• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Chỉ thị 28/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 22/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016), thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 nhằm tạo khuôn khổ pháp lý xây dựng và vận hành hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, có hiệu lực và hiệu quả phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Để triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung, quy định của Luật bằng các hình thức, biện pháp phổ biến, tuyên truyền phù hợp cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 4246/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác của ngành, đơn vị mình, từ đó tập trung các nguồn lực để nâng cao chất lượng xây dựng, soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

3. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về chất lượng, thời hạn trình các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của cơ quan mình; chỉ đạo việc lập chuyên mục lấy ý kiến trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tiếp nhận ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân có liên quan về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của ngành mình. Tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia, nhà khoa học có liên quan và các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dưới các hình thức phù hợp.

4. Thực hiện nghiêm túc quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiến độ trong công tác đề nghị, xây dựng chính sách, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Tham gia thẩm định các đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình và các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo theo quy định.

5. Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của các văn bản quy phạm pháp luật ban hành hoặc được phân công chủ trì soạn thảo. Chỉ đạo rà soát các quy định thủ tục hành chính đã được phê duyệt để có lộ trình bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị các bộ, ngành có liên quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về các thủ tục hành chính.

6. Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản, quy định trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

7. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức đáp ứng đủ năng lực, trình độ để làm công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật đủ về biên chế, có chất lượng về chuyên môn nhằm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

8. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin cần thiết để đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu tiếp cận, nghiên cứu và xử lý thông tin nhằm phục vụ tốt công tác soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình.

9. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế pháp lý nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế và hoàn thiện khung pháp lý quy định về việc đề xuất xây dựng, thẩm định chính sách; Xây dựng, soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ đạo việc xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, phù hợp với thẩm quyền, điều kiện đặc thù của tỉnh Bình Định.

b. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, soạn thảo, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

c. Thẩm định xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

d. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh kiến nghị hình thức xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo, trình, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng thực hiện không đảm bảo chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

đ. Rà soát các chỉ thị quy phạm pháp luật của UBND các cấp đã ban hành và đề nghị bãi bỏ, thay thế bằng các văn bản phù hợp; rà soát các quy định thủ tục hành chính đã được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp, đề xuất lộ trình bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

10. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

a. Tăng cường công tác thẩm tra việc tuân thủ trình tự, thủ tục soạn thảo và hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh; không tiếp nhận, xử lý trình UBND tỉnh đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa đủ các tài liệu liên quan hoặc hồ sơ gửi không đúng thời hạn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

b. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan để thống nhất giải quyết những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các sở, ban, ngành trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và nội dung của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh.

c. Chỉ đạo Trung tâm Công báo tỉnh thực hiện việc đăng tải kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trên Công báo tỉnh để phục vụ công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

d. Chỉ đạo việc kiểm soát thủ tục hành chính; Xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

đ. Phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo UBND tỉnh tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

11. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bộ máy và nguồn nhân lực có chất lượng nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định, rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

12. Sở Tài chính có trách nhiệm bảo đảm đủ kinh phí cho hoạt động xây dựng, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a. Xây dựng kế hoạch thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên phạm vi địa phương mình và tổ chức tốt việc quán triệt nội dung, tinh thần của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật bằng các hình thức, biện pháp phù hợp cho cán bộ, công chức ở địa phương.

b. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về chất lượng, thời gian trình đề nghị, dự thảo văn bản thuộc trách nhiệm của UBND cấp mình.

c. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của Phòng Tư pháp; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức có năng lực, trình độ để làm tốt công tác xây dựng pháp luật, nhất là đối với việc tham mưu, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cùng cấp ban hành.

d. Chỉ đạo HĐND và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 một cách nghiêm túc, có hiệu quả tại địa phương mình.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ để chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 28/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 28/CT-UBND

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341904