• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Hướng dẫn 1616/HD-TLĐ năm 2016 xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Tải về Hướng dẫn 1616/HD-TLĐ
Bản Tiếng Việt

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TLĐ ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017.

- Căn cứ kết quả thực hiện thu - chi tài chính công đoàn năm 2015, tình hình thực hiện dự toán tài chính công đoàn năm 2016. Tổng Liên đoàn hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 như sau:

I - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

1. Về thu tài chính công đoàn.

Căn cứ kết quả tổ chức thực hiện thu, nộp nguồn tài chính công đoàn 9 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2016 các cấp công đoàn cần tập trung đánh giá một số nội dung chủ yếu sau:

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quy định hiện hành.

- Đánh giá, phân tích việc thực hiện về cơ chế thu, phân cấp thu tác động đến kết quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. Đánh giá công tác thống kê, theo dõi số liệu lao động, đoàn viên theo báo cáo của tổ chức và số liệu lao động, đoàn viên theo số liệu thu tài chính công đoàn.

- Đánh giá việc thực hiện công tác chỉ đạo phối hợp theo Quyết định số 887/QĐ- TLĐ ngày 02/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

- Đánh giá việc thực hiện Quy chế số 1822/QCPH/BTC-TLĐ ngày 08/12/2014 giữa liên Bộ tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong đó tập trung phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn, kết quả tăng thêm về số thu kinh phí công đoàn khi thực hiện công tác phối hợp trên.

- Đối với đơn vị sự nghiệp: Đánh giá công tác thực hiện dự toán năm 2016.

2. Về chi và quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi tài chính công đoàn, việc giao dự toán và cấp kinh phí năm 2016.

- Đánh giá những khó khăn, thuận lợi của tổ chức Công đoàn trong việc triển khai thực hiện các quy định về thu, chi, quản lý tài chính.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp: Đánh giá tình hình thực hiện chi từ nguồn NSNN, trong đó phân tích rõ chi tiết tiền lương; tình hình triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của Chính phủ.

- Đánh giá việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2015.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính công đoàn năm 2016 và các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, các đơn vị chủ đng đề xuất với Tổng Liên đoàn những nội dung có liên quan đến xây dựng dự toán năm 2017 trong Thuyết minh của đơn vị.

II - XÂY DỰNG DTOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2017.

1. Mục tiêu, nguyên tắc

Công tác xây dựng dự toán 2017 của các cấp công đoàn cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn. Trong đó cần đề cao các biện pháp tổ chức thực hiện việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, khắc phục tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí, đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn.

- Xây dựng dự toán thu tài chính công đoàn phải bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Thực hiện Nghị quyết số 09C/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xut”. Mức điều chỉnh: giảm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn trên toàn quốc.

- Dự toán chi tài chính công đoàn cần quán triệt tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí tập trung cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên... hạn chế chi tiếp khách, hành chính và các chi phí khác.

2. Một số nội dung chủ yếu

Dự toán thu tài chính công đoàn năm 2017 phải xây dựng tích cực, có tính khả thi cao. Căn cứ tình hình thực tế của từng ngành, từng địa phương để xây dựng dự toán thu trên cơ sở đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo quy định của pháp luật để có nguồn kinh phí hoạt động.

2.1. Thu kinh phí công đoàn

2.1.1. Lao động thuộc đi tượng phải đóng KPCĐ.

- Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: phải tổ chức thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các đơn vị theo khu vực HCSN, khu vực SXKD. Số lao động được thống kê tại các đơn vị bao gồm: số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2016 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp thực hiện theo Quy chế phối hợp số 3601/QCPH-TLĐ-BHXH ngày 20/9/2016), số lao động tại đơn vị thuộc đi tượng phải nộp KPCĐ nhưng chưa tham gia BHXH, số lao động dự kiến tăng (giảm) tại đơn vị trong năm kế hoạch 2017.

- Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: phải thống kê được danh sách các doanh nghiệp đã đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2016 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp), từ đó thực hiện xác định số lao động tại các doanh nghiệp như với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khi tổng hợp số lao động xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 nếu chênh lệch so với báo cáo thống kê lao động của Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn tại cùng thời điểm phải có báo cáo giải trình, thuyết minh.

2.1.2. Quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn.

Quỹ tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2017 tại các đơn vị được xác định là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2016 có xác định yếu tố tăng trưởng (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn được xác định tại mục 1.1. Chỉ tiêu lao động của quy định này.

2.2. Thu đoàn phí công đoàn

Mức thu ĐPCĐ bình quân của 1 đoàn viên công đoàn năm 2017 được xác định trên cơ sở số đoàn viên thực tế tại các CĐCS nhân với tiền lương và phụ cấp đóng đoàn phí công đoàn theo quy định hiện hành nhưng đảm bảo không thấp hơn mức thu ĐPCĐ bình quân của 1 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2015.

2.3. Thu khác

Trên cơ sở số thực hiện trên báo cáo quyết toán tài chính công đoàn của đơn vị năm 2015, số ước thực hiện năm 2016 các đơn vị dự kiến số thu khác trong dự toán năm 2017 theo hướng tích cực tăng nguồn thu.

2.4. Xây dựng dự toán chi tài chính công đoàn năm 2017

- Dự toán chi tài chính công đoàn năm 2017 cần chấp hành nguyên tắc xây dựng và giao dự toán theo Quyết định số 1699/QĐ-TLĐ ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; Quán trit Thực hiện Nghị quyết số 09C/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất”. Dự toán chi phải trong phạm vi nguồn thu được phân phối, sử dụng trong năm theo quy định phân phối của Tổng Liên đoàn. Trong dự toán chi cần cân nhắc kỹ nguồn kinh phí để tổ chức nhiệm vụ trọng tâm, nội dung và hình thức hoạt động, đầu tư XDCB, cải tạo sửa chữa và mua sắm trang thiết bị, tài sản... Đng thời cần xác định nghĩa vụ nộp kinh phí về Tổng Liên đoàn theo đúng quy định phân phối nguồn thu tài chính.

- Các cơ quan công đoàn, đơn vị sự nghiệp cần chủ động thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Phân phối tài chính công đoàn: Thực hiện theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; Quyết định số 887/QĐ-TLĐ ngày 02/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp.

- Chi của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Thực hiện theo Quyết định số 826/TLĐ ngày 07/7/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn; Quyết định số 502/QĐ-TLĐ ngày 26/4/2014 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn.

- Chi của công đoàn cơ sở: Thực hiện theo Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Trong dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2017 của đơn vị nếu sử dụng tài chính công đoàn tích lũy thực hiện đúng Quyết định s269/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, việc đầu tư tài chính công đoàn tích lũy thực hiện Quyết định số 1513/QĐ-TLĐ ngày 16/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, nội dung sử dụng được thuyết minh cụ thể và được thực hiện khi Tổng Liên đoàn phê duyệt.

Khi Tổng liên đoàn ban hành các văn bản sửa đổi các Quyết định trên thì các đơn vị thực hiện theo hiệu lực của văn bản ban hành.

2.5. Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2017 gửi về Tổng Liên đoàn 02 bộ gồm đầy đủ các biểu mẫu bắt buộc sau:

- Báo cáo tổng hợp dự toán thu - chi tài chính công đoàn (mẫu B15-TLĐ)

- Báo cáo dự toán thu - chi đơn vị sự nghiệp (mẫu B15b-TLĐ)

- Thống kê danh sách cụ thể tên đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp về lao động, đoàn viên, quỹ tiền lương làm căn cứ thu KPCĐ; danh sách được phân theo từng khu vực: HCSN, SXKD, tổ chức doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS do đơn vị quản lý thu tài chính công đoàn.

- Mẫu 01a, 01b kèm theo Quyết định số 887/QĐ-TLĐ ngày 02/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp.

- Danh sách cán bộ công đoàn chuyên trách và lao động khác tại công đoàn cấp trên cơ sở trở lên (thời điểm 30/10/2016).

- Thuyết minh chi tiết dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy trình, thi hạn nộp Báo cáo dự toán.

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức công tác xây dựng, tổng hợp, báo cáo dự toán tài chính công đoàn năm 2017 theo đúng các quy định của Tổng Liên đoàn, quy định của Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn này (gồm đầy đủ nội dung và biểu mẫu theo quy định). Báo cáo dự toán của đơn vị được thông qua Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương xem xét thống nhất trước khi gửi về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính). Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.

2. Về phương thức xét duyệt dự toán.

2.1 Căn cứ theo hồ sơ báo cáo dự toán của đơn vị Ban Tài chính Tổng Liên đoàn dự kiến giao chỉ tiêu thu, chi cho đơn vị trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt, không mời các đơn vị về làm việc vi Tổng Liên đoàn để duyệt dự toán.

2.2 Căn cứ hướng dẫn này và tình hình thực tế của đơn vị LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hướng dẫn các công đoàn trực thuộc thực hiện.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- T/trực ĐCT-TLĐ (Để báo cáo);
- LĐLĐ các tỉnh, T/phố; CĐ ngành TW và tương đương; CĐ TCty trực thuộc TLĐ;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TLĐ;
- VP TLĐ, Văn phòng B - TLĐ;
- Lưu VP; Ban T/chính.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH

Phan Văn Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1616/HD-TLĐ   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam   Người ký: Phan Văn Anh
Ngày ban hành: 19/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 1616/HD-TLĐ

994

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328269