• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Mức lương cơ sở

 

Hướng dẫn 02/HD-SXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công đơn giá dự toán các công trình xây dựng theo mức lương cơ sở do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

Tải về Hướng dẫn 02/HD-SXD
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/HD-SXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công đơn giá dự toán các công trình xây dựng theo mức lương cơ sở.

Lào Cai, ngày 16 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện thành phố;
- Các chủ đầu tư;
- Các công ty tư vấn xây dựng;

Căn cứ vào Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ vào Nghị định số: 103/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các Công ty doanh nghiệp, HTX,... tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Văn bản hướng dẫn số: 551/BXD-KTXD ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số: 103/2012/NĐ-CP ;

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 114/VPUBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về việc giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đi kiểm tra, khảo sát cách trả lương cho công nhân lao động của một số đơn vị Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai để đề xuất mức lương cơ sở áp dụng trong đơn giá, dự toán xây dựng công trình phù hợp với cơ chế thị trường lao động tại Lào Cai.

Căn cứ vào biên bản họp liên ngành ngày 25 tháng 6 năm 2013 giữa sở Xây dựng với các sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Lao động Thương binh & Xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai thống nhất mức lương cơ sở để điều chỉnh chi phí nhân công xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai kể từ 01/7/2013.

Căn cứ Công văn số 2313/UBND-QLĐT ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thống nhất mức lương cơ sở trong đơn giá, dự toán các công trình xây dựng cơ bản.

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công đơn giá, dự toán các công trình đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

I - Phương án điều chỉnh theo mức lương cơ sở:

1- Nguyên tắc chung:

Thực hiện áp dụng mức lương cơ sở là: 1.400.000,00 đồng theo Văn bản chỉ đạo số 2313/UBND-QLĐT ngày 28/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh làm mức lương cơ sở để tính toán điều chỉnh chi phí nhân công trong đơn giá, dự toán xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong thời gian chờ đợi Bộ Xây dựng điều chỉnh bậc thợ, hệ thống tính đơn giá định mức theo quy định của Bộ Luật Lao động tạm thời dựa vào cách tính nhân hệ số theo hệ thống thang bảng lương quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. Nếu áp dụng theo phương án này thì mức lương phù hợp với giá cả thị trường lao động tại địa bàn tỉnh Lào Cai và cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số: 103/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Chính Phủ.

2- Nguyên tắc áp dụng:

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương cơ sở (LCS) được xác định theo công thức sau: KĐC = LCS 2013/ LTTC-TĐG.

(Hệ số điều chỉnh được xác định (KĐC) bằng tiền lương cơ sở chia cho tiền lương tối thiểu chung đã được lấy làm cơ sở để tính trong các tập đơn giá (LTTC-TĐG))

- Hệ số KĐC được làm tròn số học sau dấu phẩy 3 số.

- Khi áp dụng hệ số KĐC này thì không được áp dụng các hệ số điều chỉnh nhân công khác do thay đổi mức lương tối thiểu trước đây.

3. Phương pháp điều chỉnh cụ thể như sau:

3.1. Các công tác xây dựng công trình được xác định theo các tập đơn giá ban hành kèm theo các văn bản, quyết định công bố số: 408/UBND-XDCB ngày 29 tháng 02 năm 2008; 405/UBND-XDCB ngày 29 tháng 02 năm 2008; 1189/UBND-XDCB ngày 20 tháng 05 năm 2008; 406/UBND-XDCB ngày 29 tháng 02 năm 2008; số 407/UBND-XDCB ngày 29 tháng 02 năm 2008; (Phần: Xây dựng công trình; Công tác sửa công trình xây dựng; Công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công trình; Công tác Khảo sát xây dựng công trình; Công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng đã được tính với mức lương tối thiểu 540.000,00 đồng/tháng thì được xác định như sau:

KĐC = 1.400.000 đồng / 540.000 đồng = 2,593.

3.2. Các công tác xây dựng công trình xác định theo tập đơn giá ban hành theo Quyết định số: 59/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 07 năm 2008 của UBND tỉnh Lào Cai (Phần: Công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị) đã tính với mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng thì hệ số điều chỉnh chi phí nhân công được xác định như sau:

KĐC = 1.400.000 đồng / 350.000 đng = 4,0.

3.3. Công tác xây dựng công trình được xác định theo tập đơn giá ban hành theo Quyết định số 710/2004/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Lào Cai (Phần: Chống mối cho công trình xây dựng) đã tính với mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng thì hệ số điều chỉnh chi phí nhân công được xác định như sau:

KĐC = 1.400.000 đồng / 290.000 đồng = 4,828

3.4. Công tác vận chuyển bộ, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ thực hiện theo Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số: 1693/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Lào Cai.

3.5. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình thống nhất áp dụng theo Vùng IV Đơn giá ca máy và thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số: 2986/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Lào Cai (không phân vùng). Cho đến khi có đơn giá ca máy mới thay thế.

3.6. Công tác dịch vụ công ích đô thị; Công tác Dịch vụ công sở tại trụ sở các khối. Cũng áp dụng mức lương cơ sở này để điều chỉnh; lập lại đơn giá dự toán.

3.7. Các tập đơn giá khác áp dụng cho các công trình xây dựng hoặc công tác đặc thù như (Bưu điện, công tác dịch vụ khác ...) thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai được lập trên cơ sở các định mức chuyên ngành do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, nếu phù hợp với nguyên tắc điều chỉnh lương cơ sở nêu trên, các chủ đầu tư tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo quy định này.

II- Phạm vi, đối tượng, thời gian áp dụng điều chỉnh:

1. Phạm vi điều chỉnh: Các dự án, công trình có sử dụng 30% vốn Nhà nước do địa phương (tỉnh Lào Cai) quản lý. Khuyến khích các chủ đầu tư, sử dụng vốn khác áp dụng hướng dẫn này khi điều chỉnh chi phí nhân công đơn giá, dự toán xây dựng công trình.

2. Đối tượng, thời gian áp dụng điều chỉnh:

- Kể từ ngày Hướng dẫn có hiệu lực tất cả các Dự án, công trình sử dụng 30% vốn Nhà nước chưa tổ chức mở thầu thực hiện điều chỉnh theo mức lương cơ sở 1.400.000,00 đồng.

- Các công trình thi công dở dang mà Hợp đồng xây dựng ký kết giữa A & B theo đúng nội dung Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu thuộc loại Hợp đồng có điều chỉnh giá thì phải áp dụng điều chỉnh theo mức lương cơ sở 1.400.000,00 đồng đối với khối lượng công việc thực hiện kể từ ngày Hướng dẫn này có hiệu lực trở đi (Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về tính chính xác của khối lượng nghiệm thu trước và sau ngày Hướng dẫn này có hiệu lực trên cơ sở tiến độ trong hợp đồng, hồ sơ trúng thầu hoặc tiến độ được cấp có thẩm quyền gia hạn).

- Các công trình không thuộc 2 đối tượng nêu trên không áp dụng điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định tại Hướng dẫn này.

(Đối với các dự án, công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trước ngày Hướng dẫn này có hiệu lực nhưng chưa lập xong hồ sơ báo cáo quyết toán hoặc đang thẩm tra quyết toán thực hiện theo các quy định trước hướng dẫn này).

Hướng dẫn này có hiệu lực sau 05 ngày từ ngày ký ban hành. Trong thời gian áp dụng thực hiện hướng dẫn nếu có vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư gửi ý kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp nghiên cứu, xem xét điều chỉnh./.

 

 

Nơi gửi:
- Như kính gửi.
- UBND tỉnh (B/C)
- Lãnh Đạo sở (B/C)
- Lưu VP; QLKTXD.

GIÁM ĐỐC
Tô Trọng Tôn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/HD-SXD   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Tô Trọng Tôn
Ngày ban hành: 16/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 02/HD-SXD

340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240792