Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 60/1998/CT-BGDĐT về tăng cường tổ chức và hoạt động thanh tra trong ngành giáo dục - đào tạo do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60/1998/CT-BGDĐT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 02/11/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/11/1998, Bộ GDĐT ban hành Chỉ thị 60/1998/CT-BGDĐT về tăng cường tổ chức và hoạt động thanh tra trong ngành giáo dục - đào tạo. Cụ thể,

Để tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết TW 2 về giáo dục và đào tạo, Bộ yêu cầu các cấp quản lý, hiệu trưởng các trường và thủ trưởng các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các việc sau đây:

1. Nâng cao nhận thức về công tác thanh tra.

Các cấp quản lý trong toàn ngành cần quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết TW2 về giáo dục, đào tạo; kiểm điểm những thiếu sót, yếu kém trong công tác thanh tra. Phải coi thanh tra là một hoạt động quản lý rất quan trọng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, ngăn ngừa, xử lý nghiêm túc, kịp thời những hiện tượng tiêu cực, góp phần điều chỉnh, bổ sung các giải pháp quản lý chỉ đạo của ngành.

Các cơ quan thông tin báo chí của ngành cần tăng cường tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài ngành về công tác thanh tra giáo dục, phổ biến kinh nghiệm của những điển hình tốt về công tác thanh tra. Mặt khác, cần phê phán những hiện tượng tiêu cực, sai trái nhằm hỗ trợ cho hoạt động thanh tra.

2. Củng cố tổ chức và xây dựng lực lượng thanh tra các cấp.

- Cơ quan Thanh tra Giáo dục của Bộ phối hợp với các cơ quan hữu quan sớm soạn thảo để Bộ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho các cấp quản lý giáo dục và đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng. Đồng thời, soạn thảo để trình Chính phủ ban hành các quy định mới về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

- Các Sở Giáo dục - Đào tạo cần thực hiện đúng các quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Thanh tra Sở và mối quan hệ với các bộ phận chức năng, đảm bảo hoạt động thanh tra kịp thời, có hiệu lực.

- Lựa chọn, bổ sung cán bộ cho cơ quan thanh tra các cấp, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Các Sở cần điều chỉnh cán bộ các bộ phận chuyên môn để tăng cường biên chế chuyên trách cho Thanh tra Sở (các cán bộ này có thể kiêm nhiệm việc chỉ đạo chuyên môn).

Các Phòng Giáo dục - Đào tạo cần cử một cán bộ làm thường trực thanh tra (có thể kiêm việc khác) để giúp Trưởng Phòng quản lý mặt hoạt động này.

- Xem xét bổ nhiệm lại Thanh tra viên kiêm nhiệm các cấp đã hết nhiệm kỳ. Không bổ nhiệm những người không đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực làm thanh tra viên; miễn nhiệm kịp thời những người phạm khuyết điểm không còn đủ tiêu chuẩn.

- Thanh tra Giáo dục cấp trên tăng cường kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra của các đơn vị trực thuộc.

- Các Trường Cán bộ quản lý của Bộ phối hợp với Thanh tra Giáo dục xây dựng chương trình, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra các cấp. Trong năm 1999 mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra tại hai trường này.

78