• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” do tỉnh Nam Định ban hành

Tải về Văn bản khác 08/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/KH-UBND

Nam Định, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức li sng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Nam Định nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống; có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại.

- Tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; khc phục từng bước và tiến tới đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong một bộ phận thanh thiếu niên.

- Khuyến khích và tạo môi trường để thanh thiếu niên thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp; nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

2. Yêu cầu

- Nội dung giáo dục phải dựa theo nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng HChí Minh; tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử; coi trọng giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng thông qua hoạt động thực tiễn trong các phong trào thi đua yêu nước và thông qua gương người tốt, việc tốt.

- Phương thức giáo dục phải hấp dẫn, dễ tiếp thu, gần gũi với giới trẻ; đề cao tính chủ động, “tự giáo dục”, “tự rèn luyện” của thanh thiếu niên và nhi đồng.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch phải thường xuyên, liên tục.

I. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh và sinh viên; 80% thanh niên trong tỉnh còn lại được tuyên truyền, hc tp nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% nhà trường trong tỉnh xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% đội ngũ làm công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- 95% trở lên số hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình.

- Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đu hàng năm có trên 02% đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sng, học tập, việc làm; tuyên truyn tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh, cho thanh niên; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền bin đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, ích kỷ, vô cảm.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

b) Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, tin bài trên báo, đài; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu.

- Sử dụng hiệu quả các sách và ấn phẩm về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, knăng sống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của Tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lp mầm non, trong gia đình và cng đồng.

- Đi với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giản những nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chun mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sng và giá trị sng đúng đn trong chương trình giáo dục phổ thông mi.

- Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục knăng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

b) Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Đạo đức và Giáo dc công dân, Giáo dục Lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phm cht người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hot động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức li sống cho học sinh, sinh viên.

c) Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Giáo dục theo chủ đề, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm đối với giáo dục mầm non. Tăng cường các hoạt động tập thlao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

Bố trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo nhà trường trong chương trình giáo dc phthông mới.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động

a) Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đng do Đoàn, Đội, Hội phát động.

b) Tchức thực hiện các công trình thanh niên tại địa phương, đơn vị; đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện từng d án, đề án, công trình thanh niên, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

c) Tchức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đt nước, của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội, các chương trình tuyên truyn, quảng bá di sản văn hóa của dân tộc. Khuyến khích, tạo môi trường và điu kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật trong trí thức, văn nghệ sĩ trẻ.

d) Định kkiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để phát triển, nhân rộng các phong trào có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục tích cực với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng từ cơ sở.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội, Hội.

a) Tchức bi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, trợ lý thanh niên, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.

b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

c) Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cp xã, phường vcông tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng:

-  Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức v quyn, bn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa vđức, trí, th, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

- Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện:

- Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tt thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống ý thức công dân cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có bộ phận tư vấn và bố trí cán b, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể:

- Xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

- Lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp định kỳ hằng năm gặp gỡ, đối thoại, nm bt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thế hệ trẻ.

- Củng c, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

6. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên các cổng thông tin của sở ngành, địa phương vnội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

b) Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực đ nâng cp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

d) Đy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động của hệ thống các trung tâm tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho thanh thiếu niên, các cung, nhà thiếu nhi cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ kinh phí chi thường xuyên hàng năm do ngân sách Nhà nước cp cho các sở, ngành, các đoàn thể, các địa phương theo dự toán hàng năm.

2. Huy động các nguồn lực của các cá nhân và tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đtổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời thực hiện theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan triển khai tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai Kế hoạch; đề xuất nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn tiếp theo.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội để triển khai ở từng nhà trường.

Đảm bảo thời lượng triển khai các hoạt động Đoàn, Đội, chú trọng kết hợp nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội trong hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo của các trường ph thông.

Quy định việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong các nhà trường.

Rà soát, đảm bảo chế độ, chính sách cho giáo viên làm Tng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của các trường phổ thông.

2. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung liên quan của Kế hoạch này.

- Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biu din nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chun mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đng trong quá trình triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó đcao vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cháu.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ và giải pháp có liên quan của Kế hoạch:

+ Chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức v quyn trẻ em và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua truyền thông - giáo dục về Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

+ Thực hiện các chính sách trợ giúp, tạo việc làm và thu nhập ổn định xã hội đối với các hộ gia đình nghèo, khó khăn để bảo đảm các quyền cơ bản của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, cũng như bảo đảm điều kiện tối thiểu trong việc chăm sóc, giáo dục cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

+ Củng cvà tăng cường quản lý các hình thức giáo dục thay thế, phát huy vai trò Đoàn thanh niên tại phường, xã, thị trấn theo hướng lồng ghép trong hoạt động với các trường phổ thông, tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

- Chỉ đạo triển khai các nội dung Kế hoạch trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông có chuyên mục tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Phi hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến, bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

6. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác an ninh trật tự trường học; công tác phòng chng ma túy, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục thanh, thiếu niên cá biệt.

- Đy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tác phong cho các chiến sỹ là đoàn viên thanh niên, học viên trong lực lượng công an.

7. Sở Tài chính

Bố trí ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn quản lý tài chính, kinh phí của Kế hoạch.

8. Các sở, ban, ngành khác

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu trách nhiệm v công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa đối với thế hệ trẻ trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định

Phối hợp với cơ quan chủ trì đtuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện Kế hoạch.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tác phong cho các chiến sĩ là đoàn viên thanh niên, học viên trong Quân đội và lực lượng vũ trang địa phương.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tham gia chỉ đạo, phối hợp kiểm tra việc tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống, bi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do các cơ quan triển khai thực hiện.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; bố trí kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.

- Rà soát việc sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Đầu tư cơ sở vật chất, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn quản lý. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp tạo việc làm, quản lý, giáo dục cho đối tượng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn nhưng không tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục.

13. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các phong trào đang triển khai. Tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho người lao động trong độ tuổi thanh niên.

- Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tham gia tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.

- Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học - khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên giỏi; trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đán “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Nam Định, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về cơ quan thường trực (Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét và quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH, Báo Nam Định;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bạch Ngọc Chiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Bạch Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 18/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 08/KH-UBND

2.172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302813