• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công Đoàn


 

Hướng dẫn 186/HD-CĐBTP năm 2020 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 do Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Hướng dẫn 186/HD-CĐBTP
Bản Tiếng Việt

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC
VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/HD-CĐBTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán ngân sách công đoàn năm 2021; Hướng dẫn số 324/HD-CĐVC ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 như sau:

I. Nguyên tắc xây dựng dự toán

- Chấp hành nghiêm các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tài chính công đoàn.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/1/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới.

- Bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn. Nội dung chi tập trung tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung và hình thức hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên và người lao động, trong đó chú trọng tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

II. Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán

1. Các khoản thu

1.1. Thu kinh phí công đoàn: Tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2021 tại các đơn vị được xác định là tiền lương đóng BHXH cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2020 nhân với số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn.

1.2. Thu đoàn phí công đoàn: Căn cứ Điều 23, Chương IV, Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để các cấp công đoàn xác định số thu đoàn phí công đoàn của đoàn viên tại từng khu vực (hành chính sự nghiệp; doanh nghiệp) bảo đảm chính xác. Mức thu đoàn phí bình quân 1 đoàn viên năm 2021 bảo đảm không thấp hơn mức thu bình quân 1 đoàn viên công đoàn theo quyết toán năm 2019.

1.3. Các khoản thu khác: Các cấp công đoàn cần tích cực, chủ động trong việc tạo các nguồn thu khác để tăng nguồn thu phục vụ cho hoạt động của tổ chức công đoàn.

2. Phân phối nguồn thu: Tỉ lệ phân phối năm 2021 như sau: Công đoàn cơ sở được sử dụng 71% tổng số thu kinh phí công đoàn và 60% tổng số thu đoàn phí; công đoàn các cấp trên cơ sở được sử dụng 29% tổng số thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

3. Chi tài chính công đoàn:

- Dự toán chi trong phạm vi nguồn thu được phân phối sử dụng theo quy định; bảo đảm đúng chế độ, thực hiện chi tiêu tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dự toán chi cần tập trung vào các hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên và người lao động.

- Chi của công đoàn cơ sở: Thực hiện theo Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

- Chi của công đoàn cấp trên cơ sở: Thực hiện theo Quyết định số 826/TLĐ ngày 07/7/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn; Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn; Hướng dẫn số 849/HD-TLĐ ngày 05/6/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quyết định 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

4. Về việc thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII ban hành Nghị quyết số 09/NQ-BCH ngày 6/7/2020 thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 và thống nhất dừng thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-BCH từ ngày 01/01/2021. Riêng công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh dừng việc thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-BCH từ ngày 01/01/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động công đoàn tại đơn vị.

III. Hồ sơ báo cáo dự toán

Hồ sơ báo cáo dự toán được lập thành 02 bộ gửi về Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm:

- Báo cáo dự toán thu, chi ngân sách công đoàn (mẫu số: B14-TLĐ) - dùng cho công đoàn cơ sở.

- Báo cáo tổng hợp dự toán thu - chi tài chính công đoàn (mẫu số B15- TLĐ) - dùng cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc.

- Danh sách lao động, quỹ lương các đơn vị trực thuộc bộ, ban, ngành mà công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố.

- Danh sách cán bộ chuyên trách công đoàn.

- Thuyết minh chi tiết dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021.

Các đơn vị nộp báo cáo về Công đoàn Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2020 (đơn vị truy cập trang web congdoanvienchucvn.org.vn để tải file mềm hướng dẫn và các biểu mẫu báo cáo).

Đề nghị các công đoàn trực thuộc tập trung triển khai thực hiện tốt về nội dung và thời gian. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về Công đoàn Bộ Tư pháp qua bộ phận Kế toán (đ/c Nguyễn Ngọc Lan - Kế toán trưởng Công đoàn Bộ - ĐT: 0912588588) để xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Đảng ủy Bộ (để báo cáo);
- Các công đoàn trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: CĐ Bộ, KT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Khương Thị Thanh Huyền

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Công đoàn: ...................................

Mẫu số B14-TLĐ

MSĐV:

 

BÁO CÁO

DỰ TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

NĂM 2021

A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:

- Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ:         người                  Quỹ lương đóng KPCĐ:

- Số đoàn viên:              người                                                        Quỹ lương đóng ĐPCĐ:

- Số cán bộ CĐ chuyên trách

B- CÁC CHỈ TIÊU THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN:

Đơn vị: đồng

TT

Nội dung

Mã số

Ước thực hiện năm trước

D toán năm nay

Ghi chú

I. PHN THU

 

 

 

 

1

Đoàn phí công đoàn

23

 

 

 

2

Kinh phí công đoàn

22

 

 

 

3

Thu khác

24

 

 

 

 

- Chuyên môn hỗ trợ

24.01

 

 

 

 

- Thu khác tại đơn vị

24.02

 

 

 

 

Cộng thu

 

 

 

 

4

Kinh phí cấp trên cấp

25

 

 

 

5

Tích lũy tài chính kỳ trước chuyển sang

26

 

 

 

 

Tổng cộng thu

 

 

 

 

II. PHẦN CHI

 

 

 

 

1

Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương

27

 

 

 

2

Quản lý hành chính

29

 

 

 

3

Chi hoạt động

31

 

 

 

 

Trong đó: - Đào tạo cán bộ

31.01

 

 

 

 

- Trợ cấp

31.02

 

 

 

 

- Hỗ trợ du lịch

31.03

 

 

 

 

Cộng chi

 

 

 

 

4

Kinh phí nộp cấp trên quản lý trực tiếp

37

 

 

 

 

Tổng cộng chi

 

 

 

 

III. DỰ PHÒNG

48

 

 

 

C- THUYẾT MINH

 

Ngày   tháng   năm
PHỤ TRÁCH K TOÁN


TM. BAN CHẤP HÀNH

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN: ...................................

Phụ lục 1

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
ĐƠN VỊ HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kèm theo dự toán năm 2021

STT

Tên đơn vị

Lao động

Đoàn viên

Tổng quỹ lương

Quỹ lương đóng BHXH

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN: ...................................

Phụ lục 2

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH

Kèm theo dự toán năm 2021

STT

Tên đơn vị

Số lao động

Số đoàn viên

Tng quỹ tiền lương

Quỹ tiền lương đóng BHXH

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày   tháng   năm

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN: ...................................

Phụ lục 3

 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ, BAN, NGÀNH MÀ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC CÁC LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ

Kèm theo dự toán năm 2021

STT

Tên đơn vị

Số lao động

Quỹ lương đóng BHXH

Thuộc LĐLĐ tỉnh, TP

Ghi chú

I.

1

2

3

 

 

 

Đơn vị SXKD

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

II.

1

2

3

 

 

 

Đơn vị HCSN

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN: ...................................

Phụ lục 4

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, TIỀN LƯƠNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG ĐOÀN

Kèm theo dự toán năm 2021

STT

Họ và tên

Hệ số lương

Hệ số PC

Tiền lương

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 186/HD-CĐBTP   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Khương Thị Thanh Huyền
Ngày ban hành: 20/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 186/HD-CĐBTP

750

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458246