• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp


 

Chỉ thị 7674/CT-BNN-TC năm 2014 tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Chỉ thị 7674/CT-BNN-TC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 7674/CT-BNN-TC

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC TRỤ SỞ, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

a) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ chủ động rà soát tình hình xây dựng phương án và thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được giao quản lý sử dụng theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg .

Đối với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện việc xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất yêu cầu khẩn trương xây dựng và trình Bộ phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất được giao quản lý sử dụng (bao gồm các đơn vị trực thuộc) trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

b) Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và kiểm tra tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ, gửi Vụ Kế hoạch để tổng hợp chung báo cáo Bộ.

c) Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính và các cơ quan liên quan:

- Thẩm định phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

- Tổng hợp phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố gửi lấy ý kiến thẩm định của UBND các tỉnh, thành phố, báo cáo Bộ Tài chính trước 30 tháng 6 năm 2015;

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 09 các tỉnh, thành phố kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn tỉnh, thành phố để xử lý các nội dung liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt phương án sắp xếp;

- Rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

a) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện:

- Khi lập, thẩm định, phê duyệt đề án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng trụ sở làm việc phải chấp hành nghiêm quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ;

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đúng quy định tại Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý công sở cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, đơn vị;

- Khi được đầu tư xây dựng trụ sở mới ở vị trí khác, hoàn thành đầu tư và chuyển về trụ sở mới phải báo cáo, đề xuất với Bộ phương án bàn giao trụ sở làm việc cũ theo quy định.

b) Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo quy định;

- Đề xuất với Bộ để xử lý đối với: các trường hợp cho thuê, cho mượn, để trống không sử dụng hoặc sử dụng trụ sở làm việc vượt tiêu chuẩn định mức cho phép; xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ (Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước); các nội dung liên quan đến tài sản (không bao gồm đất) khi thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Cập nhật Biến động thông tin tài sản là đất, trụ sở, nhà làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

3. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ quán triệt nội dung và tổ chức triển khai thực hiện yêu cầu của Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

Giao Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị và tổng hợp báo cáo Bộ các nội dung được phân công./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, TC.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7674/CT-BNN-TC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 24/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 7674/CT-BNN-TC

374

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263587