• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 02/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Tải về Văn bản khác 02/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai liên tục, thống nhất các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung: đẩy mạnh cải cách thể chế; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gon, hiệu quả. Gắn vơi hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

b) Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, trong đó quan tâm đến kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

a) Công tác cải cách hành chính phải là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành.

b) Các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính phải cụ thể. Nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về nhiệm vụ năm 2021; các Nghị quyết, chương trình, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy Lạng Sơn và tình hình thực tiễn của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, tuyên truyền và kiểm tra cải cách hành chính

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, liên tục các nội dung cải cách hành chính đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, các nhiệm vụ Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; gắn với tuyên truyền cải cách hành chính với tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra các nội dung cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Cải cách thể chế

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật mới ban hành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

- Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

- Tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; 100% các vấn đề phát hiện qua dõi, thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật được xử lý, hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Kiểm soát chặt chẽ việc quy định về thủ tục hành chính ngay từ quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, loại bỏ quy định, thủ tục hành chính gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân; cắt giảm tối đa thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; công bố, công khai, niêm yết và xây dựng quy trình nội bộ bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng thủ tục hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định chức năng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phù hợp với thực tiễn.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức, biên chế và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; cấp xã (lồng ghép trong kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra công vụ).

5. Cải cách chế độ công vụ

- Tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng được người có tài năng vào bộ máy.

- Tiếp tục triển khai thực các nội dung của Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Cải cách tài chính công

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo quy định. Từng bước chuyển đổi mô hình hoạt động, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó tập trung các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục; tăng cường công tác quản lý nguồn tài chính của cơ quan, đơn vị.

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử; Chính quyền số

- Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025 theo lộ trình đã được phê duyệt; triển khai Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tại thành phố Lạng Sơn.

- Hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan nhà nước; tiếp tục duy trì hoạt động Trục liên thông, tích hợp dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh để phục vụ kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực.

- Đẩy mạnh triển khai cung cấp và tiếp nhận thủ tục hành chính giải quyết, xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và cơ quan, đơn vị nơi công tác.

b) Kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nội vụ

Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

a) Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực được giao, đồng thời quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh và các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm được giao chủ trì năm 2021.

b) Phân công, bố trí nhân sự cho triển khai công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; bố trí kinh phí cho triển khai các nội dung của công tác cải cách hành chính.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm tra việc triển khai công tác CCHC gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

(Kèm theo phụ lục các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính năm 2021)

Trên đây là Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Phòng TM và CN Việt Nam (VCCI);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Ban Đảng tỉnh; MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các cơ quan TW đặt tại địa phương;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng chuyên môn, HCQT, TT TH-CB;
- Lưu: VT, THNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 01/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 02/KH-UBND

4

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467230