• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công bố 3226/UBND-KTN năm 2014 định mức dự toán cho công tác bê tông mặt đường sản xuất qua dây chuyền trạm trộn + ô tô chuyển trộn + đồ thủ công do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Văn bản khác 3226/UBND-KTN
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3226/UBND-KTN

Bình Định, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

CÔNG BỐ

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHO CÔNG TÁC BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN + Ô TÔ CHUYỂN TRỘN + ĐỒ THỦ CÔNG

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 24/7/2014,

UBND tỉnh công bố định mức dự toán cho công tác bê tông mặt đường sản xuất qua dây chuyền trạm trộn + ô tô chuyển trộn + đổ thủ công trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, GTVT, NNPTNT, TC, KH&ĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14, K19 (H.100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công bố số 3226/UBND-KTN ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh)

Tên công tác: Bê tông mặt đường (vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn + ô tô chuyển trộn + đổ thủ công). Áp dụng cho tất cả các loại chiều dày mặt đường.

- Thành phần công việc: lắp đặt và di chuyển máng đổ theo từng điều kiện thi công cụ thể; đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật (làm khe co dãn chưa tính trong định mức).

- Bảng định mức:

Đơn vị tính: 1 m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn v

Định mức

AF. 15600

Bê tông mặt đường

Vật liệu

 

 

Vữa

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1,5

Nhân công

 

 

Bậc 4,0/7

công

0,68

Máy thi công

 

 

Máy trộn đầm bàn 1KW

ca

0,089

Máy trộn đầm dùi 1,5KW

ca

0,089

Máy khác

%

5,0

Ghì chú:

- Vữa bê tông sử dụng độ sụt 6¸8.

- Công tác sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn áp dụng mã hiệu định mức AF.51100.

- Công tác vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn áp dụng mã hiệu định mức AF.52100.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3226/UBND-KTN   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 31/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3226/UBND-KTN

571

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258948