• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Kế hoạch 05/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tải về Văn bản khác 05/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kim soát TTHC.

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) nhằm kịp thời phát hiện đsửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bnhững quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định, TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chsố năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp.

- Kết qu rà soát, đánh giá TTHC phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được các mục đích nêu trên.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung

Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban Ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có slượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế để đề xuất phương án đơn giản hóa. Ngoài nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát TTHC thường xuyên theo quy định.

(Có Phụ lục danh mục gửi kèm)

2. Cách thức rà soát

Thực hiện rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Chương V, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các S, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này; Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện.

1.2. Các Sở, Ban, Ngành căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng Kế hoạch của cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo ngành, lĩnh vực theo danh mục tại Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

1.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, chỉ đạo UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 của địa phương mình bảo đm đúng tiến độ theo quy định; chủ động rà soát và phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo danh mục tại Kế hoạch này; tổng hợp kết qurà soát, đánh giá TTHC gửi các Sở, Ban, Ngành, thời gian trước ngày 17/8/2019.

1.4. Các Sở, Ban, Ngành tổng hợp kết quả rà soát gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/8/2019 để kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với TTHC đề nghị theo ngành, lĩnh vực. Hồ sơ bao gồm:

- Công văn về việc đánh giá chất lượng rà soát;

- Dự thảo Quyết định và phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính;

- Các biểu mẫu rà soát theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC cho các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch đã được phê duyệt;

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng biểu mẫu rà soát, bảng tính toán chi phí tuân thủ TTHC của các cơ quan, đơn vị rà soát theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; Trường hợp biểu mẫu, bảng tổng hp chưa đạt yêu cầu, gửi trả lại và yêu cầu đơn vị bổ sung hoặc chnh sửa cho đến khi đạt yêu cầu. Trường hợp đơn vị được yêu cầu chỉnh sửa không thực hiện thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý.

- Tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị theo Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/9/2019./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Báo Hòa Bình;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (45b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch s: 05/KH-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vc

Cơ quan thực hiện rà soát

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

I

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Tài nguyên và Môi trường

1

Thủ tục đính chính sai sót nội dung trên giấy chng nhn đã cấp

Đăng ký đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

2

Thủ tục chuyn mục đích sử dụng một phần quyền sử dụng đất phải thực hiện tách tha đất

Đăng ký đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

3

Thủ tục chứng nhn quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất

Đăng ký đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

4

Thủ tục thẩm định hồ sơ chất thải nguy hại

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

5

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

6

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

7

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

8

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

II

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Công Thương

1

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Điện

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

2

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Điện

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

3

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

4

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

5

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

6

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

III

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Y tế

1

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Y tế

Sở Y tế

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

2

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Y tế

Sở Y tế

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

30/8/2019

3

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Y tế

Sở Y tế

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

4

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Y tế

Sở Y tế

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

5

Thủ tục cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Y tế

Sở Y tế

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

IV

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Thủ tục sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công

Người có công

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/5/2019

30/5/2019

2

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ

Người có công

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/5/2019

30/5/2019

3

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp

Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/5/2019

30/5/2019

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

An toàn lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/5/2019

30/5/2019

5

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

An toàn lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/5/2019

30/5/2019

V

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Nội vụ

1

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Tổ chức bộ máy

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 02/2019

Tháng 8/2019

2

Thủ tục thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Tổ chức bộ máy

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 02/2019

Tháng 8/2019

3

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức bộ máy

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 02/2019

Tháng 8/2019

4

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức bộ máy

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 02/2019

Tháng 8/2019

5

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức bộ máy

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành cỏ liên quan

Tháng 02/2019

Tháng 8/2019

6

Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Tôn giáo

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 02/2019

Tháng 8/2019

7

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

Tôn giáo

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 02/2019

Tháng 8/2019

VI

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

2

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

3

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn cầu lông

Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn karate

Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

5

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards&Snooker

Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

VII

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Thông tin và Truyền thông

1

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh, truyn hình và thông tin điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

2

Thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

3

Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

4

Thủ tục thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

5

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin

Báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

6

Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép

Báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

VIII

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

30/4/2019

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

30/4/2019

3

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

30/6/2019

4

Thủ tục nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tnh

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

30/6/2019

5

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

6

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Kinh tế hợp tác và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

7

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Kinh tế hợp tác và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

8

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Kinh tế hợp tác và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

IX

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Kế hoạch và Đầu tư

1

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đu tư

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

30/7/2019

2

Thủ tục thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

30/7/2019

3

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

30/7/2019

4

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

30/7/2019

X

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Giáo dục và Đào tạo

1

Thủ tục công nhận trường mm non đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/2019

8/2019

2

Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/2019

8/2019

3

Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/2019

8/2019

4

Thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/2019

8/2019

5

Thủ tục công nhận trường tiu học đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/2019

8/2019

XI

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Giao thông vận tải

1

Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

Đường bộ

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2019

Quý III/2019

2

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Đường bộ

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2019

Quý II/2019

3

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Đường bộ

Sở Giao thông vận ti

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2019

Quý II/2019

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Đường bộ

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2019

Quý III/2019

5

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Đường thủy

Sở Giao thông vận ti

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2019

Quý III/2019

6

Cấp phép khoan, đào lòng đường, hè phố đ thi công công trình trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đường bộ

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Quý III/2019

XII

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Xây dựng

1

Thủ tục tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

2

Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án Nhóm B, C

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

3

Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

Quy hoạch kiến trúc

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

4

Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Kinh doanh bất động sản

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

5

Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

Quy hoạch kiến trúc

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

6

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

Xây dựng

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II/2019

Quý III/2019

XIII

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Khoa học và Công nghệ

1

Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

6/2019

8/2019

2

Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

6/2019

8/2019

3

Thủ tục cấp Giấy chứng doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quản lý công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

6/2019

8/2019

4

Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Năng lưng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

6/2019

8/2019

5

Thủ tục gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Năng lưng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

6/2019

8/2019

XIV

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Tư pháp

1

Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

2

Thủ tục cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

3

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sn là động sản

Chứng thực

Sở Tư pháp

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

4

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Hộ tịch

Sở Tư pháp

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

5

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Hộ tịch

Sở Tư pháp

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

XV

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Tài chính

1

Trình tự, thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng.

Quản lý công sản

Sở Tài chính

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

2

Quyết định điều chuyển tài sản công

Quản lý công sản

Sở Tài chính

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

3

Quyết định thanh lý tài sản công

Quản lý công sản

Sở Tài chính

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

31/8/2019

XVI

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Ngoại vụ

1

Thủ tục cho phép tổ chức Hội nghị, Hội tho quốc tế tại địa phương

Hợp tác quốc tế

Sở Ngoại vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

10/8/2019

2

Thủ tục cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức (Đoàn ra)

Lãnh sự - Việt kiều

Sở Ngoại vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

10/8/2019

3

Thủ tục tiếp nhận người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh (Đoàn vào)

Lãnh sự - Việt kiều

Sở Ngoại vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2019

10/8/2019

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 14/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 05/KH-UBND

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406504