• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công điện 453/CĐ-KTNN về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Tải về Công điện 453/CĐ-KTNN
Bản Tiếng Việt

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/CĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2020 TRONG GIAI ĐOẠN MỚI VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC điện:

THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được thành công bước đầu về kiểm soát toàn diện tình hình dịch bệnh trong toàn Ngành; hỗ trợ tối đa các bộ, ngành và địa phương được kiểm toán, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp tham gia trong tuyến đầu phòng, chống dịch để triển khai các nhiệm vụ được giao. Đến nay, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã chuyển sang một giai đoạn mới, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2020 đã thông qua Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai bình thường các hoạt động của đơn vị, trong đó tập trung hoàn thành sớm các công việc về tổ chức Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước; hoàn thiện hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán; trả lời kiến nghị của đơn vị được kiểm toán. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ.

2. Tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 (bao gồm cả các cuộc kiểm toán đang tạm dừng theo Công điện số 382/CĐ-KTNN ngày 31/3/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19) từ ngày 04/5/2020. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thông báo kế hoạch triển khai từng cuộc kiểm toán tới các đơn vị được kiểm toán để phối hợp thực hiện theo Kế hoạch kiểm toán được duyệt.

3. Thực hiện nghiêm Kết luận số 31-TB/BCS ngày 10/4/2020 của Ban Cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước, trong đó tập trung rà soát, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán (kể cả các cuộc đã triển khai và các cuộc kiểm toán đã xét duyệt hoặc đã ban hành Quyết định kiểm toán nhưng chưa triển khai) để đảm bảo các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 kết thúc trước ngày 30/11/2020, nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và không để xảy ra tiêu cực. Đồng thời, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, các Đoàn Kiểm toán không thực hiện đối chiếu nghĩa vụ thuế tại các doanh nghiệp thuộc KHKT năm 2020. Trong trường hợp kiểm toán tại cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu sai phạm, gian lận thì Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm toán báo cáo lãnh đạo KTNN để thực hiện xác minh, đối chiếu để xử lý.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện nghiêm Chỉ thị số 134/CT-KTNN ngày 20/01/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 và các nội dung tại Công điện này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị liên quan;
- Báo KTNN, Cổng TTĐT KTNN;
- Lưu: VT.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 453/CĐ-KTNN   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 24/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 453/CĐ-KTNN

535

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441889