• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Đề án 19/ĐA-UBND năm 2016 phê duyệt biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Ninh Bình

Tải về Văn bản khác 19/ĐA-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/ĐA-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

ĐỀ ÁN

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN CỦA HĐND, UBND, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA UBND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

- Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLB/BGDĐT-BNV, ngày 23/8/2006 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư số 06/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Liên BY tế và BNội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng Đề án về việc phê duyệt biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Ninh Bình năm 2017 với những nội dung chính sau:

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BIÊN CHẾ NĂM 2016

I. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2016.

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, kỳ họp thứ 15 về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2016 của tỉnh, đã quyết nghị:

- Tổng biên chế hành chính là: 1.753 biên chế.

- Tổng biên chế sự nghiệp là: 20.643 biên chế.

- Biên chế sự nghiệp cơ sở là 856 biên chế.

II. Kết quả tổ chức thực hiện

1. Về biên chế hành chính

Ngày 30/11/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 1800/QĐ-BNV về việc giao biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó giao cho tỉnh Ninh Bình 1.753 biên chế hành chính.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 30/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1451/QĐ-UBND về việc giao tổng chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị là 1.753 biên chế. Biên chế có mặt đến ngày 31/10/2016 là 1.704 biên chế; biên chế chưa tuyển là 49 biên chế do trong năm có một số công chức thuyên chuyển công tác và nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội và thực hiện chính sách tinh giản biên chế, các đơn vị chưa kịp tuyển dụng bổ sung.

2. Về biên chế sự nghiệp

a) Quyết định giao biên chế:

Đến ngày 11/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện 20.583 biên chế, cụ thể như sau :

- Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 15.489 biên chế;

- Sự nghiệp Y tế: 3.270 biên chế;

- Sự Văn hóa - thể thao: 559 biên chế;

- Sự nghiệp khác: 1.265 biên chế.

b) Việc tuyển dụng viên chức:

Kết quả tuyển dụng: Đến ngày 30/10/2016, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức tuyển dụng được 434 viên chức, gồm:

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng: 255 viên chức;

- Sự nghiệp y tế tuyển dụng: 139 viên chức;

- Sự nghiệp Văn hoá – thể thao tuyển dụng: 06 viên chức;

- Sự nghiệp khác tuyển dụng: 34 viên chức.

c) Biên chế có mặt:

Biên chế có mặt đến ngày 30/10/2016 là 19.839 người; thấp hơn chỉ tiêu giao là 744 biên chế, trong đó:

- Sự nghiệp ngành Giáo dục - Đào tạo còn 325 biên chế, gồm: Mầm non 209 biên chế, Tiểu học 105 biên chế, Khối Trung học phổ thông 11 biên chế.

- Sự nghiệp y tế: còn 390 biên chế, gồm: Bệnh viện tỉnh 80; bệnh viện Sản nhi 24; viên chức dân số KHHGĐ cấp xã 145 biên chế; các đơn vị còn lại 141 biên chế (trong đó có 02 chỉ tiêu để tuyển dụng học sinh theo hệ đào tạo cử tuyển và 29 chỉ tiêu tuyển dụng Bác sỹ, dược sỹ đào tạo theo địa chỉ khi có nguồn).

- Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin còn 18 biên chế.

- Sự nghiệp khác: còn 11 biên chế.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức cho đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt (Hiện nay có Sở Y tế đang xây dựng kế hoạch tuyển dụng, huyện Kim Sơn, Gia Viễn đã thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng).

3. Chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Y tế cơ sở

Đến ngày 11/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các xã, phường, thị trấn là 860 biên chế (tuyển dụng 04 chỉ tiêu Bác sỹ, Dược sỹ đào tạo cử tuyển cho các Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Nho Quan); biên chế có mặt là 819 người, biên chế còn là 41 biên chế chưa tuyển dụng; Lý do, trong năm 2016 có một số cán bộ y tế xã, phường được nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, một số thuyên chuyển đi nơi khác; các đơn vị chưa kịp tuyển dụng bổ sung, đã sử dụng chỉ tiêu này để ký hợp đồng cho những biên chế còn thiếu.

III. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch biên chế năm 2016

1. Ưu điểm

- Về biên chế hành chính, căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định giao biên chế của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao đủ số lượng biên chế cho các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đồng thời làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP , ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước. Việc giao biên chế, tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Về biên chế sự nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh giao kịp thời chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các đơn vị theo định mức của nhà nước và thực tế nhiệm vụ phát sinh trong quá trình điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đã tuyển dụng thu hút được một số viên chức có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh (106 người) là cơ sở quan trọng để các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Về chỉ tiêu viên chức y tế cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh giao đủ số lượng biên chế theo đúng hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đảm bảo cho các Trạm y tế có đủ đội ngũ Y, Bác sỹ làm nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân địa phương ngày một tốt hơn.

- Việc quản lý, sử dụng biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức và ký hợp đồng với người lao động được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch, đã tạo được lòng tin cho cán bộ, công chức và nhân dân ở địa phương hạn chế khiếu kiện, khiếu nại, thắc mắc của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Năm 2016, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện đã có nhiều cố gắng, trong việc tổ chức thi tuyển dụng công chức, viên chức, song đến nay còn một số đơn vị chưa tuyển đủ số biên chế được giao; một số cơ quan, đơn vị còn ký nhiều hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh:

- Đối với Ngành Giáo dục - Đào tạo:

+ Bậc Trung học cơ sở, năm học 2015-2016, tuy số học sinh có tăng, số lớp tăng, song hiện nay số giáo viên có mặt ở một số địa phương vẫn cao hơn định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ; hầu hết các huyện, thành phố vẫn còn tình trạng mất cân đối về chủng loại giáo viên.

+ Bậc tiểu học, do số học sinh tăng, dẫn đến số lớp tăng, một số nơi thiếu giáo viên đứng lớp; hơn nữa, hiện nay, Ngành Giáo dục- Đào tạo tiếp tục triển khai Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án“ Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”. Do chương trình này chưa được các Bộ, ngành quy định định mức biên chế giáo viên tăng thêm, nên chưa có cơ sở để giao bổ sung biên chế, vì vậy một số nơi vẫn thiếu giáo viên ngoại ngữ.

+ Bậc học mầm non, sau khi chuyển đổi các trường Mầm non từ mô hình bán công sang công lập, số học sinh ở một số nơi tăng nhanh, do vậy thiếu giáo viên, song do cơ sở vật chất chưa xây dựng kịp, nhiều nơi không xây thêm được lớp học, đã bố trí số lượng học sinh vượt quá định mức quy định của nhà nước; hơn nữa, một số địa phương mặc dù đã được UBND tỉnh giao biên chế, song do chưa xây dựng được kế hoạch tuyển dụng, chưa tổ chức thi, xét tuyển được giáo viên, do vậy, vẫn còn thiếu giáo viên đứng lớp làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

- Đối với Ngành Y tế: Từ đầu năm đến nay, ngành y tế mới tổ chức thi tuyển cho 02 đơn vị là Bệnh viện Sản nhi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tuyển dụng Bác sỹ theo chính sách thu hút, do vậy biên chế được giao vẫn còn 390 chỉ tiêu, (trong đó, có 145 biên chế dành cho cán bộ chuyên trách dân số xã) chưa tuyển kịp thời để bổ sung.

3. Giải pháp khắc phục

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tinh giản biên chế và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

- Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế và đội ngũ công chức, viên chức lao động, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ, ngành Trung ương làm cơ sở giao và sử dụng biên chế;

- Chỉ đạo ngành Y tế khẩn trương tổ chức tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao; phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu xây dựng kế hoạch để tuyển dụng 145 viên chức dân số KHHGĐ cấp xã theo đúng quy định của nhà nước;

- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách thu hút theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh thu hút Bác sỹ, Dược sỹ và các ngành khoa học cơ bản về công tác tại tỉnh. Riêng các ngành Kinh tế, văn hoá xã hội, giáo dục và đào tạo chỉ thu hút đối với các đơn vị còn chỉ tiêu biên chế chưa tuyển dụng;

- Đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2016 - 2017, UBND tỉnh sẽ điều chuyển một số biên chế giáo viên nghỉ hưu của Bậc Trung học cơ sở về bậc Tiểu học, Mầm non số còn thiếu đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào điều kiện ngân sách của tỉnh xem xét giao bổ sung đủ chỉ tiêu biên chế cho các trường theo định mức quy định hiện hành của nhà nước đảm bảo cho các trường có đủ giáo viên đứng lớp.

C. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Ninh Bình năm 2017 cụ thể như sau:

I. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước:

Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, trong đó tỉnh Ninh Bình được giao 1.726 biên chế, giảm 27 biên chế so với năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 là 1.726 biên chế.

II. Biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập):

Thực hiện Văn bản số 2591/BNV-TCBC ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế; Văn bản số 4551/BNV-TCBC ngày 27/9/2016 của Bộ Nội vụ về việc kế hoạch biên chế công chức và thẩm định biên chế sự nghiệp năm 2017 của tỉnh Ninh Bình, Bộ Nội vụ đề nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.. Riêng đối với đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo khi thành lập mới, tăng số lớp, số học sinh, tăng số giường bệnh thực tế sử dụng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hoàn thiện hồ sơ bổ sung biên chế sự nghiệp đối với lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo gửi Bộ Nội vụ xem xét theo quy định.

Ngày 22/7/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch số 64/KH-UBND báo cáo Bộ Nội vụ biên chế hành chính, sự nghiệp và Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 12/10/2016 về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Ninh Bình tăng so với năm 2016 là 458 biên chế. Tuy nhiên căn cứ vào khả năng ngân sách của tỉnh, UBND tỉnh dự kiến chỉ tăng 340 biên chế, cụ thể như sau:

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo bổ sung 287 biên chế, gồm:

- Bổ sung 20 biên chế cho Bậc Trung học phổ thông, do tăng 09 lớp so với năm học 2016-2017.

- Bổ sung 62 biên chế cho Bậc Tiểu học còn thiếu theo định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, cho các đơn vị gồm: huyện Nho Quan, Gia Viễn; thành phố Ninh Bình, Thành phố Tam Điệp.

- Bổ sung 205 biên chế giáo viên mầm non cho các huyện theo Thông tư số 06/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, cho các đơn vị: huyện Yên Mô, Nho Quan, Hoa Lư, Gia Viễn, Kim Sơn; Thành phố Tam Điệp.

2. Sự nghiệp Y tế bổ sung 13 biên chế.

3. Sở Lao động Thương binh - Xã hội bổ sung 10 biên chế.

4. Dự phòng: 30 biên chế để thành lập tổ chức mới và tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh.

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập) của tỉnh năm 2017 là 20.983 biên chế. Nếu được Bộ Nội vụ phê duyệt số biên chế tăng thì Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ giao cho các đơn vị theo Tờ trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Trường hợp Bộ Nội vụ không phê duyệt thì Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, kỳ họp thứ 15 về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2016 của tỉnh, đã quyết nghị tổng biên chế sự nghiệp là 20.643 biên chế.

III. Chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Y tế cơ sở: 860 biên chế.

IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ CHI TRẢ DO TĂNG BIÊN CHẾ

Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến tiền lương, khoản có tính chất lương; chi hành chính để chi trả lương cho công chức, viên chức năm 2017 như sau:

1. Đối với công chức:

Tiền lương, các khoản có tính chất lương; chi hành chính để chi trả lương cho công chức được ngân sách nhà nước cấp đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế công chức được Chính phủ, Bộ Nội vụ giao.

2. Đối với viên chức sự nghiệp:

340 người x 57.786.000 đ/năm = 19.647.240.000 đồng.

(Trong đó: tính trên 01 biên chế viên chức bao gồm tiền lương và các khoản có tính chất lương là 42.786.000đ/1biên chế; chỉ hành chính 15.000.000đ/01 biên chế). Sở Tài chính căn cứ vào số chỉ tiêu biên chế đã tuyển dụng hàng năm của các cơ quan, đơn vị để cấp kinh phí thực hiện.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Sau khi Đề án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP2, VP5, VP7.
TP 01/2017

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Điến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/ĐA-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 17/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 19/ĐA-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332965