• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Văn bản khác 04/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 39/CT-TTG NGÀY 24/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Thời gian qua, ở nhiều địa phương tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp, nhất là trong hoạt động chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thi hành án, cưỡng chế, thanh tra, kiểm lâm, quản lý thị trường, báo chí... Hành vi chống người thi hành công vụ diễn biến theo hướng manh động, coi thường pháp luật, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật; số đối tượng xấu, phản động, cơ hội chính trị tìm cách lợi dụng kích động chống phá chính quyền và các cơ quan thực thi pháp luật. Tình hình trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do: Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, dễ bị kích động dẫn đến có hành vi chống lại lực lượng thi hành công vụ. Trình độ, kỹ năng thi hành công vụ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; một số còn tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu, bức xúc trong nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể một số nơi chưa quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động đối với lực lượng thực thi pháp luật chưa thường xuyên, chặt chẽ, một số biểu hiện sai phạm chưa được phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa tỉnh Bắc Kạn chưa đến mức diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 39/CT-TTg , Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật chống người thi hành công vụ.

2. Nâng cao nhận thức về pháp luật, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, lễ tiết, tác phong và văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vụ chống người thi hành công vụ, đảm bảo đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai.

II. NỘI DUNG

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên phổ biến, quán triệt về pháp luật, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng nhằm nâng cao nhận thức về quyền hạn, trách nhiệm nghề nghiệp, lễ tiết, tác phong và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

- Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại; kỹ năng xử lý tình huống, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ... cho các lực lượng trực tiếp thi hành công vụ.

- Trong quá trình thực hiện các phương án, kế hoạch cụ thể, phải tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế, quy trình công tác; trong đó, chú ý xác định rõ trách nhiệm thực thi công vụ, cơ chế kiểm tra, giám sát, chỉ huy, phối hợp và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ, đồng thời phải dự kiến các tình huống có thể xảy ra để chủ động đề ra các biện pháp giải quyết hiệu quả.

- Bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nht là các trường hợp bị thương hoặc hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Bố trí, trang bị hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật cho các lực lượng thuộc quyền quản lý để đảm bảo thi hành công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi chng người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường nắm tình hình, dư luận trong nhân dân để kịp thời phát hiện, tham mưu, kiến nghị giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện, đặc biệt là khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, như việc thực hiện các chính sách xã hội có liên quan đến người dân thiếu công khai, minh bạch... Thực hiện nghiêm việc thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người có hành vi chống người thi hành công vụ học tập, làm việc để có biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục.

- Định kỳ, đột xuất tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ, để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực, địa bàn thuộc quyền quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ, xem xét xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ. Chú ý phát hiện, ghi nhận những bất cập, những sơ hở yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là những vấn đề chưa được sự đồng tình của nhân dân để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Công an tỉnh

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-BCA ngày 01/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết, ổn định các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong xã hội, kéo dài.

- Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của ngành để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; tổ chức nắm tình hình, rà soát các đối tượng có biểu hiện thiếu ý thức chấp hành pháp luật và có nguy cơ cao về chống người thi hành công vụ, chú ý các đối tượng lưu manh, côn đồ, tụ tập càn quấy, có biểu hiện coi thường pháp luật, các đối tượng có biểu hiện kích động, lôi kéo bà con nhân dân khiếu kiện.

- Tập trung chỉ đạo lực lượng, biện pháp điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vụ án chống người thi hành công vụ đã xảy ra, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

3. Sở Tư pháp: Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên theo dõi quá trình thực thi các quy định của pháp luật về thi hành công vụ, chú ý phát hiện, làm rõ nhng bất cập, hạn chế về pháp luật liên quan để sớm đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần bảo đảm quyn, nghĩa vụ công dân, bảo vệ người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng.

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc liên quan đến ANTT, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

5. Đ nghỦy ban Mt trn Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kn và các Thành viên: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, trong đó chú ý lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng ngừa và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; Phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp cùng Công an tỉnh bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật, không đxảy ra oan, sai.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo lực lượng Công an, Kiểm sát, Tòa án và các phòng, ban có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này theo phân cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả lồng ghép cùng báo cáo thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
Gửi điện t:
- CT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- PVPNC;
- PV11 - CAT;
- Lưu: VT, Hoàng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 09/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 04/KH-UBND

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375088