• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2020 về khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Hướng dẫn 26/HD-VKSTC
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2013-2020

Thực hiện Hướng dẫn số 2119/HD-BTĐKT ngày 07/8/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (gọi tắt là Hướng dẫn số 2119/HD-BTĐKT) về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao hướng dẫn về việc khen thưởng như sau:

1. Căn cứ đề nghị khen thưởng

Tập thể, cá nhân đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng tại Phần II, Hướng dẫn số 2119/HD-BTĐKT đạt được kết quả sau đây thì được đề nghị khen thưởng:

1.1. Đối với tập thể

Tập thể được khen thưởng không để xảy ra các vụ việc tham nhũng trong nội bộ đơn vị hoặc trong lĩnh vực quản lý của mình và có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thể hiện trên các mặt sau đây:

a) Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm, do Ban chỉ đạo Trung ương (hoặc Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) về phòng chống tham nhũng trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Có biện pháp hiệu quả, tích cực nhằm thu hồi tiền và tài sản tham nhũng; Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ đã kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;

b) Tổ chức hoặc phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

c) Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ: thanh tra, kiểm tra; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và theo quy định của Ngành; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn (ví dụ như quy chế chi tiêu nội bộ); công khai, minh bạch về công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; tổ chức xác minh về minh bạch tài sản, thu nhập;

d) Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo về các vụ án, vụ việc tham nhũng theo quy định của Ngành...

1.2. Đối với cá nhân

Cá nhân được khen thưởng là người có thành tích xuất sắc thuộc một trong những mặt công tác được nêu tại Điểm a, b, c và d tại Mục 1.1 của Hướng dẫn này.

Lưu ý:

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân cần nêu kết quả công tác cụ thể, có số liệu dẫn chứng, chứng minh, không nêu kết quả chung chung.

- Đối với cá nhân là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu được đề nghị khen thưởng thì trong nội bộ đơn vị hoặc trong lĩnh vực quản lý của cá nhân đó không có các vụ việc tham nhũng.

2. Hình thức khen thưởng

- Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao: Đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS Quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh căn cứ thực tế lựa chọn tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng để đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen.

- Giấy khen: Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh xét, tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân theo thẩm quyền.

3. Hồ sơ khen thưởng

Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao được lập thành 01 bộ, gồm:

- Tờ trình của cấp trình khen thưởng (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng);

- Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (thực hiện theo Mẫu số 06 được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao) và bản báo cáo tóm tắt thành tích.

4. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Hướng dẫn này, đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao trước ngày 15/9/2020, đồng thời gửi file điện tử vào địa chỉ: vp_v16@vks.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp hoặc phản ánh về Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao để được giải đáp./.

 


Nơi nhận:
- Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3;
- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VKS quân sự Trung ương;
- VPTH VKSNDTC;
- Lưu: VT, Vụ 16.

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/HD-VKSTC   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Hải Trâm
Ngày ban hành: 09/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Khiếu nại, tố cáo, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 26/HD-VKSTC

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452061