• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2016 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về Văn bản khác 07/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố (gọi tắt là cấp huyện); xã, thôn, bản (gọi tắt là cơ sở) làm công tác xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung: Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của các cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp nhằm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020, có 100% cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. Đối tượng, nội dung, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối tượng

a) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện gồm:

- Cấp tỉnh: Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của các Sở, Ngành, Đoàn thể được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Cấp huyện: Trưởng Ban chỉ đạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo và cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới của cơ quan thường trực Chương trình.

b) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở xã gồm:

- Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã; Ban giám sát cộng đồng.

- Cán bộ, công chức xã theo quy định tại Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; cán bộ Đảng, Đoàn thể; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn theo diện quy hoạch của xã.

c) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở thôn, bản gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, thành viên Ban phát triển thôn.

2. Nội dung và kế hoạch

a) Nội dung: Theo Quyết định số 4044/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020.

(Theo phụ lục 01, 02 đính kèm)

b) Kế hoạch:

Giai đoạn 2016-2020 tổ chức 154 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, trong đó:

- Nhóm cán bộ cấp tỉnh, huyện: 3 lớp (thực hiện trong năm 2016)[1].

- Nhóm cán bộ xã: 49 lớp (thực hiện từ năm 2017 - 2020).

- Nhóm cán bộ thôn, bản: 102 lớp (thực hiện từ năm 2017 - 2020).

III. Thời gian, hình thức, địa điểm đào tạo, bồi dưỡng

- Đối với nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp tỉnh, cấp huyện: Đào tạo, bồi dưỡng tập trung theo lớp với thời gian cho một lớp không quá 04 ngày (không quá 32 tiết học, không kể thời gian đi nghiên cứu thực tế 01 ngày và viết bài thu hoạch 02 tiết). Địa điểm đào tạo, bồi dưỡng tại thành phố Tuyên Quang.

- Đối với nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới xã: Đào tạo, bồi dưỡng tập trung theo lớp với thời gian cho một lớp không quá 07 ngày (không quá 56 tiết học, không kể thời gian đi nghiên cứu thực tế 01 đến 02 ngày và viết bài thu hoạch 02 tiết). Địa điểm đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm các huyện, thành phố.

- Đối với nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới thôn, bản: Đào tạo, bồi dưỡng tập trung theo lớp với thời gian cho một lớp không quá 07 ngày (không quá 56 tiết học, không kể thời gian đi nghiên cứu thực tế 01 đến 02 ngày và viết bài thu hoạch 02 tiết). Địa điểm đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm thành phố Tuyên Quang.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng được ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương) bố trí hàng năm cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch hàng năm do cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trình. Cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo yêu cầu thực hiện kế hoạch.

2. Các Sở, Ban, Ngành: Phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh bố trí giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới.

3. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hàng năm cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho nhóm cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện và nhóm cán bộ thôn, bản; bố trí giảng viên để đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới.

- Căn cứ vào nội dung Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức in ấn tài liệu cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho nhóm cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện và nhóm cán bộ thôn, bản.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch, bố trí giảng viên, in ấn tài liệu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho nhóm cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới xã trên địa bàn.

5. Ủy ban nhân dân các xã: Phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐTW CTMTQG XDNTM;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban CĐ XDNTM tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;
- Trưởng phòng KT CNLN;
- VP Điều phối xây dựng NTM tỉnh;
- Chuyên viên NLN;
- Lưu VT (Hòa)

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

Phụ lục 01:

KHUNG 1

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CHO CÁN BỘ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

(Kèm theo kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây viết tắt là Chương trình) là cơ sở để xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và tổ chức triển khai các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực cho cán bộ cấp Trung ương, tỉnh, huyện nắm chắc mục đích, nội dung, phương pháp tiến hành của Chương trình để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác chỉ đạo thực hiện.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, người học nắm vững một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, nhận thức rõ sự cần thiết khách quan của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết quả 5 năm thực hiện Chương trình; những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện đến năm 2020;

Hai là, bài học kinh nghiệm (cả thành công và thất bại) phát triển nông thôn trong nước và quốc tế có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Ba là, các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Bốn là, có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình phù hợp với vị trí công tác của mình.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Tên chuyên đề

Nội dung cơ bản

Thời lượng

1. Tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010-2020

Mục tiêu: cung cấp cho người học hệ thống thông tin tổng thể về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kết quả 05 năm thực hiện, những vấn đề đặt ra và một số giải pháp chủ yếu đến năm 2020.

Nội dung:

1.1. Sự cần thiết khách quan của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

1.2. Mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

1.3. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2014 và một số vấn đề đặt ra hiện nay.

1.4. Phương hướng, giải pháp chủ yếu để đạt mục tiêu đến năm 2020.

1.5. Bộ máy chỉ đạo, điều hành Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp.

08 tiết

 

 

 

 

2. Một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Mục tiêu: giúp người học nắm được thông tin, những bài học kinh nghiệm phát triển nông thôn nước ta (giai đoạn 2000-2014); kinh nghiệm phát triển nông thôn một số nước trong khu vực và trên thế giới (có điều kiện tương đồng với Việt Nam). Qua đó, củng cố niềm tin vào sự thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Nội dung:

2.1. Một số bài học kinh nghiệm trong nước:

2.1.1. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam giai đoạn 2000-2009 và những bài học kinh nghiệm cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay.

2.1.2. Kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2014.

2.2. Một số bài học kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông thôn (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan) và những quan điểm chỉ đạo khi vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay.

2.3. Thảo luận.

04 tiết

 

 

3. Nguồn lực xây dựng nông thôn mới và cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực

Mục tiêu: giúp người học nắm vững nguồn lực, cơ cấu nguồn lực; cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ cho Chương trình và những bất cập về cơ chế, chính sách cần giải quyết.

Nội dung:

3.1. Các nguồn lực và cơ chế huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay.

3.2. Một số vần đề đặt ra trong huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực hiện nay và hướng giải quyết.

3.3. Thảo luận.

04 tiết

4. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và công tác thông tin, tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới

Mục tiêu: giúp người học hiểu rõ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới.

Nội dung:

4.1. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới và những vấn đề đặt ra hiện nay.

4.2. Vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới và những vấn đề đặt ra hiện nay.

4.3. Thực hiện cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

4.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới hiện nay.

04 tiết

5. Quy trình đánh giá, xét công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Mục tiêu: giúp người học nắm vững căn cứ pháp lý, quy trình các bước đánh giá, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Nội dung:

5.1. Căn cứ đánh giá, xét, công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

5.2. Phương pháp, trình tự các bước đánh giá, xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh).

5.3. Thảo luận.

04 tiết

6. Một số phương pháp giảng dạy, báo cáo chuyên đề về Chương trình nông thôn mới

Mục tiêu: Giúp cán bộ cấp tỉnh, huyện nắm được một số phương pháp cơ bản trong giảng dạy, báo cáo các chuyên đề và tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, nhân dân cấp xã, thôn, bản về xây dựng nông thôn mới.

Một số phương pháp cơ bản:

6.1. Phương pháp thuyết trình.

6.2. Phương pháp làm việc nhóm.

6.3. Phương pháp chuyên gia.

6.4. Phương pháp trực quan hóa.

04 tiết

7. Tham quan, nghiên cứu thực tế

Mục tiêu: tham quan một số mô hình tiêu biểu (cả thành công và thất bại) để rút bài học kinh nghiệm, nhân rộng điển hình kịp thời hoặc điều chỉnh chủ trương, chính sách cho phù hợp với thực tế.

Nội dung:

7.1. Xác định nhu cầu, mục đích, nội dung tham quan, nghiên cứu.

7.2. Lập kế hoạch tham quan, nghiên cứu.

7.3 Tổ chức tham quan, nghiên cứu.

1 ngày

8. Viết bài thu hoạch

- Mục tiêu: Đánh giá quá trình học tập của học viên sau đào tạo, bồi dưỡng, làm căn cứ để cấp chứng chỉ cho học viên.

- Nội dung bài thu hoạch do Ban tổ chức lựa chọn dựa trên nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và thực tiễn xây dựng nông thôn mới.

- Hình thức thực hiện, có thể tập trung làm bài trên lớp hoặc tự nghiên cứu viết ở nhà.

02 tiết

Tổng số: 06 chuyên đề, 28 tiết (không kể thời gian nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch)./.

 

Phụ lục 02:

KHUNG 2

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CHO CÁN BỘ XÃ, THÔN (BẢN)

(Kèm theo kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây viết tắt là Chương trình) là cơ sở để xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và tổ chức triển khai các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực cho cán bộ cấp cơ sở (xã, thôn, bản, ấp) nhằm giúp công tác tổ chức, thực hiện ở cấp cơ sở đạt hiệu quả cao.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, người học nắm vững một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, nhận thức rõ sự cần thiết khách quan của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết quả 5 năm thực hiện Chương trình, những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện đến năm 2020;

Hai là, bài học kinh nghiệm (cả thành công và thất bại) phát triển nông thôn trong nước và quốc tế có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Ba là, các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Bốn là, có khả năng tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình phù hợp với vị trí công tác của mình.

Năm là, được nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác và khả năng giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế triển khai Chương trình.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Tên chuyên đề

Nội dung cơ bản

Thời lượng

1. Tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Mục tiêu: cung cấp cho người học hệ thống thông tin tổng thể về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kết quả 05 năm thực hiện, những vấn đề đặt ra và một số giải pháp chủ yếu đến năm 2020.

Nội dung:

1.1. Sự cần thiết khách quan của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

1.2. Mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

1.3. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2014 và một số vấn đề đặt ra hiện nay.

1.4. Phương hướng, giải pháp chủ yếu để đạt mục tiêu đến năm 2020.

1.5. Bộ máy chỉ đạo, điều hành Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp.

08 tiết

2. Một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới

 

Mục tiêu: giúp người học nắm được thông tin, những bài học kinh nghiệm phát triển nông thôn nước ta (giai đoạn 2000-2014); kinh nghiệm phát triển nông thôn một số nước trong khu vực và trên thế giới (có điều kiện tương đồng với Việt Nam). Qua đó, củng cố niềm tin vào sự thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Nội dung:

2.1. Một số bài học kinh nghiệm trong nước:

2.1.1. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam giai đoạn 2000-2009 và những bài học kinh nghiệm cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay.

2.1.2. Kinh nghiệm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2014.

2.2. Một số bài học kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông thôn (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan) và những quan điểm chỉ đạo khi vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay.

2.3. Thảo luận.

04 tiết

3. Nguồn lực xây dựng nông thôn mới và cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực

 

Mục tiêu: giúp người học nắm vững nguồn lực, cơ cấu nguồn lực; cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ cho Chương trình và những bất cập về cơ chế, chính sách cần giải quyết.

Nội dung:

3.1. Các nguồn lực và cơ chế huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay.

3.2. Một số vần đề đặt ra trong huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực hiện nay và hướng giải quyết.

3.3. Thảo luận.

04 tiết

4. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và công tác thông tin, tuyên truyền vận động trong xây dựng nông thôn mới

 

Mục tiêu: giúp người học hiểu rõ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới.

Nội dung:

4.1. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới và những vấn đề đặt ra hiện nay.

4.2. Vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới và những vấn đề đặt ra hiện nay.

4.3. Thực hiện cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

4.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới hiện nay.

04 tiết

5. Quy trình đánh giá, xét, công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

 

Mục tiêu: giúp người học nắm vững căn cứ pháp lý, quy trình các bước đánh giá, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Nội dung:

5.1. Căn cứ đánh giá, xét, công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

5.2. Phương pháp, trình tự các bước đánh giá, xét, công nhận chuẩn nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh).

5.3. Thảo luận.

04 tiết

6. Một số nội dung xây dựng nông thôn mới cấp xã

Mục tiêu: giúp người học nắm vững các bước công việc khi triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã.

Nội dung:

6.1. Tổ chức thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới của xã.

6.2. Giám sát, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình (19 tiêu chí).

6.3. Xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn.

03 tiết

7. Một số nội dung cơ bản lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tái cơ cấu sản xuất trong xây dựng nông thôn mới cấp xã

 

Mục tiêu: giúp người học nắm được ý nghĩa, sự cần thiết, phương pháp lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; xây dựng nông thôn mới cấp xã.

Nội dung:

7.1. Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng xây dựng nông thôn mới cấp xã.

7.2. Lập đề án tái cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn.

7.3. Một số giải pháp cơ bản thực hiện quy hoạch, đề án, dự án.

7.4. Thảo luận.

07 tiết

8. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn

Mục tiêu: giúp người học nắm được yêu cầu phát triển kinh tế, liên kết trong sản xuất và cách thức tiến hành xây dựng hợp tác xã, hợp đồng liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học.

Nội dung:

8.1. Vai trò, yêu cầu của các tổ chức kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết) trong xây dựng nông thôn mới.

8.2. Nội dung, trình tự các bước tiến hành xây dựng hợp tác xã theo luật.

8.3. Một số mô hình hợp tác hoạt động có hiệu quả ở nông thôn hiện nay.

8.4. Xây dựng hợp đồng liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học.

8.5. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

08 tiết

9. Phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Mục tiêu: giúp người học nắm vững yêu cầu phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới và những giải pháp thực hiện.

Nội dung:

9.1. Những yêu cầu về văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

9.2. Thực trạng đời sống văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự ở nông thôn và những vấn đề đang đặt ra hiện nay.

9.3. Kinh nghiệm phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự của một số địa phương hiện nay.

9.4. Một số giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự xã hội ở nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

08 tiết

10. Hệ thống các biểu mẫu và phương pháp xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề; một số quy định về thanh quyết toán xây dựng nông thôn mới cấp xã

Mục tiêu: hướng dẫn người học phương pháp theo dõi, cập nhật thông tin theo hệ thống các biểu mẫu và phương pháp xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc chuyên đề phục vụ yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Nội dung:

10.1. Hệ thống các biểu mẫu đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả của Chương trình.

10.2. Các quy định về chế độ thông tin, báo cáo thuộc Chương trình.

10.3. Phương pháp theo dõi, cập nhật, tổng hợp số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, khai thác, sử dụng cho xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện chương trình theo định kỳ hay chuyên đề.

10.4. Một số quy định về thanh, quyết toán xây dựng nông thôn mới cấp xã.

04 tiết

11. Tham quan, nghiên cứu thực tế

Mục tiêu: Tham quan, học tập kinh nghiệm tốt của các mô hình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả để vận dụng vào thực tế địa phương mình.

Nội dung:

11.1. Xác định nhu cầu, mục đích, nội dung tham quan, học tập.

11.2. Lập kế hoạch tham quan, học tập.

11.3. Tổ chức tham quan, học tập.

11.4. Viết báo cáo thu hoạch, kế hoạch áp dụng cho địa phương.

1-2 ngày

12. Viết bài thu hoạch

- Mục tiêu: Đánh giá quá trình học tập của học viên sau đào tạo, bồi dưỡng, làm căn cứ để cấp chứng chỉ cho học viên.

- Nội dung bài thu hoạch do Ban tổ chức lựa chọn dựa trên nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và thực tiễn xây dựng nông thôn mới.

- Hình thức thực hiện, có thể tập trung làm bài trên lớp hoặc tự nghiên cứu viết ở nhà.

02 tiết

Tổng số: 10 chuyên đề, 54 tiết (không kể thời gian nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch)./.[1] Trong năm 2016 tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn 16 lớp cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã, thôn (bản) của 63 xã còn lại tại 7 huyện, thành phố theo kế hoạch 1003/QĐ-BNN-KTHT ngày 18/5/2011.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Nguyễn Đình Quang
Ngày ban hành: 19/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 07/KH-UBND

2.105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302706