• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Hướng dẫn 911/HDLN-GDĐT-BHXH năm 2015 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2015-2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Hướng dẫn 911/HDLN-GDĐT-BHXH
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GD&ĐT-BẢO HIM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 911/HDLN-GDĐT-BHXH
V/v thực hiện BHYT HSSV năm học 2015-2016

Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
-
Thủ trưởng các Trường Cao Đẳng; Trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
-
Hiệu trưởng các Trường trung học phổ thông;
-
Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 77/KH/TU ngày 03/09/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 18/03/2014 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; công văn số 4984/UBND-VP ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện BHYT học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2015-2016.

Để đảm bảo 100% HSSV được cấp thẻ BHYT theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo him xã hội tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố:

- Phối hợp với BHXH các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền công tác BHYT HSSV trên địa bàn;

- Giao chỉ tiêu thực hiện BHYT HSSV cho các trường, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT (Danh sách các trường học tham gia BHYT chưa đạt tỷ lệ 100% kèm theo);

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp với cơ quan BHXH, báo cáo số liệu HSSV tham gia BHYT của các trường về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/11/2015, xem đây là một chỉ tiêu để xem xét thi đua, khen thưng hàng năm của Ngành.

2. Các đơn vị trường học:

- Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi, bổ sung để phụ huynh, HSSV biết và có trách nhiệm phải tham gia BHYT HSSV;

- Thực hiện tốt trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc tổ chức đăng ký kê khai, thu tiền; lập danh sách HSSV tham gia BHYT (kèm dữ liệu điện tử): danh sách HSSV đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác (thân nhân người có công; thân nhân lực lượng vũ trang; người nghèo; cận nghèo… ghi rõ mã thẻ và thời hạn sử dụng) gửi cho cơ quan BHXH để kịp thời cấp phát thẻ BHYT cho HSSV;

- Tiếp nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu do cơ quan BHXH cấp; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định;

- Đối với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề và các đơn vị trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT chưa đạt 100% (Danh sách kèm theo) ngoài việc thực hiện trách nhiệm chung nêu trên, Thủ trưởng các đơn vị cần tăng cường phi hợp với cơ quan BHXH trong tổ chức trin khai BHYT HSSV, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

3. BHXH các huyện, thành phố:

- Tăng cường công tác tham mưu cho UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện BHYT HSSV trên địa bàn;

- Kịp thời lập danh sách các trường học chưa đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các trường nghiêm túc thực hiện theo quy định của Luật BHYT;

- Cung cấp hồ sơ, mẫu biểu, thu tiền, phát hành thẻ BHYT; cấp, thanh quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường; chi hỗ trợ đại lý thu BHYT đúng quy định;

- Phối hợp với ngành Y tế trên địa bàn đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi đi khám, chữa bệnh.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Sơ kết đánh giá công tác BHYT HSSV; đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, trường học đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện BHYT HSSV và y tế học đường.

Yêu cu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Thanh Giang

GIÁM ĐỐC
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Trần Duy Hưng

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTr. Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c);
-
Huyện ủy, UBND các huyện;
-
Thành ủy, UBND thành phố;
-
Ban Tuyên giáo;
-
Website Sở GD&ĐT;
-
Website BHXH tỉnh;
-
Lưu: VT Sở GD, VT BHXH tnh.

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 911/HDLN-GDĐT-BHXH   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Duy Hưng, Nguyễn Thanh Giang
Ngày ban hành: 14/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Để đảm bảo 100% HSSV được cấp thẻ BHYT theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, tại Hướng dẫn 911/HDLN-GDĐT-BHXH Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu Các đơn vị trường học phối hợp thực hiện những nội dung sau:

- Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi, bổ sung để phụ huynh, HSSV biết và có trách nhiệm phải tham gia BHYT HSSV;

- Thực hiện tốt trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc tổ chức đăng ký kê khai, thu tiền; lập danh sách HSSV tham gia BHYT (kèm dữ liệu điện tử): danh sách HSSV đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác (thân nhân người có công; thân nhân lực lượng vũ trang; người nghèo; cận nghèo…ghi rõ mã thẻ và thời hạn sử dụng) gửi cho cơ quan BHXH để kịp thời cấp phát thẻ BHYT cho HSSV;

- Tiếp nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu do cơ quan BHXH cấp; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định;

- Đối với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề và các đơn vị trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT chưa đạt 100% (Danh sách kèm theo) ngoài việc thực hiện trách nhiệm chung nêu trên, Thủ trưởng các đơn vị cần tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH trong tổ chức triển khai BHYT HSSV, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

Từ khóa: Hướng dẫn 911/HDLN-GDĐT-BHXH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297815