• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Chỉ thị 7/CT-UBND năm 2014 thi hành Luật Đất đai năm 2013 tỉnh Thái Nguyên

Tải về Chỉ thị 7/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 6, ngày 29 tháng 11 năm 2013 đã thông qua và ban hành Luật Đất đai số 45/2013/QH13, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh), các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.1. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, sâu rộng pháp luật về đất đai đến các tổ chức, cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh; Cần tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, những quy định mới của Luật Đất đai năm 2013.

1.2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tế tại địa phương.

Tham mưu cho Tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai thuộc thẩm quyền pháp luật quy định.

1.3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Tài nguyên và Môi trường; Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ hiện có, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã; Bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở địa phương; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính bảo đảm đơn giản, thông thoáng, thuận lợi phục vụ tốt nhất cho tổ chức, người dân và đúng pháp luật.

1.4. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương cho phù hợp với quy định mới của Luật Đất đai; Tổ chức chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

1.5. Thực hiện chặt chẽ quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất tùy tiện vi phạm pháp luật, gây lãng phí nguồn lực đất đai;

Xác định danh mục các dự án có sử dụng đất cần thu hồi để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào tháng 7 năm 2014 (sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành);

Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng không đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai.

1.6. Đẩy mạnh việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại, theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ đa mục tiêu.

1.7. Triển khai thực hiện dự án điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây dựng bảng giá đất, đảm bảo phù hợp khi Chính phủ công bố khung giá đất theo quy định của Luật Đất đai.

1.8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; Tiếp tục thanh tra, xử lý vi phạm theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức; Xử lý dứt điểm tình trạng để đất hoang hóa, lãng phí, xử lý và truy cứu trách nhiệm đối với những hành vi cố ý vi phạm pháp luật đất đai. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc quản lý đất đai.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Tỉnh về chính sách tài chính đất đai, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật và thực tiễn ở địa phương. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách và hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật Đất đai.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã rà soát, đánh giá tổ chức, cán bộ làm công tác quản lý đất đai hiện có, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về đất đai các cấp; Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức phát triển quỹ đất theo Luật Đất đai năm 2013.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu, rộng về Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức thích hợp đến mọi tổ chức và người dân.

6. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên và các cơ quan thông tin đại chúng mở các trang, chuyên mục theo định kỳ nhằm phổ biến Luật Đất đai đến các đối tượng sử dụng đất.

7. Các Sở, ngành rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý có liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai để sửa đổi, bổ sung hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai; Trong quá trình xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến đất đai phải đảm bảo các quy định thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai năm 2013.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 tại địa phương. Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Luật Đất đai cho lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai sâu, rộng trên địa bàn.

Công bố công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt, hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện xong trước ngày 01/07/2014; Tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các nội dung Chỉ thị, thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Đề nghị các cấp uỷ Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc triển khai thi hành Luật Đất đai, vận động các hội viên, đoàn viên tham gia tuyên truyền, phổ biến, thực hiện và giám sát việc thực hiện Luật Đất đai ở địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- TT. MTTQVN tỉnh TN;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Đài PTTH Thái Nguyên;
- Báo Thái Nguyên;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, NC.
Tuan.14. CT01/4. 60 b

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 18/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 7/CT-UBND

297

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279213