• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Quy tắc ứng xử của cán bộ công viên chức

Văn bản pháp luật về Đạo đức công vụ

 

Chỉ thị 3677/CT-BHXH năm 2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Chỉ thị 3677/CT-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3677/CT-BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỰC HIỆN ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ, QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Báo Thanh niên số 253, ra Thứ hai ngày 10/9/2018, tại trang 5 có đăng bài viết “Bệnh nhân ung thư đi 250 km chỉ để bổ sung hai chữ “hồ sơ” của tác giả Duy Tính”, có phản ánh một số nội dung có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi của ông N.H.H (55 tuổi, ngụ tại An Giang), điều trị tại Bệnh viện Chợ Ry, Thành phố Hồ Chí Minh; tác giả cho rằng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang đã làm khó cho bệnh nhân khi yêu cầu bệnh nhân đã có bản “Tóm tắt bệnh án” bổ sung thành bản “Tóm tắt hồ sơ bệnh án”, chỉ thêm có 2 chữ “hồ sơ”; làm cho bệnh nhân tốn kém thời gian, tiền bạc đi lại.

Sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc BHXH tỉnh An Giang đã báo cáo nội dung diễn biến sự việc, nghiêm túc thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật các cá nhân có sai phạm; kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Phước, Giám đốc BHXH huyện Tri Tôn; kỷ luật hình thức khiển trách với ông Huỳnh Văn Đức, cán sự BHXH huyện Tri Tôn - Lý do: “Vi phạm nghiêm trọng trong công tác hướng dẫn hồ sơ chế độ BHXH; chưa thực hiện nghiêm túc các giải pháp liên thông trong giao dịch điện tử, giao dịch qua hệ thống Bưu điện, để người bệnh tự liên hệ với Bệnh viện Chợ Ry; gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng; tạo sự phản cảm trong công tác phục vụ đối tượng; gây ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của ngành BHXH. Vi phạm Khoản 2 Điều 7 Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam”. Đồng thời Giám đốc BHXH tỉnh An Giang tự nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu BHXH địa phương, xin “nghiêm túc kiểm điểm trước lãnh đạo Ngành, xem đây là bài học “xương máu” trong công tác quản lý”.

Qua sự việc trên và trong bối cảnh ngành BHXH đang quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự an tâm, tin tưởng, hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, trong công tác thực hiện chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu:

1. Toàn ngành BHXH thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm cải cách hiệu quả thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý, kỷ luật những tập thể, cá nhân gây sách nhiễu, phin hà về thủ tục hành chính hoặc có tinh thn, thái độ phục vụ chưa tt.

2. Đối với Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam:

- Tiếp tục rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc của đơn vị nhằm tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương công tác, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tc ứng xử, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc Quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức của Ngành và có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Chỉ thị này đến từng công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc, trước pháp luật về những vi phạm của công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.

3. Đối với công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH:

- Nghiên cứu kỹ các quy trình, quy định, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ thuộc chức trách nhiệm vụ được giao; Nâng cao hơn nữa thái độ tôn trọng Nhân dân, tận tâm phục vụ Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

- Nêu cao lòng tự trọng người cán bộ BHXH để xây dựng hình ảnh của Ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần hợp tác trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, công bằng, liêm chính, đặc biệt trong quan hệ với Nhân dân, với đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để mưu lợi cá nhân.

- Nắm rõ và thực hiện nghiêm các nội dung trong Chỉ thị này. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức độ nghiêm khắc.

4. Đối với Vụ Tổ chức cán bộ và BHXH các cấp: Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy định về những việc công chức, viên chức không được làm; quy định về nội quy, quy chế cơ quan, thời gian làm việc; quy định về cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và Quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Các Ban Quản lý dự án;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng HĐQL;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Lưu: VT, TCCB(2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Điều 7. Chuẩn mực xử sự trong quan hệ, giao dịch với cơ quan, tổ chức và người dân.
...
2. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ngành; hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể những vướng mắc của chính sách, tạo sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan, của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và của người dân.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3677/CT-BHXH   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 20/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 3677/CT-BHXH

1.345

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
398218