• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Hướng dẫn 999/HD-BYT năm 2013 thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020 tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành

Tải về Hướng dẫn 999/HD-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 999/HD-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS, GIAI ĐOẠN 2013-2020” TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Ngày 16/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” (dưới đây viết tắt là Quyết định 1899/QĐ-TTg) trong đó yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020 tại địa phương, đơn vị.

Để triển khai thực hiện đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” (dưới đây viết tắt là Đề án) hiệu quả, đạt được các mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Đề án và giao trách nhiệm cho Bộ Y tế “chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc triển khai thực hiện đề án”; “hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch huy động nguồn kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương ”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo các nội dung chính sau:

I. PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT ĐỀ ÁN

1. Mục đích

- Phổ biến vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đề án đối với công cuộc phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương, các khó khăn về tài chính của công tác phòng, chống HIV/AIDS;

- Quán triệt các cơ sở pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án. Các cấp lãnh đạo, người cung cấp và người nhận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS nắm được bối cảnh ban hành, vai trò, tầm quan trọng, mục tiêu, giải pháp của Đề án;

- Làm rõ, cụ thể hóa trách nhiệm của UBND và các ngành, các cấp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1899/QĐ-TTg đồng thời phân công tổ chức thực hiện;

- Thống nhất chủ trương, phương hướng, biện pháp tổ chức, triển khai thực hiện Đề án của địa phương, trong đó nhấn mạnh việc khẩn trương xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phê duyệt Kế hoạch “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh/thành phố giai đoạn 2014 - 2020”;

- Kêu gọi sự tham gia chia sẻ, đóng góp tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của các tổ chức và cá nhân.

2. Các hình thức phổ biến và quán triệt

- Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề phổ biến Đề án, với sự tham gia rộng rãi của đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp lớn, các tổ chức xã hội, các tổ chức dựa vào cộng đồng, người nhiễm HIV/AIDS ở địa phương;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các ban, ngành có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện Đề án như y tế, tài chính, kế hoạch và đầu tư, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, lao động - thương binh và xã hội, nội vụ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, đại diện người nhiễm HIV và người dễ bị tổn thương;

- Lồng ghép nội dung phổ biến và quán triệt Đề án trong các Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp;

- Báo cáo về Đề án tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở TỈNH/THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2014 - 2020”

Quy trình xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở tỉnh/thành phố giai đoạn 2014-2020” (dưới đây viết tắt là Kế hoạch) bao gồm các bước sau:

1. Thành lập Ban soạn thảo Kế hoạch

- Mục đích:

+ Đảm bảo sự đồng thuận của các sở, ban, ngành của địa phương ngay từ khâu chuẩn bị, thu thập thông tin, xác định các nội dung chính; chỉnh lý, hoàn thiện đến tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

+ Đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và lãnh đạo các sở, ban ngành khác có liên quan.

- Đơn vị thường trực: Sở Y tế.

- Tổ Thư ký: Giúp việc cho Ban soạn thảo Kế hoạch là Tổ Thư ký, thành viên Tổ Thư ký là lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên các sở, ngành có lãnh đạo tham gia Ban soạn thảo.

2. Soạn thảo Kế hoạch

Việc soạn thảo Kế hoạch thực hiện theo các bước sau:

2.1. Thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu có liên quan

Các thông tin/dữ liệu cần thu thập thường bao gồm các nhóm vấn đề sau:

2.1.1. Loại thông tin/dữ liệu làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và ban hành Kế hoạch, bao gồm:

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (luật, chiến lược, đề án, chỉ thị, hướng dẫn đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS);

- Các văn bản của địa phương (nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và các văn bản liên quan khác);

- Kế hoạch hành động hoặc Chương trình hành động của tỉnh/thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2.1.2. Các loại thông tin/dữ liệu làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định tính cấp thiết và nội dung Kế hoạch, bao gồm:

a) Tình hình đáp ứng với dịch HIV/AIDS ở địa phương (tính đến hết năm 2013):

- Mức độ lây nhiễm HIV/AIDS: số hiện nhiễm, số đã chết, tỷ lệ hiện nhiễm trên dân số nói chung và trong nhóm tuổi người lớn (15-49);

- Xu hướng và nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng nói chung và trong các nhóm dân cư nói riêng, đặc biệt là đối với các nhóm có hành vi nguy cơ;

- Các yếu tố nguy cơ/ảnh hưởng (làm gia tăng) dịch HIV tại địa phương;

- Ước tính/dự báo tình hình dịch ở địa phương đến năm 2020 theo các khả năng đáp ứng: tăng lên; duy trì; hoặc giảm đi so với hiện nay.

b) Đáp ứng với dịch HIV/AIDS ở địa phương hiện nay (tính đến hết năm 2013): tập trung kết quả triển khai các hoạt động, dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; độ bao phủ, mức độ tiếp cận; khó khăn thách thức.

Các thông tin trên được thu thập và phân tích kèm theo các bảng, biểu để nhận định tình hình dịch hiện nay, xu hướng trong tương lai và các so sánh cần thiết khác.

c) Tình hình huy động hiện nay và xu hướng/khả năng huy động nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương trong giai đoạn 2014 - 2020 theo các nguồn kinh phí chính như sau:

- Nguồn ngân sách nhà nước được cấp từ trung ương;

- Nguồn ngân sách nhà nước được địa phương cấp;

- Nguồn viện trợ nước ngoài thông qua các dự án quốc tế;

- Nguồn Bảo hiểm y tế chi trả;

- Nguồn đóng góp của người sử dụng dịch vụ, người nhiễm HIV;

- Nguồn kinh phí hợp lệ khác.

Các thông tin này cũng cần được phân tích kèm theo các bảng, biểu để so sánh được rõ ràng tỷ trọng các nguồn kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS.

d) Kết quả sử dụng kinh phí

- Tình hình quản lý, phân bổ, sử dụng kinh phí phòng, chống HIV/AIDS;

- Sự tác động của sử dụng kinh phí đến tình hình dịch HIV/AIDS của địa phương, đến một số chương trình/hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trọng tâm trong các đề án thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (Đề án dự phòng lây nhiễm HIV; Đề án chăm sóc, hỗ trợ, điều trị toàn diện HIV/AIDS; Đề án tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS và Đề án giám sát dịch tễ học HIV/AIDS, theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS);

2.1.3. Những khó khăn, thách thức

- Về huy động kinh phí;

- Về quản lý, phân bổ, sử dụng kinh phí;

- Về tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn có ảnh hưởng đến sử dụng hiệu quả/giảm hiệu quả/không hiệu quả các nguồn kinh phí.

2.1.4. Kinh nghiệm huy động kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS ở các địa phương trong nước, đặc biệt là ở những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng.

2.2. Xác định nhu cầu và sự thiếu hụt kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương giai đoạn 2014 - 2015

2.2.1. Cơ sở để xác định

- Tình hình dịch HIV/AIDS và nhu cầu đáp ứng với dịch ở địa phương (quy mô, các dịch vụ/hoạt động ưu tiên, địa bàn ưu tiên, nhóm đối tượng ưu tiên...);

- Nội dung chi, mức chi cho từng hoạt động theo các quy định hiện hành của trung ương (Thông tư liên tịch số 163/2012/TTLT-BTC-BYT ngày 08/10/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế) và của địa phương (quy định về bảng giá dịch vụ y tế và các dịch vụ khác liên quan...);

- Nguồn kinh phí hiện có và khả năng huy động trong giai đoạn 2014 - 2020 (bao gồm các dự án quốc tế, nguồn xã hội hóa, ngân sách trong nước của trung ương và địa phương).

2.2.2. Tính toán để xác định nhu cầu và sự thiếu hụt kinh phí

Việc tính toán này thực hiện theo các phương pháp và công cụ đã được Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội và một số dự án quốc tế tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ Khoa giám sát HIV/AIDS và Phòng Kế hoạch - Tài chính của các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố. Bản cập nhật của Bộ công cụ ước tính nguồn lực được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Phòng, chống HIV/AIDS tại địa chỉ http://www.vaac.gov.vn.

Kết quả phân tích, tính toán được lập thành các bảng, biểu để thấy rõ mức độ thiếu hụt kinh phí trong giai đoạn 2014 - 2020 nói chung và đối với từng chương trình nói riêng. Số kinh phí thiếu hụt được xác định ở mục này chính là số kinh phí cần huy động trong giai đoạn tới (tính theo từng năm).

(Tham khảo các bảng, biểu trong Đề án của trung ương)

2.3. Xác định mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Kế hoạch.

2.3.1. Xác định mục tiêu chung của Kế hoạch

Mục tiêu chung của Kế hoạch là bảo đảm tài chính cho việc thực hiện thành công Kế hoạch/Chương trình hành động của tỉnh/thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2.3.2. Xác định mục tiêu cụ thể

Việc xác định mục tiêu cụ thể được thực hiện dựa trên các căn cứ dưới đây, đặc biệt lưu ý đến tính khả thi của các mục tiêu này.

- Các phương pháp và công cụ đã được hướng dẫn qua các khóa tập huấn về xác định mục tiêu;

- Căn cứ vào các mục tiêu cụ thể đã được xác định trong Đề án của Trung ương;

- Căn cứ vào tình hình cụ thể (kinh tế, xã hội, dịch bệnh...) của địa phương.

2.4. Xác định các giải pháp (để thực hiện các mục tiêu cụ thể của Đề án)

2.4.1. Các căn cứ để xác định:

Việc xác định các giải pháp cần căn cứ vào:

- Các mục tiêu cụ thể (đã xác định ở trên);

- Điều kiện cụ thể của địa phương;

- Các giải pháp tương tự mà địa phương đã xác định để thực hiện các kế hoạch tương tự;

- Các giải pháp trong Đề án của Trung ương;

- Kinh nghiệm của các địa phương khác.

2.4.2. Phân nhóm giải pháp

Giải pháp thực hiện có thể phân thành từng nhóm chủ đề như sau:

- Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách.

- Nhóm giải pháp về huy động tài chính.

- Nhóm giải pháp về quản lý, phân bổ, sử dụng tài chính tiết kiệm, hiệu quả.

- Nhóm giải pháp về tổ chức, quản lý chương trình làm tăng tính chi phí - hiệu quả và tiết kiệm kinh phí bao gồm cả việc hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ tại địa phương, tổ chức, sắp xếp nhân sự tham gia cung cấp dịch vụ trong phòng, chống HIV/AIDS.

2.5. Xác định các hoạt động thực hiện Kế hoạch

Các hoạt động thực hiện Kế hoạch được xác định theo từng nhóm giải pháp có cân nhắc đến: (i) tính cần thiết và tính phù hợp của hoạt động; (ii) khả năng tổ chức thực hiện hoạt động. Trong từng hoạt động cần nêu rõ:

- Nội dung của hoạt động;

- Đơn vị chủ trì thực hiện;

- Thời gian hoàn thành;

- Kinh phí để thực hiện.

2.6. Xác định các chỉ số, công cụ theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện Kế hoạch

Việc xác định này được thực hiện như đối với các kế hoạch, chương trình, dự án tương tự và được căn cứ vào:

- Các mục tiêu cụ thể cần đạt được;

- Các hoạt động đã được xác định, đầu ra và thời hạn hoàn thành.

2.7. Xác định phân công thực hiện Kế hoạch

Phân công thực hiện kế hoạch dựa theo hoạt động bao gồm cả hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá... (được xác định ở mục trên) và chức năng, nhiệm vụ của các ngành/các bên liên quan, bao gồm cả chính quyền các cấp quận/huyện, xã/phương và tương đương.

2.8. Lập bảng tóm tắt thực hiện Kế hoạch

Sau khi xác định được mục tiêu, giải pháp, hoạt động, phân công thực hiện Kế hoạch cần tập hợp và tóm tắt các thông tin vào Bảng Tổng hợp Kế hoạch (tham khảo Đề cương Kế hoạch tại Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC KIỂM TRA, THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Tổ chức các hoạt động kiểm tra, theo dõi, giám sát

- Định kỳ hoặc đột xuất tiến hành các hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá, giám sát liên ngành việc thực hiện Đề án;

- Lồng ghép vào các hoạt động theo dõi, giám sát thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và các chương trình, dự án khác có liên quan;

- Đưa vào nội dung giám sát vào các phiên họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Báo cáo:

2.2.1. Định kỳ 06 tháng, cơ quan đầu mối cấp tỉnh/thành phố báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch cho:

- Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh/thành phố;

- Các Sở, ngành có liên quan, đặc biệt là các Sở, ngành được phân công thực hiện Kế hoạch của tỉnh/thành phố.

2.2.2. Định kỳ 01 năm, UBND tỉnh/thành phố báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch của tỉnh/thành phố về Bộ Y tế để Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Y tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2014-2020 theo các nội dung trong Hướng dẫn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2014-2020”
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 999 /HD-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế)

UBND
Tỉnh/ Thành phố
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:....../.......-UBND

........., ngày... tháng... năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2014-2020”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố .....đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung chính như sau:

Phần I

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

I. CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Các văn bản có liên quan của Trung ương (Luật, Chiến lược, Đề án, Chỉ thị, Hướng dẫn...), đặc biệt là Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, giai đoạn 2013-2020” và Hướng dẫn của Bộ Y tế triển khai thực hiện Đề án này;

- Các văn bản của địa phương (Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch...của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND...);

- Quy định về chức năng nhiệm vụ của các ngành có liên quan tại địa phương, đặc biệt là các ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

- Kế hoạch/ Chương trình hành động của tỉnh/thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030...

II. TÌNH HÌNH VÀ ĐÁP ỨNG VỚI DỊCH HIV/AIDS

1. Tình hình dịch HIV/AIDS ở địa phương (tính đến cuối năm 2013)

- Mức độ lây nhiễm HIV/AIDS: số hiện nhiễm, số đã chết, tỷ lệ hiện nhiễm trên dân số nói chung và trong nhóm tuổi người lớn (15-49) nói riêng.

 - Phân tích tình hình lây nhiễm HIV theo quận/huyện;

- Xu hướng và nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng nói chung và trong các nhóm dân cư nói riêng, đặc biệt là đối với các nhóm có hành vi nguy cơ;

- Các yếu tố nguy cơ/ảnh hưởng (làm gia tăng) dịch HIV tại địa phương;

- Ước tính/Dự báo tình hình dịch ở địa phương đến năm 2020 theo các mức độ: Nếu đáp ứng tăng lên; đáp ứng được duy trì; đáp ứng thấp đi...so với hiện nay);

2. Tổng quan đáp ứng với dịch HIV/AIDS ở địa phương (tính đến cuối năm 2013)

- Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động/các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS (theo 04 Đề án thực hiện Chiến lược)

- Mức độ bao phủ/mức độ tiếp cận (về địa bàn và về đối tượng) theo từng quận/huyên và trên phạm vi toàn tỉnh thành phố; khoảng trống các dịch vụ...

- Khó khăn thách thức,

III. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ (tính trong 05 năm trở lại đây, từ 2008-2013)

1. Tình hình huy động kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương (tính theo nguồn). Phân tích bằng lời, sau đó tổng hợp vào các bảng dưới đây:

- Nguồn ngân sách nhà nước được cấp từ trung ương:

- Nguồn ngân sách nhà nước được địa phương cấp

- Nguồn viện trợ nước ngoài thông qua các dự án quốc tế

- Nguồn Bảo hiểm y tế chi trả

- Nguồn đóng góp của người sử dụng dịch vụ, người nhiễm HIV

- Nguồn khác

 

Bảng...

Tổng kinh phí huy động được giai đoạn 2008-2013 (tính theo nguồn)

Đơn vị tính

Nguồn kinh phí

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

NSNN thông qua CTMTQG

 

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

Các dự án viện trợ

 

 

 

 

 

 

Bảo hiểm y tế

 

 

 

 

 

 

Thu phí sử dụng dịch vụ

 

 

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

Bảng....

Kinh phí huy động được giai đoạn 2008-2013 (theo 04 Đề án)

Đơn vị tính

 

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Dự phòng lây nhiễm HIV

 

 

 

 

 

 

Chăm sóc và điều trị toàn diện

 

 

 

 

 

 

Tăng cường năng lực

 

 

 

 

 

 

Theo dõi giám sát và đánh giá

 

 

 

 

 

 

2. Tình hình sử dụng kinh phí phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương

2.1. Kết quả sử dụng kinh phí

2.2. Tác động của việc sử dụng kinh phí đến tình hình dịch HIV/AIDS của địa phương

(Phân tích bằng lời, sau đó tổng hợp theo bảng sau)

Bảng...

So sánh tình hình dịch và tổng mức đầu tư qua các năm

 

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Số phát hiện HIV mới

 

 

 

 

 

Số phát hiện AIDS mới

 

 

 

 

 

Tử vong do HIV/AIDS

 

 

 

 

 

Đầu tư (tỷ đồng)

 

 

 

 

 

2.3. Tác động của việc sử dụng kinh phí đến việc thực hiện các Đề án thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

3. Những khó khăn, thách thức trong huy động, quản lý, sử dụng kinh phí

3.1. Về huy động kinh phí

3.2. Về quản lý kinh phí

3.3. Về tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn

Phần II

ƯỚC TÍNH NHU CẦU VÀ SỰ THIẾU HỤT KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỦA ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014-2020

I. ƯỚC TÍNH NHU CẦU KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2014-2020

Ước tính tổng nhu cầu kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của địa phương giai đoạn 2014-2020 (tính theo từng chương trình trong từng năm và cả giai đoạn.(Phân tích bằng lời và tổng hợp vào bảng sau)

Bảng:....

Tổng nhu cầu kinh phí cho các Đề án Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 (tính theo từng năm và cả giai đoạn)

Đơn vị: tỷ đồng

TT

Nội dung phân tích

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014-2020

%

 

Tổng nhu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chăm sóc điều trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tăng cường năng lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Theo dõi, giám sát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ƯỚC TÍNH KHẢ NĂNG KINH PHÍ HUY ĐỘNG ĐƯỢC TỪ CÁC NGUỒN KHÁC NHAU (Phân tích tính toán bằng lời, sau đó tổng hợp vào bảng sau)

Bảng:....

Ước tính thiếu hụt kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020

Đơn vị: tỷ đồng

TT

Nguồn kinh phí

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014-2020

I

Số kinh phí cần huy động từ các nguồn để đáp ứng tổng nhu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

1

NSNN TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

NSNN ĐP

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Viện trợ quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bảo hiểm y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Người dân tự chi trả

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khả năng huy động được

 

 

 

 

 

 

 

 

1

NSNN TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

NSNN ĐP

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Viện trợ quốc tế(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bảo hiểm y tế(**)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Người dân tự chi trả(***)

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Thiếu hụt (III=I-II) - cần phải huy động được

 

 

 

 

 

 

 

 

1

NSNN TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

NSNN ĐP

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Viên trợ quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bảo hiểm y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Người dân tự chi trả

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ƯỚC TÍNH SỰ THIẾU HỤT KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2014-2020

1. Ước tính sự thiếu hụt kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của địa phương trong giai đoạn 2014-2020

2. Nguyên nhân của sự thiếu hụt tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 20142020:

2.1. Nhu cầu đầu tư chương trình tăng cao do phải mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động để ứng phó với tình hình dịch đang ngày càng lan rộng và có tính chất phức tạp.

2.2. Những nguyên nhân khách quan dẫn đến hạn chế các nguồn ngân sách:

- Ngân sách nhà nước trung ương

- Ngân sách nhà nước địa phương

IV. KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG.

Phần III

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở TỈNH/THÀNH PHỐ... GIAI ĐOẠN 2014-2020

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ VỀ BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS, GIAI ĐOẠN 2014-2020

II. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch/Chương trình hành động của tỉnh/thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

2. Mục tiêu cụ thể:

(Cụ thể hóa các mục được xác định trong Đề án của trung ương cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương).

III. ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhóm giải pháp về huy động kinh phí:

2. Nhóm giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí:

3. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực quản lý chương trình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí.

Phần IV

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

(Phần này được trình dưới dạng các hoạt động để đạt được mục tiêu. Một mục tiêu có thể có nhiều hoạt động). Các hoạt động được trình bày theo thứ tự: Nội dung, đầu ra, cơ quan chịu trách nhiệm/đầu mối chính, thời hạn hoàn thành). Ví dụ:

I. Mục tiêu 01

Hoạt động 1.1:

- Nội dung

- Đầu ra

- Thời gian hoàn thành

- Đơn vị đầu mối

Hoạt động 1.2:

II. Mục tiêu 02

 Hoạt động 2.1:

.....

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP

1. Sở Y tế

2. Sở Tài chính:

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

4. Sở Thông tin và truyền thông:

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

7. Bảo hiểm xã hội tỉnh

8. Các Sở, ngành, cơ quan khác của tỉnh

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong tỉnh

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí:

Kinh phí thực hiện các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn:

- Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS;

- Ngân sách chi thường xuyên của các đơn vị thực hiện;

- Nguồn viện trợ và các nguồn hợp pháp khác;

2. Sử dụng kinh phí:

Các đơn vị được phân công lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ/hoạt động và dự toán ngân sách cần thiết gửi về Sở Y tế để tổng hợp và phối hợp với Sở Tài chính thống nhất trình lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố phê duyệt theo các quy định hiện hành

CÁC PHỤ LỤC

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 999/HD-BYT   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 18/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 999/HD-BYT

364

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241466