• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


Văn bản pháp luật về Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Chỉ thị 32/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 32/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày 14/3/2014, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 596/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quy chế quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; việc cung cấp thông tin định kỳ, thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường... Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực, thông tin chính thống được truyền tải kịp thời, rõ ràng, chính xác đến nhân dân trong và ngoài thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về những vụ việc xảy ra liên quan đến đơn vị mình đphản ánh đúng bản chất sự việc và định hướng dư luận xã hội; chưa chủ động xử lý hoặc đề nghị xử lý, cải chính khi phát hiện các báo đăng tải không đúng sự thật; chậm cung cấp thông tin và giải trình làm rõ vụ việc mà báo chí đã đăng tải; còn hiện tượng né tránh hoặc gây khó khăn trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí... Việc chủ động phối hợp với báo chí để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và nghiêm túc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và Quyết định số 596/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục ngay những tồn tại trong thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian qua.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị hướng dẫn cho người phát ngôn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nắm rõ các quy định liên quan đến Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; thực hiện tốt chế độ quản lý và cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên báo chí tác nghiệp trên địa bàn.

2. Cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Tạo thuận lợi để người phát ngôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. Khi thay đổi người phát ngôn phải có văn bản thông báo gửi Sở Thông tin và Truyền thông và công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Quan tâm, chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác phát ngôn, nêu cao tính trách nhiệm, chủ động trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Đối với những vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận xã hội, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay khi sự việc xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự việc để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật trong quá trình điều tra, xử lý. Trong trường hợp, cần phát ngôn và cung cấp thông tin đột xuất, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn cần có sự chuẩn bị chi tiết, đầy đủ các thông tin cung cấp cho báo chí. Đối với các vụ việc mang tính nhạy cảm, phức tạp phải báo cáo lãnh đạo cấp trên và chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để xử lý thông tin.

4. Người đứng đu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin chính thống về vụ việc liên quan đến báo chí phản ánh; tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, Báo cáo cung cấp thông tin đầy đủ, giải trình làm rõ nội dung vụ việc mà báo chí phản ánh đến Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để chỉ đạo, phối hợp xử lý.

5. Mở chuyên mục Thông tin cung cấp cho báo chí trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng Thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương, cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng để các cơ quan báo chí khai thác. Kịp thời cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử ,khi xảy ra trường hợp đột xuất, bất thường liên quan đến ngành, đơn vị mình. Các quận, huyện có trách nhiệm hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn của địa phương mình đăng tải thông tin cung cấp định kỳ cho báo chí.

6. Chđộng xác minh, làm rõ những thông tin báo chí đăng tải chưa chính xác, chưa đầy đủ hoặc không đúng sự thật. Khi có căn cứ xác định thông tin báo chí đăng không đúng sự thật, có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí đó đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời gửi văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc việc cải chính theo quy định.

7. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này tại các đơn vị, địa phương.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai nội dung Chỉ thị này. Tiếp tục tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng, trang bị kiến thức về báo chí, kỹ năng tiếp xúc và trả lời báo chí cho Người phát ngôn. Tổng hợp, báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng một lần và chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố những biện pháp cụ thể để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục TTĐN - Bộ TT&TT;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Các cơ quan báo chí của thành phố;
- CVP, PCVP;
- Phòng VXNC, KTGSTĐKT;
- CV: GD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 32/CT-UBND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341839