• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2018 thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt

B LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CÔNG NHÂN NGỪNG VIỆC

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mấy ngày gần đây, ở một số tỉnh khu vực phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận) xảy ra tình trạng công nhân tự ý ngừng việc tham gia diễu hành, dẫn đến ngưng trệ sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động và môi trường đầu tư. Để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, sớm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người lao động có hình thức bày tỏ ý kiến với chủ trương, chính sách và pháp luật phù hợp trên tinh thần tôn trọng, chấp hành các quy định của pháp luật; không tự ý nghỉ việc tham gia tụ tập đông người trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của chính bản thân người lao động.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

3. Phân công theo dõi sát tình hình; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan ở địa phương đcó biện pháp kịp thời, phù hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất cập nhật tình hình và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để phối hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục QHL
ĐTL.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/CĐ-LĐTBXH   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 11/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Mới đây Bộ LĐTBXH phát đi Công điện 01/CĐ-LĐTBXH về tình trạng công nhân tự ý ngừng việc đi diễu hành, biểu tình ở khu vực TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận những ngày gần đây.

 

Theo đó, Bộ đưa ra chỉ đạo yêu cầu các Sở, Ban quản lý KCN, KCX,... khẩn trương thực hiện một số giải pháp khắc phục tình trạng công nhân tự ý nghỉ việc tham gia diễu hành. Cụ thể như:

  • Tổ chức hoạt động tuyên truyền, tạo điều kiện cho người lao động được bày tỏ ý kiến về chính sách và pháp luật trên tinh thần tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật;

  • Tuyên truyền người lao động không tự ý nghỉ việc tham gia tụ tập đông người trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến chính nguồn thu nhập của người lao động;

  • Hướng dẫn các doanh nghiệp có biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản doanh nghiệp;

  • Theo dõi tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ở địa phương có biện pháp xử lý kịp thời khi có tình trạng trên xảy ra.

Xem chi tiết Công điện 01/CĐ-LĐTBXH ngày 11/6/2018.

Từ khóa: Công điện 01/CĐ-LĐTBXH

359

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
383923