• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đặc xá


Văn bản pháp luật về Luật thi hành án hình sự

Văn bản pháp luật về Biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

 

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Lào Cai ban hành

Tải về Văn bản khác 01/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương được giáo dục, giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần nhằm giúp họ hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống.

3. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thxã hội và quần chúng nhân dân trong công tác giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập tốt với cộng đồng, hạn chế tình trạng tái phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Những phạm nhân được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương chưa được xóa án tích theo quy định của pháp luật.

- Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

2. Phạm vi thực hiện

Kế hoạch này được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

2. Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình, các loại hình quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

3. Chủ động nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; lập dự toán chi thường xuyên hàng năm và đảm bảo kinh phí từ ngân sách, đồng thời huy động các nguồn lực khác của địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

4. Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chng tội phạm tại địa phương.

5. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (gọi tắt là Nghị định số 80/2011/NĐ-CP).

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tnh

- Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tổ chức thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sng trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong việc theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP .

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Tăng cường phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng qua các phương tiện thông tin, trang thông tin điện tử (website), các n phm chuyên đề...

- Chỉ đạo công an cấp huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP. Chú trọng công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, phòng ngừa tái phạm tội và xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo công an cấp huyện tổng hợp tình hình, số liệu, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, gương điển hình, số người không về nơi cư trú, người tái phạm tội và vi phạm pháp luật khác trong phạm vi địa phương mình quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp và Công an tỉnh nắm, chỉ đạo.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, sơ kết, tổng kết theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu, báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Trại giam Bộ Quốc phòng, Trại tạm giam cấp Quân khu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy nghề, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp nhận, btrí sử dụng và giải quyết chính sách đối với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, giúp họ ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sp chấp hành xong án phạt tù; nghiên cứu, hướng dẫn việc đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân trong trại tạm giam, nhà tạm giữ.

4. Sở Tư pháp

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Chỉ đạo bộ phận chức năng theo dõi, cập nhật thông tin về xóa án tích của người bị kết án và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Cục Thi hành án Dân s tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh rà soát, lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo luật định và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo đài trong tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thxã hội và nhân dân trong việc xóa định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khích lệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cng đồng.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các cơ quan liên quan lập dự toán chi thường xuyên hàng năm và đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước, đồng thời tham mưu UBND tỉnh huy động các nguồn lực khác của địa phương thành lập các quxã hội, quỹ từ thiện do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đóng góp để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tổ chức sản xuất, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

8. Các sở, ban ngành khác có liên quan phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND cấp xã trong tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương.

- Tổ chức chỉ đạo công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, lồng ghép thực hiện các Đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai ở địa phương; thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban chỉ đạo tổ chức thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sng trên địa bàn tỉnh Lào Cai chủ trì, tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch; tổng kết tình hình, kết quả thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết đúng thời gian quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh và UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10/12 đtổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, đề nghị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể t
nh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- Tòa án ND t
nh, Viện kiểm sát ND tnh, Cục Thi hành án DS tnh;
- Công an t
nh PC10 (03 bản);
- Bộ chỉ huy Quân sự t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH t
nh, Cổng TTĐT tnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, VX2, TH
1,4, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Lê Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 02/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 01/KH-UBND

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410667