• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Hướng dẫn 01/HD-BATGT năm 2015 về ký cam kết thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Hướng dẫn 01/HD-BATGT
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH HÀ GIANG
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/HD-BATGT

Hà Giang, ngày 12 tháng 06 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Thực hiện công văn số 1773/UBND-CNGTXD ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc cam kết gương mẫu thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh hướng dẫn tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa cán bộ công chức, viên chức với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tự giác ký cam kết, gương mẫu tích cực thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa giao thông.

- Các nội dung ký cam kết được tuyên truyền, phổ biến cụ thể cho người tham gia ký cam kết. Việc tổ chức ký cam kết phải được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

2. Yêu cầu.

- Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đăng ký cam kết bản thân và vận động gia đình, người thân nhất là con, cháu trong độ tuổi thanh, thiếu niên chấp hành tốt và không vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức ký cam kết thực hiện pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN KÝ CAM KẾT

1. Đối tượng ký cam kết.

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan, đơn vị ký cam kết với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở việc thực hiện pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Nội dung ký cam kết.

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức phải tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt các quy định của pháp luật để nâng cao hiểu biết và trách nhiệm của mỗi người trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gương mẫu, đi đầu, vận động người thân và ngoài xã hội cùng thực hiện; tham gia có trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn chấp hành quy tắc giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành đội mũ bảo hiểm, sẵn sàng cứu nạn khi thấy sự cố, tai nạn giao thông xảy ra. Tuân thủ pháp luật khi bị xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

2.2. Khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kể cả khi không có lực lượng tuần tra, kiểm soát. Tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ mọi người khi tham gia giao thông. Không thực hiện các hành vi nguy hiểm cho bản thân và cho cộng đồng.

2.3. Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe theo quy định, chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường quy định; không sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định.

2.4. Tuyên truyền và đội mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng, đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy. Đặc biệt vận động các em, các cháu thiếu niên chưa đủ tuổi không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

2.5. Duy trì phương tiện tham gia giao thông an toàn, sạch đẹp; thực hiện đúng quy định của pháp luật về chất lượng phương tiện, đảm bảo các điều kiện về người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông.

2.6. Tự giác chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ công trình giao thông.

2.7. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải chấp hành nghiêm túc các quy định về thi hành công vụ, tuyệt đối không vi phạm các quy định mà cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Có thái độ hợp tác, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra tai nạn giao thông.

2.8. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức can thiệp vào việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông của các lực lượng trực tiếp thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2.9. Tự giác thực hiện việc sang tên, đổi chủ khi chuyển nhượng, mua, bán phương tiện theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tổ chức cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý ký cam kết thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời đưa nội dung chấp hành quy định về an toàn giao thông thành một tiêu chuẩn quan trọng để phân loại, xét các danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị (Nội dung bản cam kết tham khảo theo mẫu gửi kèm).

3. Thời gian ký cam kết.

Cam kết của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn được tổ chức ký kết xong trước ngày 30/6/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức ký cam kết đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý.

2. Kết thúc ký cam kết, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố hoàn thành danh sách các đơn vị và những người đã ký cam kết để theo dõi và làm căn cứ để đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm. Danh sách các đơn vị và số người tham gia ký kết gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh (qua Văn phòng Ban An toàn giao thông) trước ngày 10/7/2015 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trưởng ban ANGT tỉnh (Báo cáo);
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ GIÁM ĐỐC CA TỈNH
Đại tá Hoàng Văn Mạnh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Hà Giang, ngày        tháng 6 năm 2015

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Họ và tên:..........................................................................................................................

Nơi cư trú:.........................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: ................................................................................................

CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH SAU ĐÂY

1. Tìm hiểu, học tập để nâng cao nhận thức, hiểu biết đầy đủ các qui định của pháp luật về an toàn giao thông, gương mẫu chấp hành đúng pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình chấp hành tốt các qui định của pháp luật về an toàn giao thông.

2. Không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không vi phạm và tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

3. Khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kể cả khi không có lực lượng tuần tra, kiểm soát. Tôn trọng nhường nhịn, giúp đỡ mọi người khi tham gia giao thông. Không thực hiện các hành vi nguy hiểm cho bản thân và cho cộng đồng. Có thái độ hợp tác, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra tai nạn giao thông.

4. Duy trì phương tiện tham gia giao thông an toàn, sạch đẹp; thực hiện đúng quy định của pháp luật về chất lượng phương tiện, đảm bảo các điều kiện về người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông.

5. Tự giác chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ công trình giao thông.

6. Không để xảy ra va chạm và tai nạn giao thông nguyên nhân là do các hành vi vi phạm hoặc do bất cẩn của bản thân gây ra./.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/HD-BATGT   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Hoàng Văn Mạnh
Ngày ban hành: 12/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 01/HD-BATGT

408

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278734