• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Hướng dẫn 12-HD/UBKTTW năm 2020 về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành

Tải về Hướng dẫn 12-HD/UBKTTW
Bản Tiếng Việt

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 12-HD/UBKTTW

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kluật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII như sau:

A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả đạt được ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ của đảng bộ. Từ đó, rút ra những bài học hoặc kinh nghiệm trong công tác phương hướng nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

2. Đề xuất, kiến nghị về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, hoặc ban hành mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

3. Việc tổng kết phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất tượng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, đề cao tự phê bình và phê bình.

B- NỘI DUNG TỔNG KẾT

Phn mđầu nêu khái quát đặc điểm, tình hình, những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ.

I. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ

1. Cấp ủy các cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

a. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

Tập trung phân tích, đánh giá các nội dung chủ yếu sau:

- Nhận thức của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

- Việc nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

- Việc ban hành các văn bản cụ thể hóa về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn trong tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và việc chỉ đạo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

b. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

- Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, so sánh với nhiệm kỳ trước.

- Nhận xét, đánh giá ưu điểm, hiệu quả, sự đổi mới, khuyết điểm, nguyên nhân; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

a. Tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao

- Tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện các quy định, quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với tổ chức đảng, cơ quan có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá hiệu quả của việc phối hợp thực hiện.

- Tham mưu ban hành và giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa.

b. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng

Tập trung phân tích, đánh giá hiệu quả, sự đi mới trong thực hiện nhiệm vụ kim tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, so sánh với nhiệm kỳ trước, cụ thể như sau:

- Đối với kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm: Nội dung kiểm tra đã tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; kiểm tra cấp ủy viên các cấp, nhất là cấp ủy viên cùng cấp thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương?

- Đối với giám sát chuyên đề: Nội dung giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực: Thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức và cán bộ; công tác quản lý, sử dụng đất đai; tài chính, tiền tệ; thực hiện đầu tư công; giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra? Đánh giá hiệu quả công tác giám sát việc chấn chỉnh, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau giám sát; hiệu quả của việc cảnh báo, phòng ngừa vi phạm qua giám sát.

- Kết quả giải quyết tố cáo, khiếu nại và kỷ luật đảng; nhận định tình hình tố cáo, khiếu nại.

- Đối với nhiệm vụ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng: Nêu kết quả, phân tích, đánh giá hiệu quả của việc kiểm tra.

- Đánh giá việc thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

3. Việc chấp hành kỷ luật trong Đảng và thi hành kỷ luật Đảng

a. Việc chấp hành kỷ luật trong Đảng

- Việc chấp hành kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những nhân tố tác động, những vấn đề nổi lên, cần lưu ý trong việc chấp hành kỷ luật trong Đảng ở nhiệm kỳ này. Những vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Tác dụng, hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với việc chấp hành kỷ luật của tchức đảng, đảng viên.

b. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng

- Nêu tình hình thi hành kỷ luật trong Đảng ở các cấp; phân tích, làm rõ đối tượng và nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, so sánh với nhiệm kỳ trước.

- Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các quy định của Đảng và các văn bản hướng dẫn về thi hành kỷ luật đảng; hiệu quả của việc thi hành kỷ luật trong Đảng có tác dụng như thế nào đối với việc nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

4. Công tác xây dựng Ngành

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân trong công tác xây dựng tổ chức, bộ máy, chú ý đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy ủy ban và cơ quan ủy ban kiểm tra; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

- Việc thực hiện Thông báo số 226-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư về đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và công tác nghiên cứu khoa học ở địa phương, đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ thông tin, báo cáo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới cho ủy ban kiểm tra cấp trên.

(Các nội dung ở mục 1, 2, 3, 4 yêu cầu có số liệu cụ thể).

5. Đánh giá chung

Nêu ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học hoặc kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kim tra.

6. Kiến nghị, đề xuất: Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy ban Kiểm tra Trung ương và cấp ủy cùng cấp về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung; khó khăn, vướng mắc đối với việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

(Ở mục I này, có thể đánh giá sâu thêm một số kết quả, chuyên đề nổi bật của cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp mình).

II. Phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị để đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho phù hợp.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cấp mình.

3. Thời gian thực hiện

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết chậm nhất tháng 9/2020 và gửi báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước ngày 25/9/2020.

- y ban Kiểm tra Trung ương dự kiến tổng kết trong tháng 10/2020.

Căn cứ Hướng dẫn này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, kịp thời báo cáo, đề xuất với ủy ban Kiểm tra Trung ương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 


Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đồng chí Thành viên UBKT TW,
- Các đồng chí Thư ký Chủ nhiệm,
- Các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKTTW,
- Lưu: VT, LT-CNTT, VTH (4b).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
Bùi Thị Minh Hoài

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12-HD/UBKTTW   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ủy ban kiểm tra trung ương   Người ký: Bùi Thị Minh Hoài
Ngày ban hành: 02/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 12-HD/UBKTTW

401

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437165