• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công Đoàn


 

Hướng dẫn 704/HD-TLĐ năm 2017 về sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tải về Hướng dẫn 704/HD-TLĐ
Bản Tiếng Việt

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 704/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

SẮP XẾP LẠI CÔNG ĐOÀN NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG, CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CẤP HUYỆN

- Căn cứ Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Công văn số 2684-CV/BTCTW ngày 10/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện, công đoàn ngành địa phương;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI,

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN SẮP XẾP LẠI

1. Các công đoàn ngành địa phương có dưới 2.000 đoàn viên và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, không có trong quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Các công đoàn giáo dục cấp huyện.

3. Các công đoàn ngành địa phương không thuộc đối tượng sắp xếp lại bao gồm: Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Dệt may cấp tỉnh.

II. NỘI DUNG SẮP XẾP LẠI

1. Về tổ chc:

- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố ban hành quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của Ban Chấp hành các công đoàn ngành địa phương thuộc đối tượng sắp xếp lại; chuyển các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành địa phương được sắp xếp lại về trực thuộc sự quản lý, chỉ đạo của công đoàn cấp trên khác phù hợp với đối tượng tập hợp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động cấp huyện ban hành quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục cấp huyện hiện có; chuyển các công đoàn cơ sở trường học về trực thuộc sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động cấp huyện.

- Trường hợp công đoàn cơ sở chưa tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo kế hoạch chung của Tổng Liên đoàn, thì giao cho công đoàn cấp trên mới tiếp nhận thực hiện công tác chỉ đạo đại hội, hội nghị công đoàn theo quy định.

- Trường hợp công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên, thì thực hiện quy định đại biểu dự đại hội theo Mục 8.5 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về đại biểu chính thức dự đại hội.

2. Về cán bộ chuyên trách công đoàn:

- Điều động cán bộ chuyên trách công đoàn ngành địa phương được giải thể tăng cường cho công đoàn cấp trên khác có đông đoàn viên, thiếu biên chế và cơ quan liên đoàn lao động cấp tỉnh.

- Điều động số cán bộ công đoàn chuyên trách của công đoàn giáo dục cấp huyện (nếu có) về làm việc tại cơ quan liên đoàn lao động cấp huyện.

- Trường hợp cán bộ công đoàn chuyên trách có nguyện vọng khác, như chuyển sang cơ quan chuyên môn thuộc các sở, phòng giáo dục, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp...., được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đồng ý, thì xem xét, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn chuyển công tác.

- Trường hợp cán bộ công đoàn chuyên trách giữ chức vụ lãnh đạo có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, nếu tuổi công tác còn dưới 30 tháng, tính từ thời điểm có quyết định sắp xếp lại thì tạo điều kiện thực hiện theo nguyện vọng cán bộ. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách công đoàn.

- Quá trình điều động và sắp xếp cán bộ công đoàn chuyên trách, phải gắn với xây dựng lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI).

3. Về hồ sơ, tài chính, tài sản công đoàn

- Tài chính, tài sản của công đoàn giáo dục cấp huyện bàn giao cho liên đoàn lao động cấp huyện tiếp tục quản lý, sử dụng.

- Tài chính, tài sản của công đoàn ngành địa phương và công đoàn cấp trên khác được sắp xếp lại, do liên đoàn lao động tnh, thành phố nhận bàn giao, xlý và giao quyền sử dụng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được sắp xếp lại thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn về tài chính và tài sản và nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp trong việc xử lý tài chính, tài sản công đoàn; quyết toán đầy đủ việc thu, chi kinh phí, đoàn phí và hoạt động đến thời điểm được sắp xếp lại theo quy định hiện hành.

- Các công đoàn cấp trên được sắp xếp lại bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tổ chức, hoạt động, tài chính và giao nộp con dấu cho công đoàn cấp trên để xử lý, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố xây dựng đề án báo cáo với tỉnh ủy, thành ủy theo Công văn số 2684-CV/BTCTW ngày 10/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng để triển khai sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, thuộc đối tượng quy định tại điểm 1 và điểm 2, Mục I Hướng dẫn này; đồng thời báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn để phối hợp chỉ đạo chỉ đạo thực hiện.

2. Việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, phải thực hiện xong trong quý II/2017, để có cơ sở chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc đối tượng được sắp xếp lại và được tiếp nhận công tác quản lý, chỉ đạo công đoàn cơ sở mới, có trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận đầy đủ các nội dung để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và hướng dẫn của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố.

2. Các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cp huyện và quán triệt, chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc sớm ổn định bộ máy tổ chức, cán bộ để chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp đạt chất lượng.

- Quá trình chỉ đạo chuẩn bị đại hội công đoàn cấp huyện, các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp với cấp ủy cấp huyện trong việc chỉ đạo xây dựng đề án chuẩn bị nhân sự ban chấp hành có đủ khả năng, điều kiện phối hợp với công đoàn giáo dục cấp tỉnh trong việc triển khai, hướng dẫn hoạt động ngành nghề trong các công đoàn cơ sở trường học.

- Chỉ đạo liên đoàn lao động cấp huyện và công đoàn ngành địa phương căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành trung ương với liên đoàn lao động cp tỉnh, để xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo hoạt động các công đoàn cơ sở, nhằm động viên tinh thần, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy năng lực, hiệu quả hoạt động của các công đoàn cơ sở, tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Báo cáo kết quả sắp xếp công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tổ chức) trước ngày 30/9/2017.

3. Các công đoàn ngành trung ương

- Chủ động rà soát các quy chế phối hợp hoặc chương trình phối hp đã ký kết với các liên đoàn lao động địa phương trong việc chỉ đạo hoạt động công đoàn theo ngành, nghề để phối hợp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong việc hướng dẫn, chỉ đạo nội dung, phương thức phối hp giữa công đoàn ngành và liên đoàn lao động địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn theo ngành, nghề.

4. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác chỉ đạo giải quyết những vướng mắc (nếu có) trong quá trình sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện theo quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Công văn s2684-CV/BTCTW ngày 10/5/2017 của ban Tổ chức Trung ương.

- Giao cho Ban Tổ chức và Ban Tài chính Tổng Liên đoàn phối hợp tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện và những vướng mắc phát sinh với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, để kp thời có biện pháp khắc phục.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Ban Tổ chức TW; (để báo cáo)
- Văn phòng TW; (để báo cáo)
- Ủy ban Kiểm tra TW; (để báo cáo)
- Ban Dân vận TW; (để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo TW; (để báo cáo)
- Các tỉnh ủy, thành ủy; (đ
phối hp)
- C
ác UV ĐCT TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP;
- Các CĐ ngành TW;
- Lưu VT, ToC TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Hải

 

 

8. Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp theo Điều 10, Điều 11, Điều 12:
...

8.5. Số lượng đại biểu chính thức dự đại hội.

a. Số lượng đại biểu chính thức dự đại hội, hoặc hội nghị đại biểu công đoàn các cấp do ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập quyết định căn cứ vào số lượng đoàn viên, số lượng CĐCS, nghiệp đoàn và tình hình cụ thể của đơn vị, theo quy định sau:

- Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên và nghiệp đoàn không quá 150 đại biểu; CĐCS có từ 5.000 đoàn viên trở lên không quá 200 đại biểu.

- Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Không quá 200 đại biểu.

- Đại hội công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương có:

+ Dưới 80.000 đoàn viên: Không quá 250 đại biểu.

+ Từ 80.000 đoàn viên đến dưới 100.000 đoàn viên: Không quá 300 đại biểu.

+ Từ 100.000 đoàn viên đến 300.000 đoàn viên: Không quá 400 đại biểu.

+ Trên 300.000 đoàn viên: Không quá 500 đại biểu.

- Đại hội công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: Không quá 250 đại biểu.

- Số lượng đại biểu Đại hội Công đoàn Việt Nam do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định.

Trường hợp đặc biệt, nếu cần phải tăng thêm số lượng đại biểu chính thức phải được công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý. Số đại biểu tăng thêm không vượt quá 10% so với quy định trên.

b. Đại biểu đi dự đại hội công đoàn, hoặc hội nghị đại biểu công đoàn cấp trên được bầu từ đại biểu chính thức của đại hội, hoặc hội nghị cấp dưới.

- Trường hợp đã bầu đại biểu, nhưng có quyết định chia, tách công đoàn cấp đó thành một số công đoàn mới, thì công đoàn cấp triệu tập đại hội có thể quyết định cho bầu bổ sung một số đại biểu ở các công đoàn mới chia, tách cho phù hợp với quy định tại điểm a mục 8.5 Chương II, Hướng dẫn này.

- Trường hợp đã bầu đại biểu, nhưng do yêu cầu chia, tách, công đoàn đó được về trực thuộc công đoàn cấp trên mới, nếu công đoàn cấp trên mới chưa tiến hành đại hội, công đoàn cấp triệu tập đại hội có trách nhiệm triệu tập số đại biểu của công đoàn mới chuyển về và tính vào tổng số đại biểu được triệu tập của đại hội.

- Trường hợp đã bầu đại biểu, nhưng có quyết định giải thể công đoàn cấp đó, thì các đại biểu được bầu không còn là đại biểu chính thức đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 704/HD-TLĐ   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam   Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 12/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 704/HD-TLĐ

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431700