• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 06-KH/BDVTW về thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 do Ban Dân vận Trung ương ban hành

Tải về Văn bản khác 06-KH/BDVTW
Bản Tiếng Việt

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN DÂN VẬN
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 06-KH/BDVTW

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN "NĂM DÂN VẬN KHÉO" 2020

Thực hiện chủ đề "Năm dân vận khéo" 2020, Ban Dân vận Trung ương ban hành kế hoạch hướng dẫn một số nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo của hệ thống chính trị, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hướng tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; xây dựng, nhân rộng các điển hình "dân vận khéo", nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân.

- Việc thực hiện các nội dung "dân vận khéo" phải thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng

- Quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

- Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

- Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương của người đứng đầu; cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ, đảng viên.

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy; giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng; khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài.

- Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, phản ánh với Đảng, Nhà nước các vấn đề đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm.

- Chỉ đạo công tác dân vận khéo; phát hiện, xây dựng, biểu dương các điển hình dân vận khéo.

2. Đối với các cơ quan nhà nước

2.1. Đảng đoàn Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

- Tăng cường thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là các chính sách liên quan đến quyền con người, quyền công dân, những vấn đề mật thiết liên quan cuộc sống nhân dân; lắng nghe ý kiến nhân dân trong xây dựng chính sách, pháp luật.

- Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đôn đốc, theo dõi các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Phát huy vai trò góp ý, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng.

2.2. Ban cán sự đảng Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền các cấp

- Ban hành văn bản cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, luật, nghị quyết của Quốc hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

- Đẩy mạnh công tác "dân vận khéo" của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với nhân dân.

- Quan tâm ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật, các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

2.3. Ban cán sự đảng các cơ quan tư pháp

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ và nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách tư pháp; bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không để lọt tội phạm; bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng; bồi thường cho công dân trong trường hợp bị oan sai theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các lực lượng vũ trang

- Tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; củng cố, tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

- Làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

4. Đối với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

- Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phát huy vai trò của nhân dân trong đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

III. XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH "DÂN VẬN KHÉO"

1. Tiêu chí xây dựng: Xây dựng điển hình "dân vận khéo" trong hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, nhất là lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, tạo đồng thuận và sự tham gia của người dân; do các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên là chủ thể; được bình xét công khai, là những điển hình có sức thuyết phục, lan tỏa, có thể nhân rộng tại các địa bàn, đơn vị khác.

2. Tập thể điển hình "dân vận khéo": Trọng tâm là ở cơ sở, nơi trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc, tuyên truyền, vận động, giải quyết công việc của nhân dân, gồm: cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở; các đầu mối trực thuộc xã, phường, thị trấn; các đầu mối trực thuộc cấp huyện; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang gắn với địa bàn cơ sở, có nhiều hoạt động liên quan đến người dân.

3. Cá nhân điển hình "dân vận khéo": Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm việc trong hệ thống chính trị có những giải pháp, biện pháp sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động nhân dân gắn với nhiệm vụ được phân công, được tập thể bình chọn, công nhận.

4. Nhân rộng các điển hình "dân vận khéo": Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình "dân vận khéo".

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Trung ương

- Ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nội dung "dân vận khéo".

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), Đại hội thi đua yêu nước của hệ thống dân vận, gặp gỡ các điển hình "dân vận khéo" toàn quốc; tổng kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương "dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng

- Chỉ đạo công tác "dân vận khéo" trong hệ thống chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Chỉ đạo tổ chức bình xét, biểu dương, nhân rộng các điển hình "dân vận khéo".

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c),
- Đảng đoàn Quốc hội,
- Ban cán sự đảng Chính phủ,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Trung ương MTTQ, các tổ chức CT-XH,
- Văn phòng Tổng Bí thư,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Chính phủ,
- BDV tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị,
- Cục Xây dựng PTBVANTQ, Bộ Công an,
- Lãnh đạo Ban; các vụ, đơn vị,
- Lưu VT.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Điểu K’ré

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06-KH/BDVTW   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Dân vận Trung ương   Người ký: Điểu K’ré
Ngày ban hành: 19/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 06-KH/BDVTW

64

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445904