• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công điện 333/CĐ-KTNN năm 2020 về triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Tải về Công điện 333/CĐ-KTNN
Bản Tiếng Việt

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 333/CĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

V/V TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC điện:

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) tiếp tục diễn biến rất phức tạp, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung công việc sau đây:

1. Đối với các cuộc kiểm toán đã triển khai: Yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương và đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch COVID-19; ưu tiên tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị được kiểm toán trong phòng, chống dịch COVID-19, trường hợp cần thiết Thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định dừng kiểm toán tại các đầu mối, đơn vị, dự án chi tiết tại từng đoàn kiểm toán phù hợp với điều kiện cụ thể trong phòng, chống dịch COVID-19; có giải pháp đảm bảo an toàn cho kiểm toán viên, đoàn kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời gian kiểm toán tại đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Đối với các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán nhưng chưa triển khai Quyết định kiểm toán tại đơn vị thì dừng triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán nhà nước; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh COVID-19 để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương, đơn vị được kiểm toán tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo đại hội đảng các cấp.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Công điện này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo KTNN;
- Báo Kiểm toán; Cổng thông tin điện tử KTNN;
- Lưu: VT, VP (TK-TH).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 333/CĐ-KTNN   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 19/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 333/CĐ-KTNN

520

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440039