• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quỹ Vì người nghèo


 

Hướng dẫn 96/HD-MTTW-BTT năm 2017 về nội dung Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Tải về Hướng dẫn 96/HD-MTTW-BTT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/HD-MTTW-BTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ NỘI DUNG QUY CHẾ VẬN ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” SỬA ĐỔI NĂM 2016

Căn cQuyết định số 1198/QĐ-MTTW-DCT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Đoàn Chử tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 (gọi tắt là Quy chế Qu).

Sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn một số nội dung của Quy chế Quỹ như sau:

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo: Được quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ - TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chun nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

2. Người nghèo là người thuộc hộ nghèo; người cận nghèo là người thuộc hộ cận nghèo được quy định tại Mục 1 nêu trên.

3. Hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Là hộ được quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

4. Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là người thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc người bị tai nạn, bệnh nặng đột xuất.

5. Cộng đồng nghèo được hiểu là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm:

a) Huyện nghèo: Là huyện được xác định theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện có tỷ lệ nghèo cao; Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 về việc công nhận, bổ sung huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) và huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vào danh Mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a.

b) Xã đặc biệt khó khăn: Là xã được xác định tại Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

c) Thôn đặc biệt khó khăn: là thôn được xác định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

6. Về con dấu của Ban vn đng Quỹ các cấp (theo Khoản 3, Điều 2 của Quy chế Quỹ)

- Trường hợp Quỹ cấp tỉnh, Quỹ cấp huyện chưa có dấu riêng thì tạm thời được sử dụng con dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để hoạt động trong thời gian chờ cấp du. Chậm nhất trước ngày 01/7/2018 Quỹ cấp tỉnh, cấp huyện phải làm các thủ tục để được cấp con dấu riêng hoạt động.

- Đối với Quỹ cấp xã nơi chưa có con dấu riêng và nếu thấy cần thiết thì Ban Thưng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh hướng dẫn làm thủ tục đề nghị cấp dấu.

7. Về mở tài Khoản của Ban Vận động Quỹ tại Ngân hàng Thương mại cổ Phần do nhà nước chi phối (theo Khoản 3, Điều 2 của Quy chế Quỹ)

Việc mở tài Khoản của Ban vận động Quỹ địa phương tại ngân hàng do nhà nước chi phối (Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam...) thì do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh hướng dẫn.

8. Về vận động lực lượng vũ trang của Quỹ cấp huyện (điểm b Khoản 2 Điều 7) và Quỹ cấp tnh (điểm đ Khoản 3 Điều 7)

Để bảo đảm bí mật quân sự và theo đề nghị của Bộ Quốc phòng thì các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng quản lý thì ủng hộ theo hệ thống và nộp về Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương (Bộ Quốc phòng có hướng dẫn riêng).

9. Về định hướng chi hỗ trợ của Quỹ các cấp (Khoản 3 Điều 9)

- Việc định hướng chi Quỹ ở mi cấp (điểm b, c Khoản 3 Điều 9) nhằm định hướng ưu tiên, tránh trường hợp nguồn vận động hạn hẹn thì không gây áp lực đối với Quỹ cấp dưới, nhất là Quỹ cấp xã.

- Trường hợp Quỹ cấp huyện, Quỹ cấp xã có khả năng thì vẫn được chi theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 9 (trong đó có nội dung chi hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở) theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.

10. Về chi quản lý Quỹ (Khoản 6 Điều 9)

Theo Quy chế Quỹ thì kinh phí chi hoạt động quản lý Quỹ các cấp do Ngân sách nhà nước hỗ trợ và do Bộ Tài chính hướng dẫn. Trong khi chờ Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc bố trí Khoản kinh phí này, đề nghị:

- Đối với những địa phương mà ngân sách nhà nước đã bố trí Khoản kinh phí này thì không được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” cho hoạt động quản lý Quỹ.

- Trường hợp ngân sách nhà nước chưa bố trí Khoản kinh phí này thì được trích không quá 5% trên tổng số Quỹ đã thu được để chi hoạt động quản lý Quỹ.

Căn cứ Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 và Hướng dẫn này, đề nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai, thực hiện.

Giao cho Ban Phong trào giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo việc thực hiện hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam;
- Một số Bộ, ngành có liên quan;
- UBND, HĐND, UB MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thị Ngọc Ánh

 

Điều 2. Hệ thống Quỹ
...
3. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch; được mở tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần (do nhà nước chi phối) để giao dịch. Trường hợp Ban vận động cấp xã chưa có con dấu riêng thì được sử dụng con dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để hoạt động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Hệ thống Quỹ
...
3. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch; được mở tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần (do nhà nước chi phối) để giao dịch. Trường hợp Ban vận động cấp xã chưa có con dấu riêng thì được sử dụng con dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để hoạt động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Phạm vi vận động Quỹ các cấp
...
2. Cấp huyện vận động
...
b) Các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp huyện, đơn vị lực lượng vũ trang cấp huyện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Phạm vi vận động Quỹ các cấp
...
3. Cấp tỉnh vận động
...
d) Các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Đối tượng hỗ trợ, nội dung và mức chi của Quỹ
...
3. Định hướng chi hỗ trợ của Quỹ các cấp

a) Cấp trung ương, cấp tỉnh, dành trên 50% tổng số Quỹ huy động được tập trung hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng tại khoản 1, Điều 9 của Quy chế này.

b) Quỹ cấp huyện hỗ trợ phát triển sản xuất

c) Quỹ cấp xã hỗ trợ đột xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Đối tượng hỗ trợ, nội dung và mức chi của Quỹ
...
3. Định hướng chi hỗ trợ của Quỹ các cấp
...
b) Quỹ cấp huyện hỗ trợ phát triển sản xuất

c) Quỹ cấp xã hỗ trợ đột xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Đối tượng hỗ trợ, nội dung và mức chi của Quỹ
...
2. Nội dung chi cho đối tượng tại khoản 1 điều này

a) Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở;

b) Hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản xuất, giống cây, con...;

c) Hỗ trợ cho học sinh đi học;

d) Hỗ trợ chữa bệnh nặng, hiểm nghèo khi ốm đau, nằm viện.

đ) Hỗ trợ cứu đói đột xuất;

e) Hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Lễ lớn.

g) Chi điều chuyển theo quyết định của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp...

h) Hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Đối tượng hỗ trợ, nội dung và mức chi của Quỹ
...
6. Chi cho hoạt động quản lý Quỹ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ một khoản chi đặc thù trong dự toán hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để đảm bảo hoạt động chi công tác tuyên truyền, vận động; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, khen thưởng; cấp bằng ghi công; dịch vụ công cộng; chi lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ hợp đồng Quỹ; chi văn phòng phẩm; chi khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 96/HD-MTTW-BTT   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   Người ký: Trương Thị Ngọc Ánh
Ngày ban hành: 05/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 96/HD-MTTW-BTT

4.233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377618