); đối với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Phân tích, đánh giá các chế độ sau trong mối quan hệ với chế độ tiền lương của cán bộ, công chức: chế độ sinh hoạt phí đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ, chế độ ăn của lực lượng vũ trang; chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; chế độ bảo hiểm xã hội; chế độ trợ cấp xã hội đối với người có công.

82