• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Hướng dẫn 1280/SXD-KTKT năm 2014 áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Hướng dẫn 1280/SXD-KTKT
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280 /SXD-KTKT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC GẠCH XI MĂNG CỐT LIỆU VÀ TCVN 6477:2011 ĐỂ SỬ DỤNG GẠCH BÊ TÔNG TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6477:2011 Gạch bê tông;

Căn cứ Công văn số 2250/BXD-VLXD ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng;

Căn cứ Công văn số 404/BXD-KHCN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng TCVN 6477:2011 liên quan đến kích thước gạch bê tông,

Sở Xây dựng Đồng Tháp hướng dẫn áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng như sau:

1. Gạch xi măng cốt liệu (công nghệ Polyme) là chủng loại gạch bê tông, chất lượng sản phẩm được quy định tại tiêu chuẩn TCVN 6477:2011.

2. Khi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông”đối với sản phẩm gạch bê tông sử dụng làm vật liệu xây trong công trình xây dựng, tạm thời không áp dụng quy định về độ dày của các thành viên gạch ở vị trí nhỏ nhất. Chỉ tiêu quan trọng của gạch để xây tường là mác (độ bền) gạch và chỉ tiêu này được xác định theo tiêu chuẩn hiện hành.

3. Kích thước cơ bản và sai lệch kích thước của gạch bê tông được nêu tại Bảng 1 của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông”.

4. Có thể sản xuất các loại gạch có kích thước khác với kích thước thông dụng nêu tại tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 . Khi áp dụng định mức dự toán đối với công tác xây lắp gạch bê tông có kích thước khác so với tiêu chuẩn thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6477:2011 Gạch bê tông và Công văn số 2250/BXD-VLXD ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng được đăng trên trang web của Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://www.soxaydung.dongthap.gov.vn/.

 

 

Nơi nhận:
- Các sở: KHĐT; TC; CT; NN và PTNT; GTVT;
- UBND các huyện, thị, TP;
- Phòng KTHT/QLĐT các huyện, thị, TP;
- Các BQLDA Tỉnh, ngành, huyện, thị, TP;
- Các chủ đầu tư;
- Các Công ty tư vấn thiết kế;
- GĐvà các PGĐSở;
- Các phòng và Trung tâm thuộc Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT; KTKT.Thanh.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Phương

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1280/SXD-KTKT   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Lê Thị Thanh Phương
Ngày ban hành: 10/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 1280/SXD-KTKT

473

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266955