• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 6184/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017

Tải về Quyết định 6184/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6184/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯỜNG TRỰC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tng điều tra kinh tế năm 2017;

Căn cứ Văn bản số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điu tra kinh tế năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê thành ph Hà Nội tại Tờ trình số 504/TTr-CTK ngày 04/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phHà Nội, Trưởng ban.

2. Ông Đỗ Ngọc Khải, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Ủy viên Thường trực.

4. Ông Trương Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy viên.

5. Ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

9. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

12. Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy viên.

13. Ông Trần Đức Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên.

14. Ông Viên Viết Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, Ủy viên.

15. Ông Phùng Anh Quang, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Ủy viên.

16. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Ủy viên.

Điều 2. Thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017 gồm các Ông (Bà):

1. Ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố, Tổ trưởng.

2. Bà Nguyễn Bình Minh, Trưởng phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ phó.

3. Bà Đỗ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ phó.

4. Ông Trần Chí Công, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổ viên.

5. Bà Trịnh Quang Anh, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ viên.

6. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính, Tổ viên.

7. Bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Phó Trưởng phòng Đào tạo bồi dưỡng, Sở Nội vụ, Tổ viên.

8. Ông Nguyễn Khắc Minh, Chuyên viên Phòng Chính sách lao động việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ viên.

9. Bà Phạm Thị Kim Loan, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế, T viên.

10. Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ viên.

11. Ông Nguyễn Anh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Thông tin và Truyn thông, T viên.

12. Bà Bùi Cẩm Linh, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa và Th thao, T viên.

13. Bà Nguyễn Thanh Hằng, Chuyên viên Phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch, Tổ viên.

14. Ông Nguyễn Việt Hưng, Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổ viên.

15. Bà Hà Thị Ngọc, Chuyên viên Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Tổ viên.

16. Bà Nguyễn Huyền Nga, Phó Trưởng phòng Tài chính, Đài Phát thanh và Truyn hình Hà Nội, T viên.

17. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ viên.

18. Bà Ngô Thị Thanh Loan, Phó Trưởng phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ viên.

19. Bà Trần Thị Hồng Loan, Phó Trưởng phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ viên.

20. Ông Vũ Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ viên.

21. Ông Trần Quốc Anh, Phó Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ viên.

22. Ông Nguyễn Tiến Nam, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ viên.

23. Ông Lê Tuấn Giang, Phó Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ viên.

24. Ông Vũ Hữu Tài, Phó Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ viên.

25. Bà Đặng Thị Hồng Hà, Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ viên.

26. Ông Nguyễn Duy Thông, Trưởng phòng Thanh tra, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổ viên.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thành phố có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương;

2. Chịu trách nhiệm về sự thành công cuộc Tổng điều tra tại thành phố Hà Nội;

3. Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương những vấn đề mới phát sinh để thống nhất xử lý, giải quyết những vướng mc trong quá trình triển khai thực hiện;

4. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố được sử dụng con dấu của Cục Thống kê thành phố Hà Nội trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện phát sinh giao dịch trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra.

Điều 4. Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố về công tác nghiệp vụ chuyên môn của cuộc Tổng điều tra; Tổ chức lực lượng, tập hun nghiệp vụ cho các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố; kim tra, giám sát, tchức trin khai toàn bộ các bước tiến hành cuộc Tổng điều tra từ khâu chun bị đến khi kết thúc điều tra.

2. Hoạt động của Tổ thường trực chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố. Văn phòng Tổ thường trực đặt tại Cục Thng kê thành phố Hà Nội. Địa chỉ số 1 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 5. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố và Tổ thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí thực hiện cuộc tổng điều tra được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định của Nhà nước và Thành ph.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Du lịch; Giám đốc Kho bc Nhà nước Hà Nội, Giám đc Đài Phát thanh và Truyn hình Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, th xã và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Tổng cục Thống kê;
- TT Th
ành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành ph
;
- Các PCT
UBND Thành phố;
- VPUB: Các PCVP, các phòng: KT
, TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KT (Công).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6184/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6184/QĐ-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330209