• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chương trình hành động 237/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Tải về Văn bản khác 237/CTr-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/CTr-UBND

Phú Thọ, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ, NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2019/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Năm 2020 là năm cuối triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025; là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn của quốc gia, của tỉnh và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XV.

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020 là rất lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 - 20251.- Trước tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những biến động khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế tiếp tục xu hướng giảm; cạnh tranh chiến lược, thương mại quốc tế diễn biến phức tạp; thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gia tăng; cách mạng công nghiệp lân thứ tư mang đến nhiều cơ hội và thách thức, tác động manh mẽ trên nhiều phương diện; tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất; đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, các Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 tới các cấp, các ngành, các đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh thành các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ,... Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành từng nội dung cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Phát triển các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, địa phương:

- Tiếp tục cơ cấu lại sản xuất các sản phẩm chủ lực, đặc trưng gắn với đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh, các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Thực hiện chuyển đổi có hiệu quả cơ cấu cây trồng trên đất lúa, mở rộng diện tích sản xuất tập trung. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trồng lại 50ha chè, trồng mới 640ha bưởi (trong đó, bưởi Đoan Hùng 80ha, bưởi Diễn 530ha). Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2021 - 2025.

- Phát triển đa dạng các loại vật nuôi, từng bước phục hồi chăn nuôi lợn gắn với ưu tiên phát triển trang trại, gia trại, chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học, phát triển các chuỗi liên kết. Không khuyến khích chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ trong các khu dân cư tập trung. Tham mưu xây dựng quy định khu vực không được phép chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi. Khuyến khích, hỗ trợ trồng, chuyển hóa rừng cây gỗ lớn đạt 600 ha, áp dụng và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) đối với 15 nghìn ha rừng. Mở rộng diện tích nuôi các loại thủy sản giống mới, đặc sản. Phát huy diện tích mặt nước của công trình thủy lợi để hình thành và phát triển một số vùng sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung tại các huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa,...

- Tham mưu triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong áp dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình an toàn.

Hỗ trợ xây dựng các cơ sở giết mổ (trong năm 2020 mỗi huyện ít nhất phải có một cơ sở giết mổ tập trung). Theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh và giải pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống người dân. Quản lý tốt chất lượng nông sản. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, khuyến khích đầu tư ứng dựng công nghệ cao vào sản xuất.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã, khu dân cư nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, khu nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Thanh Thủy đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu có 01 sản phẩm OCOP đạt 5 sao, mỗi huyện thành thị có từ 2 đến 3 sản phẩm làng nghề đạt từ 3 sao trở lên.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp thu hút chọn lọc, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, ưu tiên dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tiềm năng đóng góp cho thu ngân sách. Khuyến khích thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, phục vụ nông nghiệp, chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông..., phát triển các sản phẩm chất lượng và có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh trên địa bàn tỉnh và trong cả nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, cơ quan liên quan: Triển khai các giải pháp phát triển các thành phần kinh tế. Kịp thời đôn đốc, tham mưu các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo kế hoạch được phê duyệt. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về số lượng và quy mô, chất lượng hoạt động. Khẩn trương tham mưu triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư, xây dựng các dự án lớn. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; triển khai kế hoạch, giải pháp cụ thể phấn đấu mục tiêu có 8.700 doanh nghiệp vào cuối năm 2020.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị và các đơn vị liên quan:

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kiên quyết điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn của các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai cho các dự án khác có khả năng giải ngân cao; có giải pháp sớm hoàn thành dự án, công trình chậm tiến độ. Từng bước xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, tập trung thu hồi vốn ứng. Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa quá trình theo dõi, đánh giá đầu tư, tích hợp các hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu về đầu tư, giải ngân.

- Rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình đấu thầu qua mạng theo lộ trình áp dụng; tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu; đẩy mạnh công tác triển khai, đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng trên địa bàn toàn tỉnh năm 2020 quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chú trọng huy động nguồn lực từ quỹ đất, đẩy mạnh thu hút các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.

5. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các sở, ngành, địa phương:

- Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, tổng hợp, báo cáo kết quả và dự báo khả năng thu ngân sách. Xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực còn thất thu, kịp thời đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý ngân sách nhà nước.

- Tập trung đánh giá tình hình, kết quả triển khai phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương làm cơ sở xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021 - 2023, 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; ưu tiên bố trí kinh phí để tổ chức Đại hội đảng các cấp; nâng cao tỷ lệ chi ngân sách đầu tư cho giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công; đảm bảo các nguồn lực cho đầu tư phát triển; cân đối nguồn kinh phí thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; thực hiện lộ trình giá thị trường phù hợp đối với giá các dịch vụ công thiết yếu.

6. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tăng cường xuất khẩu chính ngạch, đặc biệt là hàng nông sản; phòng ngừa rủi ro do mất cân đối xuất khẩu, nhập khẩu; đa dạng hóa, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường. Tổ chức khai thác, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để phát triển thị trường xuất khẩu và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới. Thực hiện nghiêm Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ"; kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản xuất trong tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống. Thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, chú trọng các mặt hàng nông sản. Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm, tích cực phối hợp với Mặt trận tổ quốc các cấp triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

7. Sở Công Thương:

- Thực hiện có hiệu quả chương trình khuyến công. Chủ động rà soát, đánh giá đúng thực trạng hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu. Kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề phát triển sản xuất; thực hiện các chương trình chuyển giao công nghệ, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức hiệu quả công tác quản lý thị trường. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo thị trường trong và ngoài nước, nắm bắt thông tin về tình hình cung cầu, giá cả để kịp thời thông tin cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp. Tăng cường phát triển hệ thống phân phối, mở rộng thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho.

- Tăng cường gắn kết việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại kết hợp với chương trình bình ổn thị trường giá cả, các hoạt động kết nối cung cầu và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, tích cực giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa có lợi thế của tỉnh.

- Tăng cường hỗ trợ phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại, đặc biệt với các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu..., phát triển lưu thông hàng hoá từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị:

- Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch; đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ; quản lý chặt chẽ chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là hoạt động lữ hành, lưu trú. Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch. Thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao phục vụ du lịch và nhu cầu của Nhân dân trong tỉnh.

- Đẩy mạnh các mô hình du lịch cộng đồng gắn với giá trị di sản văn hóa của tỉnh và các lễ hội, các hoạt động văn hóa. Phát triển du lịch gắn với chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt với hai di sản được UNESCO công nhận là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. Nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phân phát hiên bên vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Phú Thọ.

9. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Thực hiện hiệu quả các định hướng điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong đó thực hiện tốt các chỉ tiêu về huy động, dư nợ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao chất lượng tín dụng và giảm nợ xấu. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần ngăn chặn "tín dụng đen". Thực hiện hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020.

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện thí điểm các mô hình thanh toán áp dụng công nghệ mới, giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng để phát triển các loại hình dịch vụ, tiện ích. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngân hàng nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý rủi ro, yếu kém nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động ngân hàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

10. Cục Thống kê tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị: Nâng cao năng lực phân tích, dự báo và chất lượng của hệ thống thông tin, thống kê. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, các Đề án lớn của ngành Thống kê, nhất là Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, thống kê dân số, nhà ở, đánh giá quy mô GDP theo chuỗi số liệu đến 2020 để cung cấp thông tin, số liệu phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường kết hợp chế độ báo cáo thống kê với điều tra thống kê và khai thác dữ liệu thống kê.

11. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị:

- Tập trung triển khai có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu..., các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành các luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công.

- Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch, nâng cao tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi. Tăng cường đặt hàng dịch vụ công; đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

- Triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 ngay từ những ngày đầu năm. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, chủ dự án đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sử dụng vốn đầu tư công, chú trọng quản lý, giám sát chất lượng các công trình, dự án đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện theo quy định. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

- Giải quyết dứt điểm các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng quan trọng trong lĩnh vực giao thông, khu đô thị, khu nhà ở và các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao. Phát huy vai trò động lực phát triển của các đô thị, thúc đẩy mạnh mẽ đô thị hóa theo hướng phát triển bền vững.

- Chủ động nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng hoàn thành các dự án đi vào khai thác, tạo năng lực sản xuất mới cho tăng trưởng kinh tế.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu lại các chương trình khoa học và công nghệ theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm. Phát huy các nguồn lực xã hội cho nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số.

II. Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị:

- Thực hiện gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phân luông, hướng nghiệp học sinh phù hợp với nhu câu thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp, các cơ sở giáo dục đào tạo, và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng gọn về đầu mối nhưng phải đảm bảo thuận lợi cho việc học tập cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là đối với các xã, phường, thị trấn đã thực hiện sáp nhập.

- Tổ chức triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đổi mới công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán, giáo viên giảng dạy đảm bảo đủ về số lượng, có năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; nắm chắc yêu cầu, nội dung khung chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là giáo viên tiểu học dạy lớp 1 để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm học 2020 - 2021.

- Xây dựng và tổ chức triển khai Đề án xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án sắp xếp trường, lớp học; Quy định các khoản thu thỏa thuận, các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh. Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thứ hạng các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo; giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập và nắm bắt cơ hội đem lại trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành, thị:

- Tiếp tục thực hiện tốt Pháp Lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,17% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân và các thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp.

- Triển khai các giải pháp phát triển thị trường lao động, chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung - cầu; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. Nâng cao chất lượng các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đỉnh, học đường, bệnh viện, xâm hại trẻ em.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị:

- Chủ động phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp chủ động kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, tăng sự hài lòng của người dân. Thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; tăng cường cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công tư trong y tế, tạo điều kiện phát triển y tế tư nhân.

- Tích cực triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, kết nối các cơ sở cung ứng, phân phối thuốc. Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng; quản lý phòng khám tư nhân; phòng chống thuốc giả, xử lý nghiêm vi phạm. Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị:

Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư tôn tạo di tích, di sản. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa; thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Quản lý hiệu quả hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giáo dục xây dựng và gìn giữ văn hóa trong nhân dân. Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp; chú trọng phát triển thể dục thể thao cơ sở.

5. Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục đào tạo cho vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách.

III. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị:

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nâng cao khả năng tiếp cận và hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tiếp tục đề xuất quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai ở các công ty nông, lâm nghiệp.

- Quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác khoáng sản. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Xử lý nghiêm cơ sở gây ô nhiễm; kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải; tập trung xử lý rác thải đô thị, nông thôn, nhân rộng mô hình xử lý rác thải hiệu quả, bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tổng thể về đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đề án bảo vệ môi trường nông thôn và Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

IV. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị:

- Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế theo lộ trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ, liên thông, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính.

V. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm các vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực.

VI. Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành, thị:

- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú trọng vùng sâu, vùng xa. Nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; ngăn ngừa âm mưu bạo loạn, khủng bố, phá hoại; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng cấp quốc gia năm Canh Tý 2020, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng. Tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến toàn diện về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động, liên tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông nghiêm trọng và ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn. Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn cuộc sống của người dân.

2. Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan: Tham mưu đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại; tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. Triển khai đồng bộ ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại. Thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

VII. Đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan của cấp ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các đoàn thể các cấp

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị:

- Thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền, chủ động, kịp thời cung cấp và tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp, người dân; nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật; biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để tạo nên sức manh tổng hợp. Nâng cao cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, báo chí, Internet, xuất bản. Ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế phối hợp chặt chẽ, gắn kết hiệu quả giữa các cơ quan, tô chức với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Chương trình hành động này và các nhiệm vụ tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị:

- Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong Chương trình hành động đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh cùng thời điểm báo cáo định kỳ Quý I/2020.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình hành động. Tăng cường sự phối hợp triển khai thực hiện giữa các sở, ban, ngành và các huyện, thành, thị; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các hội, đoàn thể các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua.

- Định kỳ hàng quý tổng hợp ngắn gọn, xúc tích kết quả thực hiện Chương trình hành động và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, đề xuất kiến nghị gửi Văn phòng UBND tỉnh đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, điều hành và báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

- Giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được giao tại Chương trình hành động này để tổng hợp, đề xuất, đánh giá chất lượng hoạt động, đánh giá thi đua các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH& ĐT, TC;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; Thường trực cấp ủy và HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Báo Phú Thọ; Đài PT-TH tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu VT, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Trọng Tấn

 1 Các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu của tỉnh cần phấn đấu hoàn thành năm 2020 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,5% trở lên. Trong đó: giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,6%; dịch vụ tăng 8,05%; nông nghiệp tăng 3,0% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 47,32 triệu đồng trở lên; Giá trị xuất khẩu đạt từ 2,2 tỷ USD trở lên; Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 30,8 nghìn tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt từ 6.193 tỷ đồng trở lên; Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 70% trở lên; Toàn tỉnh tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ xã phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 1,17%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 70% trở lên; số trường đạt chuẩn quốc gia đạt từ 748 trường trở lên.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 237/CTr-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Phan Trọng Tấn
Ngày ban hành: 17/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 237/CTr-UBND

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449004