• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quốc phòng


Văn bản pháp luật về Công tác quốc phòng

 

Chỉ thị 3913/CT-UBND năm 2017 về công tác quốc phòng địa phương năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Chỉ thị 3913/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3913/CT-UBND

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Năm 2017, với tinh thần tích cực, chủ động phối hợp của các Sở, ban, ngành và các địa phương, công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong đó, tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng được UBQPAN Quốc hội khóa XIV kiểm tra, giám sát đạt kết quả tốt; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả triển khai thực hiện Đề án xây dựng, hoạt động chốt chiến đu dân quân thường trực biên giới của tỉnh được Bộ Tổng Tham mưu đánh giá cao và điển hình nhân rộng trong toàn quốc; luôn quan tâm đầu tư xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng, huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đạt chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác đối ngoại, góp phần giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng địa phương ở một số ngành, địa phương chưa đi vào chiều sâu; sự phối hợp, hiệp đng thiếu thường xuyên. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng trong xét tuyển, bình nghị, sơ tuyển sức khỏe, chuẩn bị hồ sơ giao quân vn còn một số địa phương chưa chặt chẽ; nhiều địa phương xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ chưa tốt nên khi huy động làm nhiệm vụ gặp khó khăn; công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã có mặt chuẩn bị chưa tốt; tình hình trật tự xã hội, tai nạn giao thông, thiên tai còn xảy ra một số vụ việc có tính nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sng nhân dân và hoạt động, xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Kết quả bầu cử Quốc hội khóa VI của Campuchia sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trên tuyến biên giới. Kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ tiếp tục ổn định và phát triển, quốc phòng - an ninh được tăng cường. Tuy nhiên, bọn phản động vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá ta trên nhiều lĩnh vực và sâu hiểm hơn. Các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tranh chấp khiếu kiện và hoạt động của các tổ chức NGO vẫn tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường sẽ nh hưởng trực tiếp đến sản xuất của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương tỉnh.

Xuất phát từ đặc điểm, tình hình trên, để thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các Sở, ban, ngành tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), lực lượng vũ trang địa phương tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Quán triệt, thực hiện các chủ trương về công tác quốc phòng

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/09/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy về củng cố quốc phòng - an ninh kết hp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020; công bố các quyết định về việc tổ chức lại và quy chế hoạt động Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường quân sự tỉnh An Giang; tăng cường kiểm tra công tác quân sự, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng, giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Công tác sẵn sàng chiến đấu

- Tăng cường công tác nắm tình hình nhất là tình hình trên tuyến biên giới, chủ động phương án đối phó khi có tình huống xấu xảy ra, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu năm 2018 của Bộ Quốc phòng, Quân khu; duy trì tốt quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; sẵn sàng lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030; hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu ở các cấp theo quy định; triển khai quyết định, quy chế hoạt động Hội đồng cung cấp khu vực phòng thu theo Thông tư Liên tịch s104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ động, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xử lý các tình huống trên tuyến biên giới phù hợp với tình hình thực tế trước diễn biến bầu cử Quốc hội khóa VI ở Campuchia.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích, không để bị lấn chiếm.

3. Công tác đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi

- Tổ chức đào tạo khóa 2 (năm học 2018 - 2019) theo Đề án đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tập trung huấn luyện cán bộ và cơ quan nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương trong tình hình mới; cấp huyện tổ chức huấn luyện tập trung dân quân thường trực mới tuyển chọn, thời gian 03 tháng tại huyện; lực lượng dự bị động viên tập trung tập huấn, huấn luyện tại eBB892, trường Quân sự tnh theo quyết định giao chỉ tiêu của UBND tỉnh.

- Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành (trong đó thành phố Long Xuyên và 01 phường cùng tham gia diễn tập với tỉnh); các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị còn lại diễn tập CH-TM, CH-CQ; cấp xã diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống lụt bão, phòng, chống chữa cháy rừng từ 25 - 27% trên tổng số xã, phường, thị trấn.

- Điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân và các Ban Chỉ đạo khác liên quan; xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS tự vệ cơ quan, tập huấn, huấn luyện các đối tượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt chỉ tiêu theo quyết định của UBND tỉnh giao năm 2018.

4. Công tác xây dựng lực lượng

- Thực hiện chặt chẽ thứ tự các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đúng Hướng dẫn số 737/HD-BTL ngày 24/4/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 9; ưu tiên tuyển chọn đảng viên và những công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu, không bù đổi trong giao quân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tuyển sinh quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng. Tiếp tục kiện toàn ổn định tổ chức biên chế đối với các đơn vị dự bị động viên theo Đề án số 130/ĐA-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020. Thực hiện tốt việc khảo sát các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên theo Pháp lệnh động viên công nghiệp trên địa bàn.

- Công tác xây dựng lực lượng dân quân thực hiện song song với quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; nâng cao chất lượng chính trị, phát triển đảng trong lực lượng dân quân đạt 18% trở lên. Điều chỉnh, sắp xếp, bố trí cán bộ Ban CHQS cấp xã và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo Đề án số 129/ĐA-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ tnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020. Nâng quân số dân quân thường trực xã Vĩnh Lộc huyện An Phú bằng lực lượng xã biên gii (17 đồng chí); đồng thời điều chỉnh nhiệm vụ đảm nhiệm trực sẵn sàng chiến đấu chốt Vĩnh Lộc (Ban CHQS xã Phú Lộc trước đây).

- Thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân thường trực từ 25.000 đồng/người/ngày trở lên từ nguồn ngân sách địa phương và bảo đảm chi trả ngày công lao động, tiền ăn cho lực lượng dân quân khi tập trung làm nhiệm vụ, tham gia tập huấn, huấn luyện theo đúng quy định Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh. Giao Sở Tài chính phối hợp với các ngành hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo nội dung thu, chi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thanh tra thực hiện công tác quốc phòng ở các địa phương theo Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương đúng quy định của Quân khu.

5. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình phục vụ cho công tác quốc phòng

- Tiếp tục đầu tư đẩy nhanh xây dựng các công trình chiến đấu chuyển tiếp giai đoạn 1 gồm: đường ra chốt biên giới Chắc Ri, cụm điểm tựa phòng ngự cấp tiểu đoàn trên tuyến biên giới, công trình ĐH 01 - AG; đường ra chốt biên giới giai đoạn 2; triển khai thực hiện Đề án phòng thdân sự và một số công trình có tỉnh cấp thiết nhằm phục vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác sẵn sàng chiến đấu.

- Nâng cấp, sửa chữa 08 trụ sở Ban CHQS cấp xã theo lộ trình xây dựng nông thôn mới, gồm: xã Tân An thị xã Tân Châu; xã Đa Phước huyện An Phú; xã Tân Lợi huyện Tịnh Biên; xã Bình Hòa huyện Châu Thành; xã Khánh Hòa huyện Châu Phú; xã Vọng Đông huyện Thoại Sơn; xã Hiệp Xương huyện Phú Tân; xã Tấn Mỹ huyện Chợ Mới theo Đề án số 129/ĐA-UBND; riêng xã Long Kiến huyện Chợ Mới theo Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18/7/2016 của Tỉnh ủy.

6. Công tác phối hợp các S, ban, ngành liên quan

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh, các Sở, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cấp huyện chặt chẽ, chu đáo, đạt mục đích yêu cầu của Quân khu giao và phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh các Đề án thuộc lĩnh vực quốc phòng giai đon 2017 - 2020 triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

- Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các ngành chức năng có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố biên giới tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại, giữ vững mối quan hệ với chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang 02 tỉnh Takeo, Kandal để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phân giới cm mốc, chống lấn chiếm biên giới, thi công các công trình biên giới, đường tuần tra biên giới giai đoạn 2017 - 2020 và Đội K93 thực hiện tốt công tác quy tập, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Thường trực UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 9;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm
tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.T
nh ủy, TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website An Giang;
- Báo An Giang; Đài PTTH An Giang;
- Phân xã An Giang;
- Trung tâm công báo Tin học tỉnh;
- Phòng: NC, TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: HCTH.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3913/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 3913/CT-UBND

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378745