• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2016 thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Chỉ thị 34/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

Triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chủ động điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, triển khai Luật Đầu tư công,... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế, các chủ đầu tư thực hiện những nội dung như sau:

1. Công tác giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn ngân sách nhà nước ngay sau khi được HĐND huyện, thị xã, thành phố Huế thông qua, đảm bảo nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên: Bố trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành đã quyết toán và các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến trước ngày 31/12/2016, các dự án chuyển tiếp, còn lại mới bố trí vốn cho các dự án mới.

Trong năm 2017, ưu tiên bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018.

Chủ đầu tư không được yêu cầu doanh nghiệp tự ứng trước vốn thực hiện các dự án ngoài kế hoạch, thực hiện khối lượng ngoài kế hoạch đã được thông báo vốn, chưa cân đối được vốn.

2. Công tác quản lý đầu tư công:

a) Quản lý việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư:

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh các dự án đầu tư công theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; tuyệt đối không được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nếu không xác định rõ được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn, chỉ được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư trong hạn mức vốn đã được thẩm định của từng nguồn vốn.

Chỉ được điều chỉnh dự án trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 46 của Luật Đầu tư công, quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách cấp mình để thực hiện. Thực hiện thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư quy định tại Luật Đầu tư công.

b) Quản lý việc triển khai, thực hiện dự án:

Các cơ quan, ban ngành tăng cường công tác quản lý, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành và chất lượng công trình; các dự án phải thực hiện theo mức kế hoạch vốn đã giao.

Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn; lập và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ của từng dự án; đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu; bám sát công trình, các đơn vị thi công, tư vấn đẩy nhanh tiến độ, tận dụng tối đa thời gian, tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thi công.

Các chủ đầu tư và chính quyền địa phương theo thẩm quyền tổ chức lập và phê duyệt phương án, kế hoạch giải phóng mặt bằng và tái định cư trong quý I năm 2017; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án.

3. Công tác quản lý tạm ứng và thanh toán vốn:

a) Biện pháp quản lý tạm ứng vốn đầu tư:

Các chủ đầu tư trước khi ký hợp đồng và tiến hành các thủ tục tạm ứng các gói xây lắp phải giao mặt bằng trước cho nhà thầu, ấn định tỷ lệ thu ứng trên khối lượng hoàn thành trong hợp đồng ký kết.

Trước khi tạm ứng phải có bản cam kết của nhà thầu về tiến độ thi công và thu hồi tạm ứng (mốc thời gian cụ thể) hoặc ghi rõ trong hợp đồng ký kết.

Đối với các khoản tạm ứng đền bù, giải phóng mặt bằng các chủ đầu tư chuyển vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước, tuyệt đối không gửi vào ngân hàng và lưu giữ tiền mặt tại đơn vị. Các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục và kịp thời hoàn tạm ứng theo từng thủ tục hoàn thành tại kho bạc nhà nước, không chờ đến lúc hoàn thành các công việc mới đề nghị thu tạm ứng.

Các chủ đầu tư rà soát các bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng thường xuyên đối với các hợp đồng đã ứng vốn, yêu cầu các đơn vị thi công bổ sung nếu hết thời hạn.

Các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra việc sử dụng số tiền tạm ứng của nhà thầu đảm bảo đúng mục đích ứng và cam kết của nhà thầu.

b) Quản lý việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn và quy định của Nhà nước:

Các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2017 (cả chuyển tiếp và khởi công mới) đến ngày 30/6/2017 chưa giải ngân (chưa thanh toán khối lượng xây lắp), UBND tỉnh  dừng giải ngân thực hiện phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chuyển vốn cho các dự án khác.

c) Thanh toán khối lượng hoàn thành:

Khi có khối lượng chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu giai đoạn, hoàn tất các thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với kho bạc nhà nước, đảm bảo đến ngày 30/9/2017 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2017 và hoàn thành sớm giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2017 được giao trong niên độ kế hoạch. Đối với các dự án đến ngày 30/9/2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017, sẽ không được bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018.

Các chủ đầu tư không được để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán và tập trung khối lượng thanh toán vào thời gian cao điểm. Nếu để xảy ra hiện tượng này, dẫn đến khiếu nại, phản ánh từ các nhà thầu, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

4. Công tác quyết toán dự án hoàn thành:

Các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố Huế, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu thực hiện nghiêm công tác quyết toán dự án hoàn thành theo  quy định hiện hành của Nhà nước và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Các chủ đầu tư chấp hành nghiêm các quy định về việc lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Các UBND huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, UBND cấp xã, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quản lý và tổ chức xử phạt vi phạm quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Công tác báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư, thanh tra, kiểm tra đầu tư công:

Các chủ đầu tư kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tháo gỡ. Các Sở, ban ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định trong lĩnh vực, chuyên ngành theo dõi và phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Thực hiện nghiêm các chế tài đối với các vi phạm.

Chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư qua phần mềm và văn bản đúng thời gian và nội dung quy định.

Định kỳ (6 tháng, hàng năm), UBND huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý nợ đọng và gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo.

Các chủ đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 22 tháng cuối các quý tình hình thực hiện, thanh toán vốn kế hoạch năm 2017, tình hình quyết toán dự án hoàn thành, danh mục các dự án nợ vốn (phân theo các dự án chuyển tiếp, các dự án hoàn thành quyết toán thiếu vốn); số vốn của các dự án đầu tư kế hoạch năm 2016 đề nghị kết chuyển sang năm sau (các dự án được phép kết dư, bố trí lại), đến thời hạn nêu trên không có báo cáo sẽ không được bố trí lại.

6. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Kiểm soát và thẩm định chặt chẽ về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tổng mức đầu tư các dự án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh. Chỉ bố trí vốn ngân sách nhà nước tỉnh cho các dự án được phê duyệt quyết định đầu tư theo đúng mức vốn đã được thẩm định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thụ lý, giải quyết kịp thời các thủ tục và các vấn đề liên quan nhiều ngành.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành đã quyết toán và bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ vốn cho các dự án theo quy định của Nhà nước.

- Không bố trí vốn cho các dự án đã hết thời hạn thực hiện ghi trong quyết định phê duyệt dự án, chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh, ngoại trừ các trường hợp phân bổ vốn cho công tác bảo hành công trình, chờ quyết toán dự án hoàn thành và các trường hợp được sự thống nhất của cơ quan có thẩm quyền.

- Triển khai phổ biến nội dung Chỉ thị này đến các chủ đầu tư. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo UBND tỉnh tình hình hình thực hiện định kỳ hàng quý.

- Thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi UBND tỉnh tình hình thực hiện các nội dung nêu tại điểm b, điểm c khoản 3 Chỉ thị này kèm phương án dừng thực hiện giải ngân và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2017.

b) Sở Tài chính:

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kịp thời, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng quý tình hình quyết toán dự án hoàn thành, danh mục các dự án đầu tư đã phê duyệt quyết toán thiếu vốn làm cơ sở bố trí vốn thanh toán.

- Có văn bản hướng dẫn thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Xây dựng:

- Khẩn trương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh công bố phương án đơn giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2017 trong tháng 01/2017.

- Tổ chức xử phạt vi phạm quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Lập và triển khai kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh.

d) Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc chuyên ngành mình và phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng.

đ) Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế: Tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư trong quá trình giải ngân vốn đầu tư; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm tình hình giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn.

e) Văn Phòng UBND tỉnh:

- Tổ chức làm việc trực tiếp tại cơ sở; tiến hành giám sát, kiểm tra độc lập và phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công; kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc; báo cáo UBND tỉnh xử lý.

- Tổ chức đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác đầu tư công.

g) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Huế, các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 26/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 34/CT-UBND

367

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341617