• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Hướng dẫn 87/HD-UBND năm 2021 thực hiện quy định hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tải về Hướng dẫn 87/HD-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/HD-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ BỊ THIỆT HẠI DO BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định và thống nhất đối với công tác hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện như sau:

I. Hỗ trợ bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

1. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi nông hộ, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với mức cụ thể như sau:

a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

b) Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi.

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

II. Cách xác định các loại lợn

1. Lợn con các loại

Bao gồm tất cả các giống lợn, có trọng lượng ≤ 12 kg/con.

2. Lợn thịt các loại

Bao gồm: lợn thịt, lợn nái hậu bị, lợn nái loại thải, lợn đực giống chưa khai thác, lợn đực giống loại thải.

3. Lợn nái, lợn đực đang khai thác

- Lợn nái đang khai thác: Là lợn nái đã đẻ lứa đầu tiên đến khi thôi không phối giống để sinh sản tiếp.

- Lợn đực đang khai thác: Là lợn đực đã đến tuổi và đang khai thác tinh, hoặc đang phối giống trực tiếp đến khi thôi không khai thác tinh, thôi không phối giống trực tiếp.

II. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 (Biểu 1);

- Biên bản tiêu hủy lợn bị mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy (theo Biên bản đã ghi tại thời điểm tiêu hủy);

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 của UBND cấp xã; Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi năm 2020 của cấp xã; Bảng tổng hợp danh sách các hộ chăn nuôi có lợn bị bắt buộc tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 (Biểu 2).

2. Trình tự, thủ tục hỗ trợ cho người chăn nuôi

- Lập Bảng tổng hợp danh sách hộ chăn nuôi có lợn bị bắt buộc tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 (Biểu 2); Bảng tổng hợp được niêm yết công khai tại UBND cấp xã và nhà văn hóa các tổ, thôn nơi có dịch bệnh xảy ra (thời gian tối thiểu 05 ngày).

- Sau thời gian công khai nếu không có kiến nghị, phản ánh từ người dân thì UBND cấp xã tổ chức họp xét và đề nghị UBND cấp huyện thẩm định kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi để khôi phục sản xuất.

- UBND cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ cho hộ chăn nuôi theo quy định.

- UBND cấp xã công khai danh sách, kinh phí hỗ trợ cho hộ chăn nuôi (theo Quyết định đã được UBND cấp huyện phê duyệt) tại UBND cấp xã và nhà văn hóa các tổ, thôn nơi có dịch bệnh xảy ra (thời gian tối thiểu 05 ngày); căn cứ nguồn kinh phí được giao tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi theo danh sách đã được phê duyệt.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, Thành phố triển khai thực hiện hướng dẫn hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020.

- Tổng hợp danh sách các hộ chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/02/2021 (đồng gửi Sở Tài chính).

2. Sở Tài chính

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí đề nghị hỗ trợ của UBND cấp huyện (đối chiếu với danh sách do Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/3/2021 để xem xét, quyết định.

- Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định tại khoản 5, Điều 1 của Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố

- Tổng hợp, thống kê danh sách hộ chăn nuôi có lợn bị bắt buộc tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi; đồng gửi Sở Tài chính) trước ngày 05/02/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Thẩm định nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ của UBND cấp xã: UBND cấp huyện giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế Thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức thẩm định danh sách hộ chăn nuôi, số lượng, loại lợn bị tiêu hủy, kinh phí đề nghị hỗ trợ; trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi để khôi phục sản xuất.

- Tổng hợp, dự toán kinh phí đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi khôi phục sản xuất theo quy định.

- Sao gửi Hướng dẫn này cho UBND cấp xã để tổ chức thực hiện.

5. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Chủ tịch UBND cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 cho các hộ chăn nuôi để khôi phục sản xuất; thành phần Hội đồng gồm:

+ Đại diện lãnh đạo UBND cấp xã, làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt;

+ Đại diện cán bộ chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp, tài chính…;

+ Cán bộ chuyên môn về Thú y (đối với địa phương có cán bộ Thú y);

+ Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, Hội Nông dân, Hội phụ nữ…);

+ Đại diện Trưởng xóm, Tổ Trưởng tổ dân phố (nơi có hộ chăn nuôi được xem xét hỗ trợ).

Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện ở địa phương có thể mời thêm các thành phần tham gia Hội đồng xét duyệt cho phù hợp.

- Niêm yết công khai Bảng tổng hợp danh sách hộ chăn nuôi có lợn bị bắt buộc tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa của thôn, tổ dân phố đúng thời gian quy định.

- Tiếp nhận phản ánh, xử lý các thông tin khi có sự sai lệch về số con, chủng loại, trọng lượng lợn bị tiêu hủy, trường hợp phát hiện sai sót (khi đã có Quyết định phê duyệt) thì thẩm tra và báo cáo về UBND huyện xem xét, quyết định.

- Tổ chức họp xét, tổng hợp danh sách, mức hỗ trợ cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020, đề nghị UBND cấp huyện ban hành Quyết định hỗ trợ cho hộ chăn nuôi.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng lợn bị tiêu hủy, kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi.

6. Trách nhiệm của hộ chăn nuôi: Kê khai trung thực số lượng, loại lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp) để xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: NN&PTNT, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng;
- UBND huyện, Thành phố;
- Đài PT - TH tỉnh, Báo Cao Bằng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KT (Kh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Thảo

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/HD-UBND   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Ngày ban hành: 15/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 87/HD-UBND

8

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467610