• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Chỉ thị 39/2005/CT-TTg thực hiện Nghị định 132/2005/NĐ-CP về các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 39/2005/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 39/2005/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/12/2005   Số công báo: Từ số 24 đến số 25
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/12/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 39/2005/CT-TTg thực hiện Nghị định 132/2005/NĐ-CP về các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các tổng công ty nhà nước triển khai ngay những công việc sau đây:

a) Quán triệt đầy đủ đến các cơ quan chuyên môn, cán bộ và công ty nhà nước nội dung Nghị định số 132/2005/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của công ty nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của công ty nhà nước, vào công việc của Hội đồng quản trị hoặc của Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị;

c) Chỉ đạo các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên do mình là đại diện chủ sở hữu rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty, công ty cho phù hợp với quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty nhà nước độc lập cổ phần hóa hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

đ) Tiếp tục rà soát, thực hiện cơ cấu lại công ty nhà nước trên địa bàn theo định hướng và các quy định có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chuyển công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

e) Tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng chiến lược phát triển, khả năng mở rộng quy mô, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp do mình thành lập phù hợp với chiến lược phát triển vùng, ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đổi mới phương thức tổ chức quản lý; quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công ty nhà nước. Xây dựng quy chế thực hiện việc tổ chức kiểm tra, giám sát công ty nhà nước theo quy định của pháp luật; hàng năm đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty nhà nước, hiệu quả quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; định kỳ đánh giá tình hình tài chính của công ty nhà nước.

Từ khóa: Chỉ thị 39/2005/CT-TTg

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7156