• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


Văn bản pháp luật về Đại hội Đại biểu Đảng bộ

 

Hướng dẫn 132-HD/BTGTW năm 2020 về Báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Tải về Hướng dẫn 132-HD/BTGTW
Bản Tiếng Việt

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 132-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18/2/2020, của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII của Đảng), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên báo chí; làm cho nhân dân các nước trên thế giới và cộng đồng quốc tế hiểu được các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu trong văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

- Phê phán, phản bác các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng việc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội đối với đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Tuyên truyền cần bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

- Định hướng, góp phần tổ chức tốt, động viên, tập hợp được trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng.

- Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

II. Nội dung

Nội dung tuyên truyền chia thành 03 đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

1. Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương

- Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Nêu rõ, việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng là công việc định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ trong thời kỳ tới gắn với thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

- Tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

- Tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng trong 05 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

- Thông tin về các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; phát hiện, biểu dương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Gắn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng với tuyên truyền các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.

- Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của Đại hội; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chương trình, kế hoạch hành động đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

2. Đợt 2: Từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

2.1. Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng

- Công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, điểm mới, vấn đề mới, nhất là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

- Tập trung phân tích, phản ánh ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở khu vực và thế giới trong những năm tiếp theo.

- Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Biểu dương, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

- Thông tin, tuyên truyền sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội XIII của Đảng; mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội XIII của Đảng.

2.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng

Tập trung tuyên truyền các nội dung: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

3. Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương trên cả nước; đăng, phát thông báo về kết quả Đại hội; công tác tổ chức quán triệt, học tập, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phản ánh dư luận tích cực của quốc tế về kết quả Đại hội.

- Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thành công của Đại hội XIII; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

- Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đối với các cơ quan báo chí thuộc địa phương, đơn vị quản lý theo các nội dung nêu trong Hướng dẫn.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

2. Cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí

- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ từng thời điểm cụ thể, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động cung cấp, định hướng thông tin; yêu cầu các cơ quan chủ quản đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong quản lý, tổ chức vận hành Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII"; chuẩn bị, thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý, vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền chủ đề này; đề xuất khen thưởng, biểu dương các cơ quan báo chí thực hiện xuất sắc công tác thông tin tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng.

3. Các cơ quan báo chí

Công tác tuyên truyền chia ra làm ba giai đoạn, căn cứ mục II của Hướng dẫn. Cụ thể như sau:

3.1. Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương

- Căn cứ tôn chỉ mục đích và định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các kênh truyền hình Nhân dân, Thông tấn, Quốc hội, Công an Nhân dân, Quốc phòng Việt Nam... xây dựng các chương trình, phóng sự, sự kiện, tọa đàm... có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng trong xã hội; yêu cầu mở chuyên mục riêng về chủ đề này (có logo, hình hiệu, nhạc hiệu riêng biệt, phù hợp) phát sóng trên khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi.

- Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội... tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đăng, phát thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội.

- Các đài phát thanh - truyền hình địa phương, các báo đảng bộ địa phương căn cứ đặc điểm, nhu cầu, đối tượng phục vụ, khả năng cụ thể... để thực hiện. Yêu cầu các đài phát thanh - truyền hình địa phương xây dựng chuyên mục riêng và phát sóng định kỳ; yêu cầu các báo đảng bộ địa phương phải đặt khẩu hiệu/hình hiệu về Đại hội trên trang nhất tất cả số báo in phát hành và trên trang chủ của báo điện tử.

- Khuyến khích các cơ quan báo chí tổ chức các chương trình, chuyên mục, diễn đàn lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp.

3.2. Từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Đề nghị tất cả các cơ quan báo chí tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm trong thời gian này bằng việc tăng cường tối đa các tuyến tin, bài về sự kiện; khuyến khích tổ chức các chương trình luận đàm, diễn đàn lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, thiết thực, hiệu quả.

- Đề nghị các cơ quan báo chí dành tối đa dung lượng, thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện Đại hội và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân; các tin, bài phỏng vấn, phân tích sâu về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XIII; về hoạt động và kết quả Đại hội XIII của Đảng.

- Các cơ quan báo chí chủ lực như: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ; các báo: Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại biểu nhân dân, Đại đoàn kết...; các báo đảng bộ địa phương, đài phát thanh - truyền hình địa phương... là những đơn vị đi đầu trong việc định hướng dư luận xã hội; công bố nhanh, chính xác các dự thảo trình Đại hội XIII của Đảng, các hướng dẫn của Trung ương và việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội; đăng tải điện, thư chúc mừng của các đảng, các nước, các tổ chức quốc tế về thành công của Đại hội XIII của Đảng.

- Các cơ quan báo chí có phiên bản, chương trình tiếng Anh và một số tiếng nước ngoài cần chú trọng dành diện tích, thời lượng phù hợp để tuyên truyền sự kiện ra cộng đồng, bạn bè quốc tế.

- Các cơ quan báo chí đăng ký, tham gia Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng theo sự sắp xếp, phân công của cơ quan chức năng.

3.3. Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

- Các cơ quan báo chí tiếp tục nhịp tuyên truyền nhằm tạo không khí thuận lợi, phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng.

- Tổ chức các tuyến tin, bài tuyên truyền, làm rõ những khái niệm, nội dung mới, cơ bản, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chú trọng các chương trình phân tích, đề xuất các chủ trương, giải pháp để đưa nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống.

Việc triển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng; có báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định./.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Mạnh Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132-HD/BTGTW   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo Trung ương   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 10/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 132-HD/BTGTW
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446256