Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 29/2000/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/2000/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/02/2001   Số công báo: Số 5
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/12/2000, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị 29/2000/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp.

Để khắc phục tình trạng trên, bảo đảm Luật Doanh nghiệp thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 và những năm sau; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Thực hiện đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của mình theo dõi, chỉ đạo thực hiện đúng Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 2 năm 2000 về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh, trong đó cần tập trung thực hiện một số việc sau:

- Theo thẩm quyền của mình, các cơ quan thực hiện bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp về cấp giấy phép, điều kiện kinh doanh; bổ sung, sửa đổi các quy định thiếu rõ ràng, cụ thể.

- Rà soát lại tất cả các loại giấy phép kinh doanh do Bộ, ngành, địa phương hiện đang duy trì và các hình thức cấp phép, kể cả của cơ quan thuộc cấp mình quản lý.

- Bãi bỏ ngay các loại giấy phép kinh doanh và các hình thức cấp phép đối với từng hoạt động theo đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg.

- Khẩn trương tổng hợp toàn bộ các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh do luật pháp quy định (thuộc lĩnh vực cơ quan mình quản lý) để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Quy định rõ ràng, cụ thể các điều kiện, thủ tục, hồ sơ và thời hạn cấp phép đối với các ngành, nghề kinh doanh phải có giấy phép đã được công bố.

- Chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc trong thực hiện việc bãi bỏ các loại giấy phép theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 30/2000/NĐ-CP.

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng quy định về đăng ký kinh doanh như quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 2 năm 2000 về đăng ký kinh doanh.

- Khẩn trương sửa đổi các quy hoạch chi tiết về phát triển ngành, nghề trên địa bàn không còn phù hợp nhằm huy động nội lực và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Bố trí đủ cán bộ, trang bị đủ phương tiện làm việc cho phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, bộ phận đăng ký kinh doanh cấp huyện đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định.

- Tổ chức cập nhật thông tin và theo dõi hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể sau đăng ký kinh doanh.

2. Ban hành đẩy đủ và đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp:

a) Trước tháng 3 năm 2001, các Bộ: Y tế, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y.

b) Trong quý I năm 2001, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục đăng ký mã số thuế, khắc dấu, đăng ký mã số xuất - nhập khẩu, bảo đảm thời hạn đăng ký mã số thuế, khắc dấu, đăng ký mã số xuất - nhập khẩu không vượt quá thời hạn đã quy định.

82