• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Đề án Xây dựng xã hội học tập

 

Chương trình phối hợp 1687/CTPH-TLĐLĐVN-KHVN năm 2017 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020

Tải về Văn bản khác 1687/CTPH-TLĐLĐVN-KHVN
Bản Tiếng Việt

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/CTPH-TLĐLĐVN-KHVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

GIỮA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM VỀ ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP, KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Căn cứ Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 29/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 24/01/2017 về phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam (sửa đổi, bổ sung);

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020”;

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất ban hành Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình phối hợp) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam trong việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập.

2. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc phối hợp với các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ."Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020 theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập phải được tiến hành thường xuyên, đa dạng về hình thức, thiết thực, hiệu quả và gắn với các phong trào thi đua yêu nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và hội viên Hội khuyến học trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội khuyến học Việt Nam.

2. Phối hợp nghiên cứu xây dựng tiêu chí mô hình “Đơn vị học tập”, thí điểm mô hình, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng mô hình.

3. Thành lập Ban chỉ đạo Khuyến học tại Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc giao cho đồng chí Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn cơ quan đảm nhiệm nhiệm vụ khuyến học nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ công chức, từng bước xây dựng Cơ quan Tổng Liên đoàn thành “Đơn vị học tập”; khen thưởng, biểu dương con cán bộ công chức trong cơ quan có thành tích tốt trong học tập.

4. Phát động xây dựng “Quỹ Khuyến học, khuyến tài” ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn) để động viên cán bộ, công nhân, viên chức, con em cán bộ, công nhân, viên chức hiếu học.

5. Gắn triển khai thực hiện các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập với các phong trào thi đua yêu nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

6. Biểu dương khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài và học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp, góp phần xây dựng xã hội học tập.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện Chương trình.

2. Hội Khuyến học Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các Hội khuyến học cấp tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chương trình.

3. Giao Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Phong trào Hội Khuyến học Việt Nam làm đầu mối tham mưu, triển khai, thực hiện, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả Chương trình phối hợp.

4. Chương trình phối hợp này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, hai bên cùng bàn bạc, thống nhất hướng dẫn cơ sở thực hiện.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
TRUNG ƯƠNG HỘI KHUYẾN HỌC VN
CHỦ TỊCH
GS, TS Nguyễn Thị Doan

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cường

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- Ban Dân vận TW Đảng (để báo cáo);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Các Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ;
- Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố;
- Các cơ quan báo chí của Tổng Liên đoàn và Hội Khuyến học VN;
- Lưu.

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1687/CTPH-TLĐLĐVN-KHVN   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Doan, Bùi Văn Cường
Ngày ban hành: 23/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1687/CTPH-TLĐLĐVN-KHVN

424

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
367794